A: B O E K E N [B O O K S]

 

 1. Miedema, S., Wat kan ons het onderwijs boeien? Essays over onderwijs, vorming, politiek en levensbeschouwing(in prep.).
 2. Bertram-Troost, G.D., I. Versteegt, J.C. van der Kooij, I. van Nes & S. Miedema (2015). Om eigenheid en openheid. Inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten in het christelijk voortgezet onderwijs(pp. 1-95). Woerden: Verus.
 3. Skeie, G., J. Everington, I. ter Avest & S. Miedema (Eds.) (2013). Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, methodological and theoretical perspectives(pp. 1-274). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 4. Ter Avest, I., C. Kom, A. de Wolff, G. Bertram-Troost & S. Miedema (2013). ‘Als het goed voelt…‘. Onderzoek naar schoolkeuzemotieven van ouders van jonge kinderen(pp. 1-39). Woerden: Besturenraad.
 5. Miedema, S. (2012). Levensbeschouwelijke vorming in een (post-)seculiere tijd(pp. 1-33). Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 6. Bertram-Troost, G.D., C. Kom, I. ter Avest & S. Miedema (2012). Typen van protestants-christelijk basisonderwijs in een seculiere tijd. Schoolleiders aan het woord over de eigenheid van hun school(pp. 1-58). Woerden: Besturenraad.
 7. El Bouayadi-Van de Wetering, S. & S. Miedema (Eds.) (2012). Reaching for the Sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives(pp. 1-284). Amsterdam/New York: Rodopi.
 8. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (Eds.) (2011). Moral Education and Development: A Lifetime Commitment(pp. i-vii, 1-253). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.
 9. Miedema, S. (Ed.) (2009). Religious Education as Encounter. A Tribute to John M. Hull(pp. 1-150). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 10. Steutel, J.W., D.J. de Ruyter & S. Miedema (Red.) (2009). De gereformeerden en hun vormingssoffensief door de eeuwen heen. Liber amicorum voor Leendert F. Groenendijk(pp. 1-222). Meinema: Zoetermeer.
 11. Miedema, S. & E.T. Alii. (2009). Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden(pp. 1-224). Meinema: Zoetermeer.
 12. Meijer, W.A.J., S. Miedema & A.M. Lanser-van der Velde (Eds.) (2009). Religious Education in a World of Religious Diversity(pp. 1-208). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 13. Jackson, R., S. Miedema, W. Weisse & J.P. Willaime (Eds.) (2007). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates(pp. 1-286). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 14. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost (Red.) (2006), Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, Identiteit & Ontmoeting(pp. 1-256). Meinema: Zoetermeer.
 15. Miedema, S. (Red.) (2006). Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming(pp. 1-208). Meinema: Zoetermeer.
 16. Miedema, S. & H.M. Vroom (Red.) (2004), Alle onderwijs bijzonder. Levensbeschouwelijke waarden in het onderwijs(pp. 1-174). Meinema: Zoetermeer (2e druk).
 17. Ten Dam, G., W. Veugelers, W.L. Wardekker & S. Miedema (Red.) (2004), Pedagogisch opleiden. De pedagogische taak van de lerarenopleidingen(pp. 1-222). SWP: Amsterdam.
 18. Spinder, H., P. Boersma, W. Haussmann, H-E. Politt, S. Miedema, D. Lankshear, J. Stevenson & K. Wood (2003), Giving Europe a Heart and Soul. A Christian Vision for Education in Europe’s Schools(pp. 1-71). Wendelstein: Münster.
 19. Miedema, S. (2003), De onmogelijke mogelijkheid van levensbeschouwelijke opvoeding(pp. 1-46). VU Uitgeverij: Amsterdam.
 20. Dijkstra, A.B. & S. Miedema (2003), Bijzonder gemotiveerd. Een onderzoek naar de ideale school volgens vragers en dragers van confessioneel basisonderwijs(pp. 1-120). Van Gorcum: Assen.
 21. Veugelers, W., S. Miedema, A. Zwaans, G. ten Dam, C. Klaassen, Y. Leeman, W. Meijnen & P. Sleegers (2002), Onderzoek naar de pedagogische functie van het onder­wijs op klas- en schoolniveau(pp. 1-58). NWO: Den Haag.
 22. Miedema, S. & H.M. Vroom (Red.) (2002), Alle on­der­wijs bijzonder. Levensbeschouwelijke waarden in het on­derwijs(pp. 1-174). Meinema: Zoetermeer.
 23. Alma, H., J. Janssen, J. van Lier, S. Miedema & J. van Spaendonck (2000), Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs(pp. 1-88). KSGV: Nijmegen.
 24. Miedema, S. (2000), De comeback van God in de pedago­giek. Waterinklezing 2000(pp. 1-31). Vrije Universi­teit/­Faculteit der Psychologie en Pedago­giek: Am­ster­dam (2e druk).
 25. Miedema, S. (2000), De comeback van God in de pedagogiek. Waterinklezing 2000(pp. 1-31). Vrije Universiteit­/Faculteit der Psychologie en Pedago­giek: Amsterdam (1e druk).
 26. Miedema, S., F.K. Kieviet & J. Hoeksema (Red.) (1999), Tussen nabijheid en distantie. De interactie tussen leer­ling en leraar(pp. 1-96). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem.
 27. Miedema, S. & H. Klifman (Red.) (1999), Christelijk onder­wijs in ontwikkeling. 5e Jaarboek(pp. 1-120). Kok: Kam­pen.
 28. Dewey, J. (1999), Ervaring en opvoeding. (Vertaald en ingeleid door G.J.J. Biesta & S. Miedema). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem (pp. 43-121)
 29. Miedema, S. & H. Klifman (Red.) (1998), Christelijk on­der­wijs in ontwikkeling. Jaarboek 1997(pp. 1-127). Kok: Kam­pen.
 30. Miedema, S. & A.W. van Haaften (Red.) (1998), Pedago­giek over de grens. Over de internationa­lisering van de pedago­giek(pp. 1-143). SWP: Utrecht.
 31. De Bekker-Ketelaars, N., S. Miedema & W. Wardekker (Red.) (1998), Vormende lerarenopleidingen(pp.1-111). SWP: Utrecht.
 32. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (Red.) (1997), Tussen tradi­tie en vernieuwing. Over de ideale protestants- christe­lijke basisschool (pp. 1-127). Kok: Kampen.
 33. Miedema, S. (Red.) (1997), Pedagogiek in meervoud(pp. 1-366, 5e herziene druk). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem.
 34. Higgs, P., S. Miedema, J.L. van der Walt & G. Zecha (Eds.) (1997), Postmodernism and Education(pp. 1-207). Potchef­stroom University: Potchefstroom SA.
 35. Miedema, S. & H. Klifman (Red.) (1996), Christelijk on­der­wijs in ontwikke­ling. Jaarboek 1996(pp. 1-146). Kok: Kampen.
 36. Miedema, S. & H.W. Vijver (Red.) (1995), Visie als ven­ster. Plurali­teit van levensbe­schouwingen binnen het chris­telijk Hoger Be­roeps Onder­wijs(pp. 1-152). Kok: Kampen.
 37. Miedema, S. & H. Klifman (Red.) (1995), Christelijk on­derwijs in ont­wikkeling. Jaarboek 1995(pp. 1-122). Kok: Kampen.
 38. Pols, W., Miedema, S. & B. Levering (Red.) (1995), Opvoe­ding, zoals het is(pp. 1-253). Utrecht: De Tijd­stroom (2e ver­be­terde en uitgebreide druk).
 39. Miedema, S. (1995), Identiteit tussen inspiratie en enga­ge­ment(pp. 1-45). VU Uitge­verij: Amster­dam (2e druk).
 40. Miedema, S. (Red.) (1994), Pedagogiek in meervoud(pp. 1-360, 4e verbeterde en uitgebreide druk). Bohn Staf­leu Van Loghum: Hou­ten/Zaventem.
 41. Miedema, S. & H. Klifman (Red.) (1994), Christelijk on­derwijs in ont­wikke­ling. Jaarboek 1994(pp. 1-138). Kok: Kampen.
 42. Miedema, S., G.J.J. Biesta, B. Boog, A. Smaling, W.L. Wardekker & B. Leve­ring (Eds.) (1994), The Politics of Human Science(pp. 1-229). VUB Press: Brus­sels.
 43. Miedema, S. (1994), Identiteit tussen inspiratie en engage­ment(pp. 1-45). VU Uitge­verij: Amster­dam.
 44. Biesta, G., B. Boog, S. Miedema, A. Smaling, W. Wardek­ker & B. Leve­ring (Eds.) (1993), Human Sciences at the Inter­section of Politics, Social Change and Develop­ment, and Political Decision Making.(pp. 1-83). Uriah Heep: Mont­foort.
 45. Miedema, S., A. Oberg & B. Levering (Eds.) (1993), Reflec­tions on Pedagogy and Method. Vol. III. Proceedings of the Third Invitational International Pedago­gy Confe­ren­ce, May 31-June 4, Victoria, BC 1992. (pp. 1-182). Uriah Heep: Montfoort.
 46. Levering, B., S. Miedema, S. Smith & M. Van Manen (Eds.) (1992), Reflections on Pedagogy and Method. Vol. II. Procee­dings of the Second Invitational Interna­tional Peda­gogy Conference, August 13-15, Utrecht 1991(pp. 1-211). Uriah Heep: Montfoort.
 47. Berding, J., G. Jacobs & S. Miedema (Red.) (1991), Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld(pp. 1-88). Amersfoort/Leuven: Acco.
 48. Miedema, S. & G.J.J. Biesta (1989), Filosofie van de pedagogi­sche weten­schap­pen(pp. 1-112). Leiden: Martinus Nijhoff.
 49. Pols, W., Miedema, S. & B. Levering (Red.) (1988) Opvoe­ding, zoals het is(pp. 1-175). Amers­foort/Leuven: Acco.
 50. Miedema, S. (Red.) (1988), Pedagogiek in meervoud. Wegen in het denken over opvoe­ding en onderwijs(pp. 1-320, derde, verbeterde en uitge­brei­de druk). Deven­ter: Van Loghum Slaterus.
 51. Miedema, S. (1986), Kennen en handelen. Bijdragen aan het theo­rie-prak­tijk-debat in de opvoedingswetenschap. (pp.I-XIII, 1-329). Leu­ven/Amersfoort: Acco.
 52. Beugelsdijk, F. & S. Miedema (Red.) (1985), Pedagogiek in meer­voud. Wegen in het denken over opvoeding en onder­wijs(pp. 1-240, tweede, verbeter­de druk). Deventer: Van Log­hum Slaterus.
 53. Beugelsdijk, F. & S. Miedema (1985). Oriëntatie in de pedago­giek.(pp. 1-109). Heerlen: Open Universiteit.
 54. Beugelsdijk, F. & S. Miedema (Red.) (1984), Pedagogiek in meer­voud. Wegen in het denken over opvoeding en onder­wijs.(pp. 1-240). Deventer: Van Log­hum Slate­rus.

 

 

 

B:  W E T E N S C H A P P E L I J K E P U B L I C A T I E S

[S C I E N T I F I C P U B L I C A T I O N S]

 

 1. Miedema, S. (2021). Varieties of Islamic Religious Education and the link with Citizenship Education. In: L. Franken & B. Gent (Eds.). Islamic Religious Education in Europe (pp. …-…). Routledge: London (in press).
 2. Miedema, S. (2020). On relevant knowledge and valorization in religious and worldview education. Zeitschrift fűr Pȁdagogik und Theologie, 72 (in press).
 3. Miedema, S., (2020). Strengthening the links between academia, lifeworld and politics in religious and worldview education. In: F. Schweitzer & P. Schreiner (Eds.). International Knowledge Transfer in Religious Education. Waxmann: Münster/New York (in press).
 4. Valk, J., M. Selçuk & S. Miedema (2020). Worldview Literacy in the Academy and Beyond: Advancing Mutual Understanding in Diverse Societies.Religious Education, 115, no 3, prepub June 4, 2020 DOI: 10.1080/00344087.2020.1768472, pp. 1-11.
 5. Miedema, S. (2020). On Time. Continuity and Necessary Changes in Religious Education. An Epilogue. In: I. ter Avest , C. Bakker, J. Ipgrave, S. Leonard & P. Schreiner (Eds.). Facing the Unknown Future. Religion and Education on the Move.  (pp. 265-276). Waxmann: Münster/New York.
 6. Miedema, S. (2020). The reality of acting as a public intellectual in religious education. In: N. Ansell & A. Struik (Eds.). Christian education and beyond. Essays in honor of Professor Doug Blomberg(…-…). Eugene, Oregon: Wipf & Stock (in press).
 7. Ter Avest, I. & S. Miedema (2020).Religious Education in the Plural Dutch Society: Past and Present. In: D. Olowu, G. Buijs & P. Roelofsma (Eds.). Christian Universities in Plural Societies: Education for Shalom – Nigeria and the Netherland –(pp. 142-158). Amsterdan Christian Studies: Amsterdam (in press).
 8. Miedema, S. (2020). Unieke, algemeen toegankelijke scholen in een monistisch onderwijsstelsel. Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, 41(1), no 208, 49-53.
 9. Bertram-Troost, G.D., I. Versteegt, J. van der Kooij, I. van Nes & S. Miedema (2019). Beyond the split between formal school identity and teachers’ personal worldviews. Towards an inclusive (Christian) school identity. In: I. ter Avest (Ed.). There is a Crack in Everything – Education and Religion in a Secular Age(pp. 119-136). Basel, Switzerland: MDPF.
 10. Valk, J., M. Selçuk & S. Miedema (2019). Worldview Literacy in the Academy and Beyond: Advancing Mutual Understanding in Diverse Societies. In: L. Hufaker (Ed.). Coexistence in Divided Societies. Pedagogies of the Sacred, of Difference, and of Hope:2019 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 387-401).REA/APPRRE: Toronto.
 11. Miedema, S. (2019). Does Europe need Religious Education? Living and learning in an ethnically, culturally and religiously diverse Europe. In: Th. Krobath, D. Lindner & E. Petschnigg (Eds.). ‘Nun sag, wie hast du’s mit der religiősen Vielfalt?’. Zwischen Konflikt und Kompetenz in Kindergӓrten, Schulen und Jugendarbeit(pp. 41-58). Wien: Lit Verlag.
 12. Miedema, S. (2019). We Need Religious Educators as Public Intellectuals. A Manifesto. In: M.L. Pirner, J. Lähnemann, W. Haussmann & S. Schwarz (Eds.). Public Theology Perspectives on Religion and Education(pp. 250-255). Routledge: New York/London.
 13. Miedema, S. (2018). Does Europe need Religious Education? In: P. Schreiner (Ed.). Are you READY? Diversity and Religious Education across Europe – The story of the READY project(pp. 92-94). Waxmann: Münster/New York.
 14. Bertram-Troost, G.D., I. Versteegt, J. van der Kooij, I. van Nes & S. Miedema (2018). Beyond the split between formal school identity and teachers’ personal worldviews. Towards an inclusive (Christian) school identity. Education Sciences, 8, 208-226.
 15. Miedema, S. (2018). Personal World View, Existential Questions and Inclusive Pedagogy. Theological and Pedagogical Underpinnings. In: J. Ristiniemi, G. Skeie & K. Sporre (Eds.). Challenging Life.Existential Questions as a Resource for Education(pp. 137-155). Waxmann: Münster/New York.
 16. Miedema, S. (2018). Experience as Binding Existential Dimension in Religious Education. In: U. Riegel, E. Leven & D. Fleming (Eds.). Religious Experience and Experiencing Religion in Religious Education(pp. 119-126). Waxmann: Münster/New York.
 17. Miedema, S, (2018). Organizational Models of Islamic Religious Education at Schools in Europe: the Netherlands and France. In: D. Käbisch & J. Wischmeyer (Hg.). Transnationale Dimensionen Religiőser Bildung in der Moderne(pp. 413-427). Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 18. Miedema, S. (2017). De onvertrouwdheid met religies en levensbeschouwingen voorbij. In: H.T.A. Amsing, B. Blom, J.J.H. Dekker & M. van Essen (Red.). De kern van het onderwijs. Liber Amicorum voor Wilna Meijer(pp. 87-91). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 19. Miedema, S. (2017). The concept and conceptions of interfaith education with neighbour concepts. Reflections from pedagogical perspectives. In: D. Wielzen & I. ter Avest (Eds.). Interfaith Education for All. Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action (pp. 21-30). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.
 20. Miedema, S. (2017). Pedagogy is coming back! Some hopeful signs for sustainable general education and worldview education. Discourse and Communication for Sustainable Education,8, no 1, 121-128.
 21. Miedema, S. (2017). Bildung in Zeiten des Wandels. Konturen und Herausforderungen. Zeitschrift fűr Pȁdagogik und Theologie, 69, nr. 1, 82-91. [German]
 22. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2017). Parental Choice and Changing Christian School Identity in the Netherlands. In: D.B. Hiatt-Michael (Ed.). Family Involvement in Faith-Based Schools(pp. 149-165). Charlotte, NC. Information Age Publishing.
 23. Bertram-Troost, G.D., J.C. van der Kooij, S. Miedema, I. Versteegt & I. van Nes (2017). Personal Inspiration, Motivation and Worldview: Teachers in Dutch Christian Secondary Schools. In: H.G. Heimbrock (Ed.). Taking Position. Empirical Studies and Theoretical Reflections on Religious Education and worldview. Teachers Views about their Personal Commitment in RE Teaching. International Contributions(pp. 157-180). Münster/New York/München/Berlin.
 24. Miedema, S. (2017). Position, Commitment, and Worldview from a Pedagogical Perspective. In: H.G. Heimbrock (Ed.). Taking Position. Empirical Studies and Theoretical Reflections on Religious Education and worldview. Teachers Views about their personal Commitment in RE Teaching. International contributions (pp. 127–138). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 25. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2017). Fostering Religious Tolerance in Education. The Dutch Perspective. In: R.R. Ganzevoort & S. Sremac (Eds.). Lived Religion and the Politics of (In)Tolerance(pp. 237-257). London: Palgrave Macmillan.
 26. Van der Kooij, J.C., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2017). Worldview: The Meaning of the Concept and the Impact on Religious Education. In: Ph. Barnes & J. Arthur (Eds.). Education and Religion: Major Themes in Education. Volume 1: Aims and Purpose of Religious Education (pp. 214-229).Routledge: London.
 27. Miedema, S. (2017). Educating for Religious Citizenship. Religious Education as Identity Formation. In: Ph. Barnes & J. Arthur (Eds.). Education and Religion: Major Themes in Education. Volume 1: Aims and Purpose of Religious Education (pp. 230-239). Routledge: London.
 28. Van der Kooij, J.C., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2017). The Merits of Using ‘Worldview’ in Religious Education. Religious Education,112, no 2, 172-184.
 29. Miedema, S. (2016). Pedagogy is coming back! Some hopeful signs for (worldview) education. In: L. Hufaker (Ed.). Generating Hope: The Future of the Teaching Profession in a Globalized Worl. 2016 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 53-61). REA/APPRRE: Pittsburgh.
 30. Miedema, S., (2016). Rooting in Reformation: what is Protestant in Protestant Schools? In: A. Scheunpflug, B. Sendler-Koschel, H. Simojoki & E. Plőtz (Eds.). 500 Protestant Schools – One World. Exploring the Global Horizan of Education and Faith (pp. 57-62).Frankfurt am Main: GEP. [A translation into Portuguese was published in Brasil as “Raízes na Reforma: O que é Protestante em Escolas Protestantes?”]
 31. Miedema, S. (2016). In der Reformation verwurzelt. Was ist evangelisch an Evangelischen Schulen? In: A. Scheunpflug, B. Sendler-Koschel, H. Simojoki & E. Plőtz (Eds.). 500 Evangelische Schulen – Eine Welt. Den Welthorizont von Bildung und Glauben erschließen (pp.10-16).Frankfurt am Main: GEP. [German]
 32. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2016). Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi [Turkishtranslation of “Identity, Cultural Change and Religious Education”]. Bilamname, 30, no 1, 561-580.
 33. Van der Kooij, J.C., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2015). Can we teach morality without influencing the worldview of students? Journal ofReligious Education, 63, no 2-3, 79-93.
 34. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost (2015). The challenges of global citizenship for worldview education. The perspective of social sustainability.Journal of Teacher Education for Sustainability, 17, no 2, 44-52.
 35. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost (2015). Imagine global citizenship for worldview education. In: L. Huffaker (Ed.) Connecting, Disrupting, Transforming: Imagination’s Power as the Heart of Religion Education.2015 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 299-308). REA/APPRRE: Atlanta.

336      Miedema, S. (2015). A Complementary Transnational Perspective on Religious Educational Contributions and Research. Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiography of Education,5, no 2, 227-231.

 1. Miedema, S. (2015). Learning to live with different worldviews in the Netherlands. In: E. Aslan & M. Hermansen (Eds.). Islam andCitizenship Education (pp. 111-122). Springer: Dordrecht.
 2. Van der Kooij, J.C., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2015). The influence of moral education on the personal worldview of students. Journal of Moral Education, 44,no 4, 346-363.
 3. Ter Avest, I, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2015). “If it Feels Good…”: Research on School Selection Process Motives Among Parents of Young Children.Religion & Education, 42, no 3, 357-367.
 4. Exalto, J. L. Groenendijk & S. Miedema (2015). Opvoedingswetenschap op filosofische en empirische grondslag. Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951).In: V. Busato, M. van Essen & W. Koops (Red.). Vier grondleggers van de pedagogiek.Ph. A. Kohnstamm, M.J. Langeveld, H.W.F. Stellwag, S. Strasser.Pioniers van de Nederlandse Gedragswetenschappen (pp. 29-95). Bert Bakker: Amsterdam.
 5. Bertram-Troost, G.D., S. Miedema, C. Kom & I. ter Avest (2015). A Catalogue of Dutch Protestant Primary Schools in the Secular Age: Empirical Results. Religion & Education, 42, no 2, 202-217.
 6. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2014). Meeting the ‘others’ in school. On (inter)religious contacts of Dutch pupils in a dual school system. Religious Education Journal of Australia, 30, no 2, 25-31.
 7. Miedema, S. (2014). How to prevent the danger of double violence: religion in education? In: L. Huffaker(Ed.).Religion and Education in the (Un)making of violence. 2014 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 52-57). REA/APPRRE: Chicago.
 8. Miedema, S. (2014). From religious education to worldview education and beyond. The strength of a transformative pedagogical paradigm. Journal for the Study of Religion, 27, no 1, 82-103.
 9. Miedema, S. (2014). Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation. Religious Education, 109, no 4, 362-377.
 10. De Muynck, A, S. Miedema & I. ter Avest (2014). Education and Religion in the Netherlands. In: Ch. Wolhuter & C. de Wet (Eds.). International Comparative Perspectives onReligion and Education(pp. 107-125). Bloemfontein: SUN Press.
 11. Miedema, S. (2014). Learning to live with Religious Plurality in Personhood Formation. Philosophy Study,4, no, 28-35.
 12. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost (2014). Reconciling the Just, the Civic, and the Sacred in Critical-Pragmatic Education. Religious Education, 109, no 1,72- 80.
 13. Ter Avest, I, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2013). Parents coming out religiously. Secular and religious reasons for their choice of a primary school. L. Huffaker(Ed.).Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation. 2013 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 1-6). REA/APPRRE: Boston.
 14. Miedema, S., W. Veugelers & G.D. Bertram-Troost (20­13). Enkele trends in levensbeschouwelijke vorming anno 2013: nationale en internationale perspectieven.Pedago­giek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 33, no 2, 179-186.
 15. Miedema, S., G.D. Bertram-Troost & W. Veugelers (Red.) (20­13). Themanummer: “Onder­wijs, levensbeschouwing en het publieke domein“. Pedago­giek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 33, no 2, 71-186.
 16. Miedema, S., G.D. Bertram-Troost & W. Veugelers (20­13). Onder­wijs, levensbeschouwing en het publieke domein. Inleiding op het themanummer. Pedago­giek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 33, no 2, 73-89.
 17. Miedema, S. (2013). Coming out religiously! Religion and worldview as integral part of the social and public domain. Religious Education, 108, no 3, 236-240.
 18. Miedema, S., G.D. Bertram-Troost, I. ter Avest, C. Kom & A.C. de Wolff (2013). Scholen zonder kerk. De impact van ontkerkelijking op open protestants-christelijk basisonderwijs. Religie en Samenleving, 8, no, 184-204.
 19. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2013). Levensbeschouwelijke persoonlijke (zelf)vorming als zingevende activiteit door jongeren. In: L. Braeckmans (Red.). Onderwijs en zingeving(pp. 37-61). Academia Press: Gent.
 20. Avest, I. ter & S. Miedema (2013). The child’s inner world as a particular context. Interplexity of outer and inner context in religious identity development. In: G. Skeie, J. Everington, I. ter Avest & S. Miedema & (Eds.).Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, methodological and theoretical perspectives(pp. 115-129). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 21. Miedema, S. (2013). The value of worldview education: Learning to live with differences. In: International Antalya Values Education Symposium. Symposium Full Test Book(pp. 24-30). Antalya Valiliği/Antalya Il Milli Eğitim Müdürlüğü/Akdeniz Űniversitesi: Antalya.
 22. Avest, I. ter & S. Miedema (2013). Religious Citizenship Education. Towards a New Approach in the Post-Pillarized Era for All Pupils in All Schools in the Netherlands. In: G. J. Buijs, J.T. Sunier & P.G.A. Versteeg (Eds.). Risky Liaisons.Democracy and Religion: Reflections and Case Studies(pp. 95-111). VU University Press: Amsterdam.
 23. Rietveld-van Wingerden, M. & S. Miedema (2013). Jan Waterink. In: V. Busato, M. van Essen & W. Koops (Red.). Vier grondleggers van de psychologie.G. Heymans, F. Roels, G. Revész, J. Waterink.Pioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen (pp. 197-268). Bert Bakker: Amsterdam.
 24. Miedema, S. (2013). Religious Education Revisited. On the Role of Culture and Tradition. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 25, 131-140.
 25. Van der Kooij, J.C., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2013). Worldview: The Meaning of the Concept and the Impact on Religious Education.Religious Education, 108, no. 2, 210-228.
 26. Avest, I. ter, C. Bakker, G. Bertram-Troost & S. Miedema (2013). Hollanda sütunlaşmış ve post-ütunlaşmış eğitim sisteminde Din ve Eğitim:  tarihi arka plan ve güncel tartışmalar[Turkish translationofReligion and education in the Dutch pillarized and post-pillarized educational system: historical background and current debates”].Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, no 1, 171-186.
 27. Miedema, S. & G.J.J. Biesta (2013). Jacques Derrida’s Religion With/Out Religion and the Im/Possibility of Religious Education. In: M. Murphy (Ed.). Social Theory and Education Research. Volume 3 (pp. 265-278). Sage Publications: London/New Delhi.
 28. Miedema, S. (2012). Editorial: Intertwining the Civic, the Sacred and the Just. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 24, 5-7.
 29. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost (2012). Reconciling the Just, the Civic, and the Sacred in Critical-Pragmatic Education.In: L. Huffaker(Ed.).Let Freedom Ring! Religious Education at the Intersection of Social Justice, Liberation, and Civil/Human Rights. 2012 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 263-270). REA/APPRRE: Atlanta.
 30. Miedema, S. (2012). A Transformative Pedagogy for Classrooms with Pluralistic Worldviews. In: C. Ruitenberg (Ed.). Philosophy of Education 2012(pp. 303-305). University of Illinois Press: Urbana.
 31. Ter Avest, I., G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2012). Provocative Pedagogy or Youngsters need the brain to challenge worldview formation. Religious Education, 107, 4, 356-370.
 32. Genç, F., I. ter Avest, S. Miedema & W. Westerman (2012). A conversational analysis of developments in religious education in Europe and Turkey. British Journal of Religious Education, 34, 3, 281-297.
 33. Miedema, S. (2012). Maximal citizenship education and interreligious education in common schools. In: H.A. Alexander & A.K. Agbaria (Eds.). Commitment, Character, and Citizenship.Religious Education in Liberal Democracy (pp. 96-102). Routledge: London/New York.
 34. Miedema, S. (2012).Tsurumi Daigaku Bukkyo KenKyusho Kiy [Japanese translationof „Heart and Reason. A Comparison of John Dewey’s A Common Faithand his ‘religious’ poems“].Bulletin of the College of Education, Psychology and Human Studies, Aoyama Gakuin University, 3, 129-140.
 35. Miedema, S. (2012). A plea for inclusive worldview education in all schools. Koers: Bulletin for Christian Scholarship, 77, no 1,76-82.
 36. Bertram-Troost, G.D.& S. Miedema (2012). Christian Education in the Netherlands. In: S. El Bouayadi-Van de Wetering & S. Miedema (Eds).  Reaching for the Sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives(pp. 147-162). Amsterdam/New York: Rodopi.
 37. El Bouayadi-van de Wetering, S., S. Miedema & H.M. Vroom (2012). Epilogue: Differences, Communalities and Questions for further Research. In: S. El Bouayadi-Van de Wetering & S. Miedema (Eds.). Reaching for the Sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives(pp. 269-274). Amsterdam/New York: Rodopi.
 38. El Bouayadi-van de Wetering, S., S. Miedema & H.M. Vroom (2012). Introduction:Religious Education from Christian and Islamic Perspectives In: S. El Bouayadi-Van de Wetering & S. Miedema (Eds.).Reaching for the Sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives(pp. 1-10). Amsterdam/New York: Rodopi.
 39. Genç, M.F., I. ter Avest & S. Miedema (2012). Religious Education in Two Secular Multicultural Societies. A Comparison of the Turkish and Dutch Systems.In: S. El Bouayadi-van de Wetering & S. Miedema (Eds.). Reaching for the Sky.  Religious Education from Christian and Islamic Perspectives(pp. 183-191. Amsterdam/New York: Rodopi.
 40. Miedema, S. (2012). Kalp Ve Akil: John Dewey’in dȋnȋ şiirleri ve onun A Common Faithadli eseri arasinda bir karşilaştirma [Turkishtranslationof „Heart and Reason. A Comparison of John Dewey’s A Common Faithand his ‘religious’ poems“].Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, no 2, 595-609.
 41. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (2011). Introduction: A Commitment to Clarity in Philosophy of Moral Education. In: D.J. de Ruyter & S. Miedema (Eds.). Moral Education and Development: A Lifetime Commitment(pp. 1-10). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.
 42. Bertram-Troost, G.D. C. Kom, I. ter Avest & S. Miedema (2011). The Positioning of Protestant Primary Schools in the Secular Age. Results of an Empirical Project in the Netherlands. In:L. Huffaker(Ed.).Brain matters: neuroscience, creativity and diversity.2011 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 51-57). REA/APPRRE: Toronto.
 43. Ter Avest, I, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2011). Youngsters Need the Brain to challenge Worldview Formation. A provocative pedagogy. In:L. Huffaker(Ed.).: Brain Mattersneuroscience, creativity and diversity. 2011 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 143-150). REA/APPRRE: Toronto.
 44. Miedema, S. (2011). Between James and Durkheim in Religious Education. An Example of Academic Selfreflection. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 23, 152-163.
 45. Miedema, S. & I. ter Avest (2011). In the Flow to Maximal Interreligious Citizenship Education. Religious Education, 106, no 4, 410-424.
 46. Genç, M.F., I. ter Avest & S. Miedema (2011). Religious Education in Two Secular Multicultural Societies. The Turkish and Dutch Case Compared. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15, 801-805.
 47. Miedema, S. (2011). The three Paradigms on Social Engagement and VU University Amsterdam in the 21th Century. Response to Patrick Nullen. In: A. de Muynck, J.H. Hegeman & P.H. Vos (Eds.). Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice in a Pluralistic Society(pp. 67-72). Sioux Centre: Dordt Press.
 48. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (2011). What kind of deconstruction for deconstructive religious education? Response to Noaparast and Khosravi. Religious Education, 106, no 1, 105-108.
 49. Avest, I. ter, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2011). Religious Education in a pillarized and postsecular Age in the Netherlands. In: L. Franken &, P. Loobuyck (Eds.).Religious Education in a Plural, Secularized Society. A Paradigm Shift(pp. 85-98). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 50. Avest, I. ter, G.D. Bertram-Troost, A. van Laar, S. Miedema & C. Bakker (2011). Geloven in verschil, in licht en tegenlicht. Over het Europese REDCo-onderzoeksproject. Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie, 38, no 1, 56-67.
 51. Avest, I. ter & S. Miedema (2010). Noodzaak tot re-contextualisering van onderwijsvrijheid vanuit (godsdienst-)pedagogisch perspectief. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 22, no 1-2, 77-88.
 52. Miedema, S. (2010). Maximal interreligious citizenship education. In:L. Huffaker(Ed.). In the flow: Learning religion and religiously learning amidst global cultural flow. 2010 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 65-73). REA/APPRRE: Denver.
 53. Miedema, S. (2010). Profilen. Religionspedagogisk Tidskrift, 11, no 21, 15-16. [ Swedish]
 54. Miedema, S. (2010). Editorial: The Need for Religious Citizenship Education in Liberal Democracies. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 22, 5-7.
 55. Miedema, S. (2010). Nicholas P. Wolterstorff’s philosophy of education: Christian, open and critically committed. Journal of Christian Education, 52, no 1 , 23-32.
 56. Miedema, S. (2010). Pupils’ Religious Identity Formation for A Secular Age. Religious Education, 105, no 3, 253-257.
 57. Miedema, S. (2010). Heart and Reason. A Comparison of John Dewey’s A Common Faithand his ‘religious’ poems. Religious Education, 105, no 2, 175-187.
 58. Avest, I. ter & S. Miedema (2010). Learn Young, learn fair. Interreligious encounter and learning in Dutch Kindergarten. In: K. Engebretson, M. de Souza, G. Durka & L. Gearon (Eds.). International Handbook for Interreligious Education(pp. 513-527). Springer: Dordrecht/Boston/London.
 59. Miedema, S. (2010). Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch-maatschappelijke bijdrage aan het publieke en sociale domein. In: S. Raemakers, Th. Storme, P. Verstraete & J. Vlieghe (Red.). De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen(pp. 66-73). SWP: Amsterdam.
 60. Miedema, S. (2009). Overdracht of vorming als doel van het onderwijs. Waarom levensbeschouwing en kwaliteit alles met elkaar te maken hebben. Radix. Tijdschrift over Geloof en Wetenschap,35, no 4, 229-237.
 61. Avest, I. ter & S. Miedema (2009). Hollanda Anaokulunda Çok kültürlü ve Dinlerarası Öğrenme: Dört Yaş grubu çocuklarla Günlük Sınıf Tecrübeleri [Turkish translationof “Intercultural and inter-religious learning in Dutch Kindergarten: Daily classroom experiences with four-year-old children”]. Firat University. Review of the Faculty of Divinity, 14, no 2, 189-202.
 62. Roebben, B.H.M. & S. Miedema (2009). The Wind Blows Where It Wishes… (John 3:8). Towards a Pneumatological Religious Education. In: W. Allan Smith (Ed.). Theology and Religious Education: Relational, Practical, and Interfaith Dimensions. 2009 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 329-339). REA/APPRRE: Dallas.
 63. Miedema, S. (2009). Religious Education as Encounter. Introduction. In: S. Miedema (Ed.). Religious Education as Encounter. A Tribute to John M. Hull(pp. 9-20). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 64. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2009). Semantic differences in International Comparative Research on Religious Education. An EC-funded Project as Example. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 21, 133-147.
 65. Van der Want, A, I. ter Avest, C. Bakker, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2009). The Power of Personal Commitment – Dutch Teachers and Religious Diversity. In: Van der Want, A., C. Bakker, I. ter Avest & J. Everington (Eds.). Teachers Responding to Religious Diversity in Europe. Researching Biography and Pedagogy(pp. 81-94). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 66. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2009). Semantic Differences in European Research Cooperation from a Methodological and Theoretical Perspective – Translation and Terminology.In:P. Valk, G.D. Bertram-Troost, M. Friederici & C. Beraud (Eds.).  Teenagers’ Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies. A European Quantitative Study(pp. 29-39).Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 67. Miedema, S. (2009). Het samenspel van levensbeschouwelijke opvoeding met cultuur en traditie. In: B. van Oers, Y. Leeman & M. Volman (Red.). Burgerschapsvorming en identiteit. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs(pp. 69-78). Van Gorcum: Assen.
 68. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema (2009). The relationship between religious education and religious commitments and explorations of adolescents. On religious identity development in Dutch Christian Secondary Schools. Journal of Beliefs and Values, 30, no 1, 17-27.
 69. Bertram-Troost, G.D., S. Miedema, I. ter Avest & C. Bakker (2009). Dutch pupils’ views on Religion in School and Society. Report on a Quantitative Research.  In:P. Valk, G.D. Bertram-Troost, M. Friederici & C. Béraud (Eds.). Teenagers’ Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies. A European Quantitative Study (pp. 221-260).Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 70. Miedema, S. (2009). Subjekt und – oder – statt Institutionen? H.-G. Heimbrocks Lebenswelt-Konzeption und religiöse Erziehung. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 62, no 3, 205-214. [German]
 71. Miedema, S. (2009). Religious Education between Certainty and Uncertainty. Towards a Pedagogy of Diversity. In: Meijer, W.A.J., S. Miedema & A.M. Lanser-van der Velde (Eds.) Religious Education in a World of Religious Diversity(pp. 195-205). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 72. Miedema, S. (2008). Heart and Reason. A comparison of John Dewey’s A Common Faithand his ‘religious’ poems. In: W. Allan Smith (Ed.). Fiction as Truth: Seeking Religious Depth in Short Stories, Poetry, and Film. 2008 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 250-262). REA/APPRRE: Chicago.
 73. Miedema, S. (2008). De invloed van Karl Ernst Nipkow in de Nederlandse godsdienstpedagogiek. Pedagogiek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 28, no 3, 206-220.
 74. Avest, I. ter, S. Miedema & C. Bakker (2008). Getrennt und zusammen leben in den Niederlanden oder: Die Bedeutung des interreligiösen Lernens. In: W. Weiβe (Hrsg.). Dialogischer Religionsunterricht in Hamburg. Positionen, Analysen und Perspektiven im Kontext Europas(pp.179-188). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin. [German]
 75. Miedema, S. (2008). Niederlande. In: F. Schweitzer, V. Elsenbast & Chr. Th. Scheilke (Hrsg.). Religionspädagogik und Zeitgeschichte im Spiegel der Rezeption von Karl Ernst Nipkow(pp. 288-298). Gütersloher Verlaghaus: Gütersloh. [German]
 76. Miedema, S. (2008). Editorial. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 19, 5-8.
 77. Miedema, S., D.J.de Ruyter & M. de Koning (2008). De moskee als partner in het onderwijs? Een pedagogische casus interdisciplinair belicht. Ter inleiding op het themanummer. Pedagogiek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 28, no 1, 3-10.
 78. Miedema, S., D.J.de Ruyter & M. de Koning (Red). (2008). Themanummer: De moskee als partner in het onderwijs? Pedagogiek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 28, no 1, 1- 80.
 79. Miedema, S. (2008). Woltertorff’s Philosophy of Education: Christian, Open and Critically Committed. In: H.E.S. Woldring (Ed.). Essays in Honour of Nicholas P. Wolterstorff (pp. 29-42). VU University Press: Amsterdam.
 80. Miedema, S. & B.H.M. Roebben (2008). The Two Contested Concepts of Culture and Tradition in Religious Education. Religious Education,103, no 4, 480-492.
 81. Miedema, S. (2008). Religious Education Contexualised. Culture, Tradition, Lived Religion, Life-World and Identity Formation. In: H. Streib, A. Dinter & K. Söderblom (Eds.). Lived Religion – Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches. Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock(pp. 299-308). Brill: Leiden/Boston.
 82. Avest, I. ter, G.D. Bertram-Troost, A. van Laar, S. Miedema & C. Bakker (2008). Religion in the Educational Lifeworld of Students: Results of a Dutch Qualitative Study. In: Th. Knauth, D.P. Josza, G.D. Bertram-Troost & J. Ipgrave (Eds.). Encountering Religious Pluralism in School and Society. A Qualitative Study of Teenage Perspectives in Europe(pp. 81-112). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 83. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost (2008). Democratic Citizenship and Religious Education: Challenges and Perspectives for Schools in the Netherlands. British Journal of Religious Education, 30, no 2, 123-132.
 84. Avest, I. ter & S. Miedema (2008). Alltägliche Erfahrungen im Kindergarten mit vierjährigen Kindern in einem interkulturellen und interreligiösen Kontext in den Niederlanden. In: Fr. Schweitzer, A. Biesinger & A. Edelbrock (Hrsg.). Mein Gott- Dein Gott. Interkulturelle und interreligiöse Bildung in Kindertagesstätten(pp. 67-80). Beltz Verlag: Weinheim/Basel. [German]
 85. Avest, I. ter, C. Bakker & S. Miedema (2008). Different schools as narrative communities. Identity narratives in threefold. Religious Education, 103, no 3, 307-322.
 86. Miedema, S. (2008). Religious Identity Formation for all Students in all Schools. A private and public role for religion and the positioning of the school. In: R.B. Howarth (Ed.). Citizenship Education in Europe. Perspectives from the Netherlands, Greece and the UK(pp. 23-27). EAWRE: Essex.
 87. Wartena, S., G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2008). Christian immigrant youth from the Maranatha Community Transformation Center: In between family, church and school. A case study in Amsterdam Zuidoost. In: M.M. Jansen & H.C. Stoffels (Eds.). A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands(pp. 79-102). LIT Verlag: Zürich/Berlin.
 88. Miedema, S. (2008). Paulo Freire: Pedagoog van bewustmaking, bevrijding en hoop. In: B. Levering & T. Kroon (Red.). Grote pedagogen in klein bestek(pp. 245-249). SWP: Amsterdam.
 89. Miedema, S. & J.W.A. Berding (2008). John Dewey: Pedagoog van participatie en democratie. In: B. Levering & T. Kroon (Red.). Grote pedagogen in klein bestek. (pp. 99-103). SWP: Amsterdam.
 90. Avest, I. ter & S. Miedema (2008). Intercultural and inter-religious learning in Dutch Kindergarten: Daily classroom experiences with four-year-old children. Panorama. Intercultural Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research, 19, 162-174.
 91. Miedema, S. & B.H.M. Roebben (2007). Culture and Tradition: Two Contested Concepts in Religious Education. In: W. Allan Smith (Ed.). Culture that Matters: Intercultural Explorations in Religious Education. 2007 Proceedings of REA/APPRRE (pp.212-221). REA/APPRRE: Boston.
 92. Miedema, S. (2007). Over de zogenoemde teloorgang van het onderwijs en de stem van pedagogen in het publieke debat. In: H. Amsing, N. Bakker, P. Schreuder G. Timmermans & J.J.H. Dekker (Red.).Over pedagogische kwaliteit. Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding. (pp. 25-34). SWP: Amsterdam.
 93. Miedema, S. (2007). The Quest for School Identity. The Anthropological Foundation of different Religiously Oriented Elementary Schools. Journal of Religious Education, 55, no 3, 22-27.

242      Miedema, S. (2007). Pleidooi voor eigentijdse deugdenopvoeding. Pedagogiek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 27, no 1, 98-106.

 1. Veugelers, W., G. ten Dam, E. de Kat, C. Klaassen, Y. Leeman, H. Leenders, S. Maas, W. Meijen, S. Miedema, H. Radstake, J. Schuitema & A. Zwaans (2007). De pedagogische functie van het onderwijs op klas- en schoolniveau. Inleiding op het themanummer. Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde, 84, no 2, 75-83.
 2. Miedema, S. (2007). Contexts, Debates and Perspectives of Religion in Education in Europe. A Comparative Analysis. In: Jackson, R., S. Miedema, W. Weisse & J.P. Willaime (Eds.). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates(pp. 267-283). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 3. Avest, I. ter, C. Bakker, G. Bertram-Troost & S. Miedema (2007). Religion and education in the Dutch pillarized and post-pillarized educational system: historical background and current debates. In: Jackson, R., S. Miedema, W. Weisse & J.P. Willaime (Eds.). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates(pp. 203-219). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 4. Bakker, C., S. Miedema & J.C. van der Kooij (2007). Dimensions of School Identity Formation. Research about and with principals of Dutch elementary schools. In: C. Bakker & H-G. Heimbrock (Eds.). Researching RE Teachers. RE teachers as Researchers(155-173). Waxmann: Münster/New York/München/Berlin.
 5. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema (2007). Religious identity development of adolescents in Christian Secondary schools: Effects of School and Religious Backgrounds of Adolescents and Their Parents. Religious Education, 102, no 2, 132-150.
 6. Avest, I. ter, C. Bakker & S. Miedema (2006). Different schools as narrative communities. Identity narratives in threefold. In: L.F.S. Smith (Ed.). Reconsidering the Power of Story in Religious Education. 2006 Proceedings of REA/APPRRE(pp. 477-497). REA/APPRRE: Atlanta.
 7. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema (2006). Religious identity development of adolescents in religiously affiliated schools: A theoretical foundation for empirical research.Journal of Be­liefs and Values. Studies in Religion and Education, 27, no 3, 303-314.
 8. Miedema, S. (2006). Terugkeer en verdwijning van het sacrale in onderwijs en opvoeding. In: A. Dillen & D. Pollefeyt (Red.). God overal en nergens? Theologie, pastoraat en onderwijs uitgedaagd door een ‘sacraal reveil’ (pp. 507-526). Acco: Leuven.
 9. Miedema, S. (2006). Levensbeschouwelijk leren samenleven: een godsdienstpedagogische balans. In: S. Miedema & G.D. Bertram-Troost (Red.). Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, Identiteit & Ontmoeting(pp. 7-23). Meinema: Zoetermeer.
 10. Miedema, S. (2006). Levensbeschouwelijk onderwijs: noodzaak of noodlottig? In: S. Miedema (Red.). Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming(pp. 7-15). Meinema: Zoetermeer.
 11. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2006). Identität, kultureller Wandel und religiöse Erziehung. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 58, no 1, 9-21. [German]
 12. Miedema, S. (2006). Educating for Religious Citizenship. Religious Education as Identity Formation. In: M. De Souza, K. Engebretson, G. Durka, R. Jackson & A. McGrady (Eds.). International Handbook of the Religious, Spiritual and Moral Dimensions of Education. Vol. I & II(pp. 967-976). Springer: Dordrecht/Boston/London.
 13. Miedema, S. (2006). Public, Social, and Individual Perspectives on Religious Education. Voices from the Past and the Present. Studies in Philosophy and Education, 25, no 1, 111-127.
 14. Miedema, S., P. Schreiner, G. Skeie & R. Jackson (2005). The European Network for Religious Education through Contextual Approaches (ENRECA): Its Policy and Aims. Panorama. International Journal of Comparative Religious Education and Values, 16, 10-14.
 15. Miedema, S. & J.W.A. Berding (2005). John Dewey: pedagoog van participatie en democratie. Pedagogiek in Praktijk, 11, no 6, 40-43.
 16. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema (2005). Religious identity development of adolescents in Christian secondary schools: Effects of school and religious backgrounds of adolescents and their parents. In: L.F.S. Smith (Ed.). Religious Education for Peace and Justice. 2005 Proceedings of APRRE(pp. 19-32). REA/APRRE: Toronto.
 17. Lanser-van der Velde, A.M. & S. Miedema (2005). Het gewone geloof van gewone mensen. De godsdienstfilosofische visie van John Dewey. In: H.L.C. Logister (Red.). John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie(pp. 35-54). Damon: Budel.
 18. Berding, J.W.A. & S. Miedema (2005). Individualiteit, socialiteit, democratie en het curriculum. De opvoedingsfilosofische denkbeelden van John Dewey. In: H.L.C. Logister (Red.). John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie(pp. 99-118). Damon: Budel.
 19. Miedema, S. & G. Bertram-Troost (2005). Pedagoog tussen verering en verguizing: John Dewey. In: D.J. de Ruyter, G.D. Bertram-Troost & S.M.A. Siekelinck (Red.). Idealen, idolen en iconen in de pedagogiek(pp. 45-54). SWP: Amsterdam.
 20. Bertram-Troost, G, S.A. de Roos & S. Miedema (2005). Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling in de adolescentie: een theoretische reconstructie. Pedagogisch Tijdschrift, 29, 1-16.
 21. Miedema, S. (2005). Religious identity formation for all students and in all schools. A private or/and public role for religion and the positioning of the school.Panorama. International Journal of Comparative Religious Education and Values, 16, 50-55.
 22. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2005). Transmission versus transformation. Two models of education and their consequences for religious education. In: P. Schreiner, E. Banev & S. Oxley (Eds.). Holistic Education Resource Book. Learning and teaching in an ecumenical context(pp. 77-79). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.
 23. Miedema, S. (2005). Paulo Freire: pedagoog van bewustmaking, bevrijding en hoop. Pedagogiek in Praktijk, 11, no 2, 42-45.
 24. Berding, J.W.A. & S. Miedema (2005). De opvoedingsfilosofische denkbeelden van John Dewey. Individualiteit, socialiteit, democratie en het curriculum. Filosofie, 15, no 1, 38-45.
 25. Lanser-van der Velde, A.M. & S. Miedema (2005). Het gewone geloof van gewone mensen. De godsdienstfilosofische visie van John Dewey. Filosofie, 15, no 1, 13-21.
 26. Miedema, S. (2005). De actualiteit van Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951). In: A. de Muynck & B. Kalkman (Red.). Perspectief op leren. Verkenningen naar onderwijs en leren vanuit de christelijke traditie(pp. 113-129). Kampen: De Groot Goudriaan.
 27. Miedema, S. (2005). Vitaal en verantwoordelijk christelijk onderwijs. In: A.A. van der Schans (Red.). De vitaliteit van het christelijk onderwijs?(pp. 23-34). Kampen: De Groot Goudriaan.
 28. Miedema, S. (2004). Beyond Foundationalism. A Plea for a New Normativity in the Philosophy of Religion Education. In: R. Larsson & C. Gustavsson (Ed.). Towards a European Perspective on Religious Education(pp. 36-45). Stockholm: Artos & Norma.
 29. Miedema, S.(2004). Religious Education Today: Between James and Durkheim. In Dialogue with Charles Taylor. In: L.F.S. Smith (Ed.). Contextual Pedagogies: Teaching Context as Religious Text.2004 Proceedings of APRRE(pp. 272-285). APRRE: Denver, Co.
 30. Miedema, S. (2004). Over de waardegebondenheid van de opvoedingswetenschap en de theoretische pedagogiek: een wetenschapsbiografisch perspectief. In: L.F. Groenendijk & J.W. Steutel (Red.). Analytisch filosoferen over opvoeding en onderwijs. Liber Amicorum voor Ben Spiecker(pp. 151-164). SWP: Amsterdam.
 31. Miedema, S. (2004). A Public, Social, and Individual Perspective on Religious Education. Religious Voices from the Past and the Present. In: G. Jover & P. Villamor (Eds.). Voices of Philosophy of Education. Proceedings of INPE 2004(pp. 193-202). Universidad Complutense: Madrid.
 32. Miedema, S., P. Schreiner, G. Skeie & R. Jackson (2004). The European Network for Religious Education through Contextual Approaches (ENRECA): Its Policy and Aims. Informationes Theologiae Europae, 13, 227-232.
 33. Kuindersma, H. & S. Miedema (2004). Tussen traditie en integratie. Protestants godsdienstonderwijs in ontwikkeling. In: H. van Crombrugge & W.A.J. Meijer (Red.). Pedagogiek en traditie, opvoeding en religie(pp. 151-170). Lannoo: Tielt.
 34. Ten Dam, G., W.L. Wardekker, S. Miedema & W. Veugelers (2004), Epiloog. In: G. ten Dam, W. Veugelers, W.L. Wardekker & S. Miedema (Red.), Pedagogisch opleiden. De pedagogische taak van de lerarenopleidingen(pp. 217-219). SWP: Amsterdam.
 35. Ten Dam, G., W.L. Wardekker, S. Miedema & W. Veugelers (2004), De kern van het onderwijs en de lerarenopleiding in theoretisch perspectief. In: G. ten Dam, W. Veugelers, W.L. Wardekker & S. Miedema (Red.), Pedagogisch opleiden. De pedagogische taak van de lerarenopleidingen(pp. 21-50). SWP: Amsterdam.
 36. De Roos, S.A., J. Iedema & S. Miedema (2004), Influence of Maternal Denomination, God Concepts and Child-rearing Practices on Young Children’s God concepts. Journal for the Scientific Study of Religion, 43, no 4, 519-535.
 37. Miedema, S. & G.J.J. Biesta (2004), Jacques Derrida’s Religion With/Out Religion and the Im/Possibility of Religious Education. Religious Education, 99, no 1, 23-37.
 38. Wardekker, W.L., G. ten Dam, S. Miedema & W. Veugelers (2004), De pedagogische taak van het onderwijs en de lerarenopleiding. Ter inleiding. In: G. ten Dam, W. Veugelers, W.L. Wardekker & S. Miedema (Red.), Pedagogisch opleiden. De pedagogische taak van de lerarenopleidingen(pp. 9-19). SWP: Amsterdam.
 39. Van den Bergh, P., G. ten Dam & S. Miedema (2004), Een beeld van de pedagogiek. Pedagogisch Tijdschrift, 28, no 1, 81-88.
 40. Miedema, S. (2003), Tartisma. In: M. Selçuk (Red.), Din ögretiminde yeni yöntem arayislari(pp. 293-296). Milli Egitim Baskani: Ankara. [Turkish]
 41. Miedema, S. (2003), Dinler arasi ögretim ihtiyaci. In: M. Selçuk (Red.), Din ögretiminde yeni yöntem arayislari(pp. 236-247). Milli Egitim Bakani: Ankara. [Turkish]
 42. Miedema, S. (2003), Discussion. In: M. Selçuk (Ed.), New Methodological Approaches in Religious Education(pp. 290-293). Turkish Ministry of Education: Ankara.
 43. Miedema, S. (2003), The Need for Interreligious Education. In: M. Selçuk (Ed.), New Methodological Approaches in Religious Education(pp. 223-235). Turkish Ministry of Education: Ankara.
 44. Miedema, S. & G.J.J. Biesta (2003), Instruction or Educating for Life? On the aims of religiously affiliated and other schools. International Journal of Education and Religion, 4, no 1, 81-96.
 45. Miedema, S. (2003), Ze hebben het geloof al. Over jongeren, jongvolwassenen en de kerk. In: G. Heitink & H. Stoffels (Red.), Niet zo’n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven(pp. 113-129). Ten Have: Baarn.
 46. Rietveld-van Wingerden, M., J.C. Sturm & S. Miedema (2003), Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie in historisch perspectief. Pedagogiek. Wetenschappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onderwijs en Vorming, 23, no 2, 97-108.
 47. Berding, J.W.A., G.J.J. Biesta & S. Miedema (2003), John Dewey retrospectief en prospectief. Naar aanleiding van zijn vijftigste sterfjaar. Pedagogiek. Wetenschappelijk Forum voor Opvoeding, Onderwijs en Vorming, 23, no 1, 68-72.
 48. De Wolff, A.C.J., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2003), Being a Christian school in the Netherlands: an analysis of conceptions and practical implications of their identity. Journal of Beliefs and Values. Studies in Religion and Education, 23, no 2, 208-217.
 49. De Roos, S.A., J. Iedema & S. Miedema (2003), Effects of mother’s and school’s religious denomination on preschool children’s God concepts. Journal of Be­liefs and Values. Studies in Religion and Education, 23, no 2, 165-181.
 50. Rietveld-van Wingerden, M. & S. Miedema (2003), Freedom of edu­ca­tion and Dutch Jewish schools in the mid-nineteenth century. Jewish History, 17, no 1, 31-54.
 51. Rietveld-van Wingerden, M, J.C. Sturm & S. Miedema (2002), Dutch Jewish Primary Schools in the first Half of the Nineteenth Century: Education between Modern Poli­tics and Religious Aspirations. History of Edu­cation Review, 31, no 2, 16-29.
 52. Miedema, S. (2002), The Making of Religious Citizens. Panorama. International Journal of Comparative Religious Education and Values, 14, no 2, 91-97.
 53. Miedema, S. & G.J.J. Biesta (2002), Jacques Derrida’s Religion With/Out Religion and the Im/Possibility of Religious Education. In: R.G. Litchfield (Ed.), Leading with Hope: The Vocation of the Religious Educator. 2002 Proceedings of APRRE(pp. 313-328). APRRE: Philadelphia, PA.
 54. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (2002), Instruction or peda­gogy? The Need for a transformative conception of education. Teaching and Teacher Education. An Inter­national Journal of Research and Studies, 18,173-181.
 55. De Wolff, A.C.J., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2002), Identity of a Christian School: Conceptions and Practical Significance. Educational Review, 54, no 3, 239-247.
 56. De Wolff, A.C.J. & S. Miedema (2002), Brede levens­be­schouwelijke vorming: in het belang van ieder kind? In: M. Reuling, D.W. Postma & J. Noordman (Red.), Opvoeding, Onderwijs & Over­heid(pp. 124-135). Am­sterdam: SWP.
 57. Miedema, S. & H.M. Vroom (2002), Alle onderwijs bijzon­der: ter inleiding. In: S. Miedema & H.M. Vroom (Red.), Alle onderwijs bijzonder. Levensbeschouwe­lijke waarden in het onderwijs(pp. 7-15). Meinema: Zoetermeer.
 58. Miedema, S. (2002), Overdracht of toe-eigening? Over wat je kinderen wilt meegeven. In: S. Miedema & H.M. Vroom (Red.), Alle onderwijs bijzonder. Levensbe­schouwelijke waarden in het onderwijs(pp. 73-96). Meinema: Zoeter­meer.
 59. Miedema, S. (2002), James’s Metaphysics of Ex­perien­ce and Religious Education. In: J. Garrison, R.L. Podeschi & E. Bredo (Eds.), William James and Education(pp. 74-88).New York: Tea­chers College Press.
 60. Lanser-van der Velde, A., S. Miedema & G. Heitink (2001), Réciprocité dans l’apprentissage de la croyance. L’imbrication de la théorie, de la méthode et de la pratique. In: G. Amedo & A. Lévy (Réds), Actes du Colloque Actualité de la Recherche-Action(pp. 61-69). Paris: CIRFIP. [French]
 61. Lanser-van der Velde, A., S. Miedema & G. Hei­tink (2001), Action Research on “Reciprocity in Learning to Belie­ve”. The Intertwinement of Theory, Method and Praxis. In: G. Amedo & A. Lévy (Eds.), Proceedings of the Conference Actuality of Action Reseach(pp. 63-69). Pa­ris: CIRFIP.
 62. Biesta, G.J.J., C.H.C.J.­ van Nijnatten & S. Miedema (Red.) (20­01), Themadeel: “On­derwijs en op­voe­ding en de terug­keer van de reli­gie in een post­moderne sa­menle­ving”.Pedago­gi­ek. Weten­schappe­lijk Forum voor Op­voe­ding, Onder­wijs en Vor­ming, 21, no 2, 124-177.
 63. Biesta, G.J.J., C.H.C.J. van Nijnatten & S. Miedema (200­1), Onder­wijs en opvoeding en de terug­keer van de religie in een post­moderne samenleving. Pedago­giek. We­ten­schappe­lijk Forum voor Opvoeding, Onder­wijs en Vor­ming, 21, no 2, 124-133.
 64. Rietveld-van Wingerden, M., J.C. Sturm & S. Miedema (2001), Onderwijs en sociale integratie: de histori­sche casus van de joden in Neder­land, 1800-1900. Socia­le Weten­schappen, 44, no 4, 6-23.
 65. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2001), Religious Identity Formation Between Participation and Distan­tiation. In: H.G. Heimbrock, Ch. Scheilke & P. Schreiner (Eds.), Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe(pp. 23-33). Münster/Ham­burg/Berlin/London: LIT Verlag.
 66. Miedema, S. & G.L.M. Snik (2001), Opvoeding en levensbe­schouwing. Pedagogisch Tijdschrift, 26, no 3/4, 263-277.
 67. Miedema, S. & G.L.M. Snik (Red.) (2001), Themanummer: Opvoeding en levensbeschouwing. Pedagogisch Tijd­schrift,26, no 3/4, 263-385.
 68. De Roos, S.A. & S. Miedema (2001), Ontluikende gods­dien­stig­heid bij kleuters. Invloeden van gehecht­heidsre­laties binnen gezins- en schoolverband. Pedagogisch Tijdschrift, 26, no 3/4, 361-385.
 69. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (2001), Pragmatisme. In: P. Smeyers & B. Levering (Red.), Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek. Modern en postmodern(pp. 130-149). Meppel/Am­sterdam: Boom.
 70. De Roos, S.A., J. Iedema & S. Miedema (2001), Young Chil­dren’s Des­criptions of God: Influences of Parents’ and Tea­chers’ God Concepts and Religious Denominati­on of schools. Journal of Beliefs and Values. Stu­dies in Religi­on and Education, 22, no 1, 19-30.
 71. De Roos, S.A., S. Miedema & J. Iedema (2001), Attachment, Wor­king Models of Self and Others, and God Concept in Kin­dergarten. Journal for the Scientific Study of Religion,40, no 4, 607-618.
 72. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2001), Denominational School Iden­tity and the Formation of Personal Iden­tity. Reli­gi­ous Edu­cation, 96, no 1, 36-48.
 73. Berding, J.W.A. & S. Miedema (2001), John Dewey: Democra­cy and Education and What May be Expected from Schools. Review Journal of Philosophy and Soci­al Scien­ce, 26, no 1-2, pp. 63-74.
 74. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2001), Identity, Cultural Chan­ge, and Religious Education. British Journal of Reli­gi­ous Education, 23, no 2, 76-87.
 75. Wardekker, W.L. & S. Miedema (2000), Plurality, Partici­pation, Distantiation and Religious Identity Forma­tion in Schools. In: C.F. Melchert (Ed.), Knowing God: Meeting God in the Peoples of God. 2000 Procee­dings of APRRE/REA(pp. 278-288). APRRE/REA: Atlan­ta.
 76. Miedema, S. & C. Bakker (2000), Identiteit van en pluri­formiteit in en rondom de school. Module I & II. In: G. van Harde­veld (Red.), P.C. opleiding schoolleider primair onderwijs. Deel 1: Onderwijskundig leider­schap(pp. 1-40; pp. 1-8). Zwolle/Amersfoort: Win­derheim/CPS.
 77. Miedema, S. (2000), Levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen op alle scholen. In: H. Alma, J. Janssen, J. van Lier, S. Miedema & J. van Spaendonck, Zin op school. Zinge­ving in het voort­gezet onderwijs(pp. 72-87). KSGV: Nijmegen.
 78. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (2000), Context and Interac­tion.How to Assess Dewey’s Influence on Educatio­nal Reform in Europe? In: J. Oelkers & H. Rhyn (Eds.), Dewey and European Education. General Problems and Case Studies(pp. 21-37). Kluwer Academic Publis­hers: Dordrecht/Boston/London.
 79. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (2000), Context and Interac­tion. How to Assess Dewey’s Influence on Educational Reform in Europe? Studies in Phi­losophy and Educati­on, 19, nos 1-2, 21-37.
 80. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (2000), Denominational Schools in the Netherlands. In: M. Leicester, C. Modgil & S. Modgil (Eds.), Education, Culture and Values Volume V. Spiritual and Religious Education(pp. 133-141). London/New York: Falmer Press.
 81. Miedema, S. (2000), The Need for Mul­ti-Religious Schools. Reli­gious Education, 95, no 3, 285-298.
 82. De Roos, S.A. & S. Miedema (2000), Gehechtheid en gods­beeld bij kleuters. In: H. de Frankrijker, H.J. Kuipers, J. Scholtens & R. van der Veer (Red.), Gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag. Thema’s uit de empirische, wijsgerige en historische pedagogiek(pp. 144-151). SWP: Amsterdam.
 83. De Wolff, A.C.J., D.J. de Ruyter & S. Miedema (2000), De identi­teit van denominationele scholen. Een kloof tussen theorie en praktijk. In: H. de Frankrijker, H.J. Kuipers, J. Scholtens & R. van der Veer (Red.), Gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag. Thema’s uit de empirische, wijsgerige en historische pedagogiek(pp. 68-75). SWP: Amsterdam.
 84. Miedema, S. (2000), The Aims for Religiously Inspi­red Urban Schools. Dialogue, Solidarity and Personal Iden­tity Formation. International Jour­nal for Educa­tion and Religi­on, 1, no 1, 89-99.
 85. Berding, J.W.A. & S. Miedema (1999), John Dewey, Democra­cy and Education, and What May Be Expected from Schools. In: M.A. Oliker (Ed.), Proceedings of the Midwest Philosophy of Education Society: 1997-1998(pp. 278-287). The Society: Chicago, Illinois.
 86. Miedema, S. (1999), The Need for Multireligious Schools. In: C.F. Melchert (Ed.), Educating for Religious Particularism and Pluralism. 1999 Proceedings of APRRE(pp. 262-271). APRRE: Tor­onto.
 87. Wardekker, W., D. Wielenga, G. Willems & S. Miedema (1999), Waardenonderwijs uit het isolement. In: J.A.J. den Ouden & M.M. van Rijswijk (Red.), Samen­scholen. Leraren opleiden: taak van school en oplei­ding (pp. 69-78). VELON: Eindhoven.
 88. Miedema, S. (1999), Vorming en identiteit in drievoud: een ontwikkelingsgerichte visie. In: S. Miedema & H. Klifman (Red.), Christelijk onderwijs in ontwikke­ling. 5e jaarboek(pp. 65-76). Kok: Kampen.
 89. Miedema, S. (1999), Ter inleiding op het themadeel: vor­ming in meervoud”. In: S. Miedema & H. Klifman (Red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. 5e jaarboek (pp. 13-17). Kok: Kampen.
 90. Miedema, S. & D.J. de Ruyter (1999), Onderwijsvrijheid: een groot pedagogisch goed, Pedagogisch Tijdschrift, 24, no 1, 17-33.
 91. Miedema, S. (1999), De interactie tussen leerling en leraar. In: S. Miedema, F.K. Kieviet & J. Hoek­sema (Red.), Tussen nabijheid en distantie. De interac­tie tussen leer­ling en leraar (pp. 9-23). Bohn Staf­leu Van Loghum: Houten/Diegem.
 92. Miedema, S. & W.L. Wardekker (1999), Pädagogik, Identität und gesellschaftli­cher Wandel. In: H. Sünker & H.H. Krüger (Hrsgr.), Kritische Erzie­hungs­wis­sen­schaft am Neu­beginn?! (pp. 87-111). Suhrkam­p: Frankfurt. [German]
 93. Ruyter, D.J. & S. Miedema (1999), Freiheit und Versäulung in den Niederlanden. In: Ch.Th. Scheilke & M. Schrei­ner (Hrs­gr.), Handbuch Evangelische Schulen(pp. 309-322). Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh. [German]
 94. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (1999), Protestants Schools in a Secular Society: the Dutch Case, Educational Review, 51, no 1, 29-39.
 95. Sturm, J. & S. Miedema (1999), Kuyper’s Educational Lega­cy: Schooling for a Pluralist Society. In: C. van der Kooi & J. de Bruijn (Eds.), Kuyper reconsidered. Aspects of his Life and Work (pp. 238-247). [VU Studies on Pro­testant History 3]. VU University Press: Amsterdam.
 96. Miedema, S. & W.L. Wardekker (1999), Emergent Identity versus Consistent Identity: Possibilities for a Postmodern Repoliticization of Critical Pedagogy. In: T.S. Pop­kewitz & L. Fendler (Eds.), Critical Theories in Edu­ca­tion: Changing Terrains of Knowled­ge and Politics(pp. 67-83). New York/London: Rout­ledge.
 97. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (1999), Dewey in Europe. Ambivalences and contradictions in the turn-of-the-century educational reform. In: J. Oelkers & F. Osterwalder (Hrsg­.), Die neue Erzie­hung. Beiträge zur Internationa­lität der Reform­pädagogik(pp. 99-124). Peter Lang: Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/­New York/Wien.
 98. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (1999), John Dewey: filo­soof van opvoeding en democratie. In: John Dewey, Erva­ring en opvoeding(pp. 7-42). Bohn Stafleu Van Log­hum: Houten/Diegem.
 99. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (1998), Dewey in Europa. Paradoxen van modernisering in de onderwijsver­nieu­wing: een case-study. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, no 6, 336-355.
 100. Wardekker, W.L., S. Miedema & N. de Bekker-Ketelaars (1998), Vormende lerarenopleidingen: ter inleiding. In: N. de Bekker-Kete­laars, S. Miedema & W.L. War­dek­ker (Red.), Vormen­de lerarenopleidingen(pp. 7-10). Utrecht: SWP.
 101. Wardekker, W.L., G.J.J. Biesta & S. Miedema (1998), Heeft de scho­ol een pedagogische opdracht? In: N. de Bek­ker-Kete­laars, S. Miedema & W. Wardekker (Red.), Vormen­de lerarenopleidingen(pp. 11-21). Utrecht: SWP.
 102. Haaften, A.W. & S. Miedema (1998), Pedagogiek over de grens: een balans. In: S. Miedema & A.W. van Haaften (Red.), Pedagogiek over de grens. Over de interna­tionalisering van de pedagogiek (pp. 123-133). SWP: Utrecht.
 103. Miedema, S. & A.W. van Haaften (1998), De internationali­sering van de pedagogiek. In: S. Miedema & A.W. van Haaften (Red.), Pedagogiek over de grens. Over de internationalisering van de pedagogiek(pp. 7-14). SWP: Utrecht.
 104. Miedema, S. (1998), Christelijk onderwijs in beweging: ter inleiding. In: S. Miedema & H. Klifman (Red.), Chris­telijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1997(pp. 7-10). Kok: Kampen.
 105. Miedema, S. (1998), Over christelijk onderwijs gesproken. Een interview met Jannes Hoeksema en Ron Rijnbende. In: S. Miedema & H. Klifman (Red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1997(pp. 111-126). Kok: Kampen.
 106. Miedema, S. (1998), Religious Education as Relatively Autono­mous Self-determination. In: D. Blomberg & I. Lambert (Eds.), Reminding: Renewing the Mind in Learning(pp. 104-115). CSAC: Sydney.
 107. Miedema, S. (1997), The End of Pedagogy? A Plea for con­crete utopian Acting and Thinking. In: P. Higgs, S. Miedema, J.L. van der Walt & G. Zecha (Eds.), Post­moder­nism and Educa­tion(pp. 132-143). Potchef­stroom Univer­sity: Potchef­stroom SA.
 108. Miedema, S. & D.J. de Ruyter (1997), Traditie of vernieu­wing? In: D.J. de Ruyter & S. Miedema (Red.), Tussen traditie en vernieuwing. Over de ideale protestants- christelijke basisschool(pp. 118-125). Kok: Kampen.
 109. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (1997), De ideale pro­tes­tants-christelijke basisschool? Resultaten van een Delphi-onderzoek. In: D.J. de Ruyter & S. Miedema (Red.), Tussen traditie en vernieuwing. Over de ideale protes­tants-christelijke basisschool(pp. 10-71). Kok: Kampen.
 110. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (1997), Provisional Utopias in a Postcolonial World: An Interview with Peter McLaren. In: P. McLaren, Revolutionary Multicultura­lism. Pedagogies of Dissent for the New Millenium(pp. 223-236). Westview Press: Boulder/Oxford.
 111. Miedema, S. (1997), Institutionele en persoonlijke iden­titeit in pluralistisch perspectief. Over de speel­ruimte voor confessioneel georiënteerd basison­der­wijs. In: C.A.M. Hermans & J.P.A. van Vugt (Red.), Identi­teit door de tijd. Reflectie op het confessio­nele basison­derwijs in een geseculariseerde en mul­ticultu­rele samen­leving(pp. 150-168). Den Haag/Nij­megen: ABKO/Katholiek Studiecentrum.
 112. Miedema, S. & H. Spinder (1997), Institutionelle Iden­tität der Schulen. Eine Diskussion in den Niederlan­den. In: P. Schreiner & H. Spinder (Hrsgr.), Iden­titätsbildung im pluralen Europa. Perspektiven für Schule und Religionsunterricht(pp. 87-100). Mün­ster­/New York/­München/Berlin: Waxmann. [German]
 113. Wardekker, W.L. & S. Miedema, Critical Pedagogy: An Eva­lua­tion and a Direction for Reformu­lation. Curricu­lum Inquiry, 1997, 27, no 1, 45-62.
 114. Miedema, S., The Repudiation of Criteriology: In Pursuit of Commu­nities of Democracy and Hope. In: R. Farnen & H. Sünker (Eds.), Politics, Socio­logy, and Econo­mics of Educati­on. Interdisciplinary and Com­pa­ra­tive Per­specti­ves(pp. 73-84, 257-260). MacMillan Press/St. Martin’s Press: London/New York, 1997.
 115. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Dewey in Europe: A Case-Study on the International Dimensions of the Turn-of-the-Century Educati­onal Reform.American Journal of Education, 1996, 105, no 1, 1-26.
 116. Miedema, S., Teaching from Commitment: A Developmental Perspecti­ve. In:A. Neiman et al. (Eds.) (1996), Philosophy of Education 1995(pp. 482-484). Univer­sity of Illi­nois: Urbana, Illinois.
 117. Fahrenfort, J.J., E.A.M. Jacobs, S. Miedema & A.Th. Schweizer, Signs of Emotional Disturbance Three Years after Early Hospitaliza­tion.Journal of Pedi­atric Psychology, 1996, 21, no 3, 353-366.
 118. Miedema, S., De christelijke school als cultuurdrager. In: S. Miedema & H. Klifman (Red.) (1996), Christe­lijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1996 (pp. 7-20). Kok: Kampen.
 119. Miedema, S., On Religious Experience: John Dewey and William James compared. In: Ch. Tolman, F. Cherry, R. van Heze­wijk & I. Lubek (Eds.) (1996), Problems of Theoreti­cal Psy­chology(pp. 351-358). Captus Press: North York.
 120. De Ruyter, D.J. & S. Miedema, Schools, Identity and the Conception of the Good. The Denominati­o­nal Tra­dition as an Example. Studies in Phi­los­ophy and Education, 1996, 15, 27-33.
 121. Miedema, S., The Relevance of Political Philosop­hy to Educatio­nal Theory: Hannah Arendt and ‘Active Citi­zenship’. In: R.F. Farnen, H. Dekker, R. Meyenberg & D.B. German (Eds.), Democracy, Sociali­zation and Conflicting Loyalties in East and West. Cross-Natio­nal and Com­parative Perspectives(pp. 367-375). St. Martin’s Press/Macmillan: New York/London, 1996.
 122. Kuur, R. van der, G.J.J. Biesta & S. Miedema (1996), Pedagogisch weten­schapsonder­zoek en het kinderop­vangdebat. De bruikbaar­heid van het Harbers-model. In: N. Bakker & P. Schreuder (Red.), Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs(pp. 129-136). Gronin­gen: GION.
 123. De Ruyter, D.J. & S. Miedema (1995), Religious and Moral Education in Dutch Schools. In: N. Iwasa et al. (Eds.), In Search of Moral Education in the 21th Century. 2nd Interna­tio­nal Confe­ren­ce on Moral Edu­cation(pp. 153-163). Kashiwa: The Institute of Moralo­gy [A Japanese translationappeared in the Japanese Procee­dings, pp. 141-148].
 124. Levering, B., W. Pols & S. Miedema, Over wetenschappelij­ke en pedagogische waarheid. Inleiding. In: W. Pols, S. Miedema & B. Leve­ring (red.) (1995), Opvoe­ding zoals het is. (2e verbeterde en uitge­breide druk, pp. 11-23). De Tijd­stroom: Utrecht.
 125. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (1995), Provisional Utopias in a Post-Colonial World. Een interview met Peter McLa­ren. Comeni­us, 15, no 3, 335-347.
 126. Miedema, S. & G.J.J. Biesta (1995), The Imagination of a Radical Demo­cracy. Een interview met Henry Giroux. Comenius,15, no 2, 194-205.
 127. Miedema, S., Modellen van identiteit. In: S. Miedema & H.W. Vijver (Red.) (199­5), Visie als venster. Pluri­formiteit van levensbe­schouwingen binnen het chris­telijk Hoger Beroeps On­der­wijs(pp. 31-44). Kok: Kampen.
 128. Miedema, S. & D.J. de Ruyter (1995), On determining the Limits of Deno­minati­onal School Communities. Panora­ma. International Journal of Compara­tive Edu­cati­on and Values,7, no 2, 75-82.
 129. Miedema, S., The Quest for Religious Experience in Edu­cation. Religious Education, 1995, 90, no 3/4, 399-410.
 130. Miedema, S., Het verhaal van de wetenschap. Over opvoe­dingswe­tenschappelijke theorieën en opvoedkundige praktijken. In: W. Pols, S. Miedema & B. Leve­ring (red.),Opvoeding zoals het is. (2e verbeterde en uitgebreide druk, pp. 215-245). De Tijd­stroom: Utrecht, 1995.
 131. Miedema, S., The Beyond in the Midst. The Relevance of Dewey’s Philosophy of Religion for Education. In: J. Garrison (Ed.), New Scholarship on Dewey(pp. 61-73). Kluwer Acade­mic Publishers: Dordrecht/­Boston/London, 1995.
 132. Miedema, S., G.J.J. Biesta & R. van der Kuur, De pedago­gi­se­ring van het onder­wijs als natio­nale zorg. In: C.J.J.E. Dietvorst & J.P. Ver­haeghe (Red.), De peda­go­giek terug naar de school(pp. 17-33). Van Gor­cum/Dek­ker & van de Vegt: Nijmegen, 1995.
 133. Miedema, S., The Beyond in the Midst. The Relevance of Dewey’s Philosophy of Religion for Education. Stu­dies in Philosophy and Education, 1994/95, 13, 229-241.
 134. De Ruyter, D.J. & S. Miedema, Schools, Identity and the Conception of the Good. The Denominational Tradition as an Example. In: P. Smeyers (Ed.), Identity, Cul­ture and Education(pp. 145-156). Leuven University Press: Leuven, 1994.
 135. Miedema, S. (1994), Christelijk onderwijs in ontwikke­ling. In: S. Miedema & H. Klifman (Red.), Christe­lijk onderwijs in ontwikke­ling. Jaarboek 1994(pp. 7-11). Kok: Kampen.
 136. Miedema, S. (1994), Kritische pedagogiek. In: S. Miedema (Red.), Pedagogiek in meervoud(pp. 117-169). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Zaventem.
 137. Miedema, S. (1994), Over de inzet van het onderzoek van de socia­le interventie. In: L. Veendrick & J. Zeelen (Red.), De toekomst van de sociale interventie(pp. 141-147). Wolters Noordhoff: Gronin­gen.
 138. Biesta, G.J.J. & S. Miedema (1994), From Methodology to Politics. In: S. Miedema et al. (Eds), The Politics of Human Science(pp. 7-11). VUB Press: Brussels.
 139. Miedema, S. (1994), De pluraliteit van de pedagogiek. In: S. Miedema (Red.), Pedago­giek in meervoud(pp. 13-21). Bohn Stafleu Van Loghem: Houten/Za­ventem.
 140. Miedema, S., The intersubjective notion of citizenship: between nationa­lism and cosmo­politanism. In: G. Csepeli, D. German, L. Keri & I. Stumpf (Eds.), From Subject to Citizen. Options­ and Trajectories of Political Sociali­sation and Educa­tion(pp. 55-61). The Hungarian Center for Political Education: Buda­pest, 1994.
 141. Biesta, G.J.J., S. Miedema & J.W.A. Berding, Pragmatisti­sche pedago­giek. In: S. Miedema (red.) (1994), Peda­gogiek in meervoud(pp. 307-347). Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Zaventem.
 142. Miedema, S., The Relevance for Pedagogy of Habermas’ “Theo­ry of Communica­tive Action”. Interchange, 1994, 25, no 2, 195-206.
 143. Miedema, S., Ethnizität, Pluralität und Weltbürgerschaft. Eine pädagogische Perspektive an der Nahtstelle zwischen Moder­nität, Postmodernität und Pragmatis­mus. In: H. Sünker, D. Tim­mermann & F-U. Kolbe (Eds.), Bildung, Gesellschaft, Soziale Ungleichheit. Neue internationale Beiträge zur Bildungs­sozio­logie und Bildungstheo­rie (pp. 199-225). Suhrkamp: Frank­furt am Main, 1994.
 144. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Constructivism and pragma­tism: How to solve the proble­matic relation between episte­mology and methodology in the replication debate. In: R. van der Veer, M.H. van IJzendoorn & J. Valsiner (Eds.), Reconstructing the Mind. Repli­cability in Research on Human Development(pp. 71-92). Norwood, NJ: Ablex, 1994.
 145. Miedema, S. Religious education in a pluralistic democra­tic socie­ty. Insights, 1993, 29, no 2, 13-15.
 146. Miedema, S., Opvoeding. Jeugdonderzoek, 1993, 6, nr.4, 55-58.
 147. Miedema, S., Postmoderne, Systemtheorie und die Möglich­keiten für den Frieden. Einige Bemerkungen zum Bei­trag von Huschke-Rhein. In: R. Kip (Red.), Naar een humane toekomst? Cultuur, vrede en opvoeding in een postmo­derne wereld. Bureau Studium Generale: Utrecht, 1993, 109-113. [German]
 148. Wardekker, W., S. Miedema & H. Baartman (Red.), Themage­deelte ‘De multicul­turele samenleving’. Comenius, 1993, 13,(1), 3-69.
 149. Wardekker, W., S. Miedema & H. Baartman, Praktijken en theorieën van multi­culturali­teit. Introductie op het thema. Comenius, 1993, 13, 3-8.
 150. Volman, M., W. Wardekker, S. Miedema & M. van Essen (Eds.), Topic: Alice is trying to invent something. Comenius, 1993, 13, 131-217.
 151. Miedema, S., De autonomie van het subject. Een moderne illusie? In: B. van Oers & W. Wardekker (Red.), De leerling als deelnemer aan de cultuur(pp. 83-94). Delft: Eburon, 1993.
 152. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Langeveld and Dewey on Peda­gogy: A Compari­son. In: S. Miedema, A. Oberg & B. Levering (Eds.), Reflec­tions on Pedagogy and Method. Vol. III. Proceedings of the Third Invitational International Pedagogy Conference Victoria B.C., May 31-June 4 1992. Uriah Heep: Montfoort, 1993, 141-151.
 153. Miedema, S. & J.W.A. Berding, New Politics and Peace Education? European perspecti­ves. In: R. Farnen (Ed.), Reconceptualizing Politics, Socialization, and Educa­tion. International Perspec­tives for the 21 st Centu­ry. BIS Verlag: Oldenburg, 1993, 343-355.
 154. Poel, Y. te & S. Miedema, De speurtocht naar volwassen­heid. Het volwassen­heidsconcept binnen het pedagogi­sche vertoog 1940-1970. Comenius, 1993, 13, 218-236.
 155. Miedema, S., Een temporeel-ethnocentristische visie op immigra­tie. Politiek-pedagogische consequenties. Pedagogisch Tijd­schrift(speciale editie), 1993, 18, 115-122.
 156. Miedema, S., Handelingsonderzoek als bedoelde convergen­tie. In: B. Boog, H. Coenen, J. Foolen & L. Keune (Red.), De actualiteit van handelingsonder­zoek. Tilburg: Tilburg Universi­ty Press, 1993, 127-140.
 157. Miedema, S., M.H. van IJzendoorn & R. van der Veer, Vy­gotsky’s Legacy: Understan­ding and Beyond: Introduc­tion. Comenius, 1992, 12, 365-370.
 158. Miedema, S., M.H. van IJzendoorn & R. van der Veer (Eds.), Vygotsky’s Legacy: Understanding and Beyond. Special Issue. Comenius, 1992, 12, 365-429.
 159. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Feiten en waarden in de ontwikkeling van de Nederlandse academische pedago­giek. Een opmaat voor pedagogisch weten­schapsonder­zoek.Pedagogisch Tijdschrift, 1992, 17, 396-411.
 160. Wendrich, E., F. Meijers, S. Miedema & W. Wardekker (Red.), Themage­deelte ‘Culturele tradities en onder­wijs in Nederland’. Comeni­us, 1992, 12, 243-300.
 161. Wendrich, E., F. Meijers, S. Miedema & W. Wardekker, Culturele tradities en onderwijs in Nederland. In­leiding op het thema. Comenius, 1992, 12, 243-246.
 162. Miedema, S., The End of Pedagogy? A Plea for Concrete Utopian Acting and thinking. Phenomenology and Peda­gogy, 1992, 10, 28-37.
 163. Miedema, S., Pluralism as an incentive for learning pro­cesses.Insights, 1992, 28, no. 1, 4-6.
 164. Miedema, S. & M.H. van IJzendoorn, Pedagogiek te midden van de sociale wetenschap­pen. In: A.J. Dieleman & P.Span (Red.), Peda­gogiek van de levens­loop. Amers­foort/Leu­ven: Acco, 1992 (2e druk 1993), 258-268.
 165. Miedema, S., Theorie en praktijk. In: A.J. Dieleman & P. Span (Red.), Pedago­giek van de levensloop. Amers­foort/Leuven: Acco, 1992 (2e druk 1993), 269-283.
 166. Miedema, S., Plurality, Pedagogy and Democratic Citizens­hip. In: B. Levering, S. Miedema, S. Smith & M. Van Manen (Eds.), Reflections on Pedagogy and Method. Vol. II. Proceedings of the Second Invitational Internatio­nal Pedago­gy Conference, August 13-15, Utrecht 1991. Uriah Heep: Montfoort, 1992, 123-134.
 167. Wardekker W.L., S. Miedema, R. Bosker, G.W. Meijnen, E. Wendrich & A.A. Wesse­lingh, Tussen gelijke-kansen en pedagogische vragen: een gesprek over effectieve scholen. Comenius, 1992, 12, 49-65.
 168. Berding, J.W.A., G. Jacobs & S. Miedema, Ter inleiding: opvoeding en televi­siegeweld. In: J.W.A. Berding, G. Jacobs & S. Miedema (Red.), Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld(pp. 9-15). Amers­foort/­Leuven: Acco, 1991.
 169. Berding, J.W.A. & S. Miedema, Individualiteit, sociali­teit en demo­cratie. Een pragma­tisch-pedagogische doorden­king. In: F. Hey­ting, E. Mulder &­ A. Rang (Red.), Individuatie en socialisatie in tijden van modernise­ring. Amster­dam:Si­swo, 1991, 122-130.
 170. Fahrenfort, J.J., E.A.M. Jacobs. M.A.C. Kaptein-de Kock van Leeuwen, S. Miedema, A.Th. Schweizer & M.H. van IJzendoorn, Retrospectief I. Rapport betreffende het project: Preventie van psychosoci­ale schade bij jonge kinderen ten gevolge van langdurige of her­haalde ziekenhuisopname. Vak­groep Alge­mene Pedago­giek: Leiden, mei 1991.
 171. Miedema, S. & J.W.A. Berding, Democracy and Education: The Rele­vancy of Deweyan Political Pedagogics Today. Newsletter of The European Network Towards School Democratization, 1991, 4, (no 7), 13-24.
 172. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Transactie, ervaring en kennen: het cultureel-naturalisme van John Dewey. In: A. Pennings, A. van der Leij, W. Meeus, B. Rang & Th. Wubbels (Red.), Bijdragen aan pedagogisch onderzoek 1990. Acco: Amersfoort/Leu­ven, 1991, 78-91.
 173. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, De perspectivische bijdrage van de wetenschapsfi­lo­sofie aan de pedagogische wetenschappen. Reactie op Wouter Pols’ “Filoso­fie van de pedago­gische weten­schappen: metapedagogiek versus protopedago­giek”. Comenius, 1991, 11, 165-175.
 174. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Wetenschapspedagogiek. De bijdrage van de pedagogiek aan de wetenschapsfiloso­fie. Comenius, 1991, 11, 20-36.
 175. Wel, F. van, D. van Damme, W. Meeus, S. Miedema & Q. Raaijmakers (Red.), Thema­nummer Jeugdonderzoek in ontwikkeling.Comenius, 1990, 10, 403-554.
 176. Wel, F. van, D. van Damme, W. Meeus, S. Miedema & Q. Raaijmakers, Jeugdon­derzoek in ontwikkeling. Inlei­ding op het thema. Comeni­us, 1990, 10, 403-408.
 177. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, De ‘psychological’ en ‘in­tellectualis­tic fallacy’ voorbij. Kanttekeningen bij Sylvia Nossents “Over het ontstaan van de psyche bij mens en dier”. Psychologie en Maat­schappij, 1990, 14, 388-392.
 178. Fahrenfort, J., S. Miedema, A.Th. Schweitzer & M.H. van IJzendoorn, Interim­rap­port II betreffende het pro­ject: Preventie van psycho­sociale schade bij jonge kinderen ten gevolge van lang­durige of herhaalde ziekenhuisop­name. Vakgroep Algemene Pedagogiek: Leiden, maart 1990.
 179. Miedema, S., The Repudiation of Criteriology: In Pursuit of Commu­nities of Democracy and Hope. Insights, 1990, 26(1), 10-12.
 180. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Pedagogy of Science. The Contributions of Pedago­gy to the Philosophy of Science. Phenomenology + Pedagogy, 1990, 8, 118-129.
 181. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Outlines of a Democratic and Community Based Critical-Pragmatic Methodology: On the Way to Rele­vant Pedagogical Inquiry. In: Rod Evans, Anne Winning & Max van Manen (Eds.), Reflec­ti­ons on Pedagogy and Method. Vol I. University of Alberta Press: Edmonton, 1990, 76-87.
 182. Biesta, G.J.J., S. Miedema & M.H. van IJzendoorn, John Dewey’s Recon­structi­on of the Reflex-Arc Concept and its Relevance for Bowlby’s Attachment Theory. In: W.M.J. Baker, M.E. Hyland, R. van Hezewijk & S. Terwee (Eds.) Recent Trends in Theore­tical Psycho­logy II. Springer-Verlag: New York/Hei­delberg, 1990, 211-220.
 183. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Langeveld en Dewey: recon­structie en poging tot bemidde­ling. Pedagogisch Tijdschrift(speciale editie), 1989, 14, 102-109.
 184. Miedema, S. & M.H. van IJzendoorn, Pedagogiek temidden van de soci­ale wetenschap­pen. In: A.J. Dieleman (red.) Pedagogiek van de levensloop. deel 3. Heer­len: Open Universiteit, 1989, 97-111.
 185. Miedema, S., De dreigende teloorgang van de utopie in het opvoe­dingsdenken. Een aspect van persoonlijke ver­antwoordelijk­heid. Pedagogisch Tijdschrift, 1989, 14, 89-98.
 186. Miedema, S., Theorie en praktijk. In: A.J. Dieleman (red.) Pedago­giek van de levensloop. deel 3. Heer­len: Open Universiteit, 1989, 133-152.
 187. Zande, I. van der, Y. te Poel & S. Miedema, Theory and practice of youth workers: The JOL action-research project. In: J.L. Haze­kamp, W. Meeus & Y. te Poel (eds.) European Contributions to Youth Research. Amsterdam: Free University Press, 1988, 175-186.
 188. Veer, R. van der, S. Miedema & W.L. Wardekker (Red.) (1988), Valsi­ner visie op het kind. Themanummer Comenius, 8, 379-441.
 189. Veer, R. van der, S. Miedema & W.L. Wardekker, Vrijheid in gebonden­heid. Valsiners visie op de ontwikkeling van het kind. Comeni­us, 1988, 8, 379-388.
 190. Miedema, S., Kwalitatieve en kwantitatieve methoden van pedago­gisch onder­zoek: enkele invalshoeken. Neder­lands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onder­wijs, 1988, 4, 263-272.
 191. Miedema, S., Opvoedingswetenschappelijke theorieën en opvoedkun­dige praktij­ken. In: W. Pols, S. Miedema & B. Levering (red.), Opvoe­ding, zoals het is. Amers­foort/Leu­ven: Acco, 1988, 144-169.
 192. Miedema, S., Kritische pedagogiek. In: S. Miedema (red.), Pedagogiek in meer­voud. Wegen in het denken over opvoeding en onderwijs. Deventer: Van Loghum Slate­rus, 1988 (derde, herziene en uitge­breide druk), 111-162.
 193. Miedema, S., Pedagogiek in meervoud. In: S. Miedema (red.), Pedago­giek in meervoud. Wegen in het denken over opvoeding en onder­wijs. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988 (derde, herziene en uitgebreide druk), 11-16.
 194. Miedema, S., Eenheid in meervoud? In: S. Miedema (red.), Pedagogiek in meer­voud. Wegen in het denken over opvoeding en onderwijs. Deventer: Van Loghum Slate­rus, 1988 (derde, herziene en uitge­breide druk), 298-306.
 195. Levering, B., W. Pols & S. Miedema, Inleiding. In: W. Pols, S. Miedema & B. Levering (red.), Opvoeding, zoals het is. Amers­foort/Leuven: Acco, 1988, 11-14.
 196. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Kentheorie, wetenschapsfilo­sofie en ‘logic’: aspec­ten van de filosofie van John Dewey (1859-1952) in de negentiende­ eeuw. In: H.B­e­rghs & W. Thys (r­ed.), Con­gres­bun­del Filosofiedag Antwer­pen 1988. Delft: Eburon, 1988, 190-196.
 197. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Dewey’s Logic: A Reconstruc­tive View on the Relation between Theory and Practi­ce. Insights, 1988, 24(1), 6-7.
 198. Dekker, J.J.H., L.F. Groenendijk, B. Levering, S. Miedema & J.W. Steutel (Red.), Bijdragen aan de derde peda­gogendag Nijmegen 16 mei 1987. Pedagogische Verhan­delingen, 10, no 2, pp. 1-408.
 199. Zande, I. van der, Y. te Poel & S. Miedema, Dual Strategy as Guide. The Youth Service Research Project Leiden (1979-1985) from a Methodological Perspec­tive. J.E.F.G. Dibbits, J.L. Hazekamp, C. Keuls, W. Meeus & Y. te Poel (eds.), Youth Research: Papers presen­ted at the Youth Research Conference. February 1987, Free University Press: Amsterdam, 1987, 91-93.
 200. Miedema, S., Pädagogik an der Nahtstelle zwischen System und Lebens­welt. Pädagogi­sche Rundschau, 1987, 41, 747-757. [German]
 201. Miedema, S., The Theory-Practice Relation in Critical Pedagogy. Phenomenolo­gy + Pedagogy, 1987, 5, 221-229.
 202. Miedema, S., Kritische aspecten van de orthopedagogiek. In: R. de Groot, H. Menkveld, J.D. van der Ploeg & P.A. de Ruyter (red.), Handboek orthope­da­gogiek. Groningen: Wolters Noordhoff, 1987 (artikel nr. 2113, 20 pp.).
 203. Miedema, S., Aan de scheiding tussen theoriegericht en praktize­rend onderzoek voorbij. Notities bij Van Striens ‘Praktijk als onder­zoek’. Tijdschrift voor Onderwijsweten­schappen, 1987, 18, 45-54.
 204. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, De betekenis van Deweys ken- en we­ten­schapsthe­o­rie voor de (theoretische) pedago­giek. Pedagogi­sche Verhandelingen, 1987, 10(2), 96-106.
 205. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, De invloed van John Dewey op de Neder­landse pedagogiek. Pedagogische Verhandelin­gen, 1987, 10(2), 324-335.
 206. IJzendoorn, M.H. van & S. Miedema, De kwaliteit van kwa­litatief onderzoek. Pedagogi­sche Studiën, 1986, 63, 498-505.
 207. Miedema, S., Is vredespedagogiek kritische pedagogiek? In: R. Aspe­slagh, J.P. van den Berg, Th.G. Bolleman, R. Tolsma & L.J.A. Vriens (red.), Kritiek en bevrij­ding. Legitimeringsvragen van vredesopvoeding. Hou­ten: Pedagogen voor de Vrede, 1986, 11-18.
 208. Miedema, S. & E. Heimans, The Marburg Elementary School Project: The Weal and Woe of an Action Research Programme. Curricu­lum Perspec­tives, 1986, 6(2), 47-49.
 209. Miedema, S., Structure and position of theories in action re­search. Some episte­mo-sociological remarks. In: P.A. Groen, Q. Mer­kies, A.L.T. Notten & R.A.L. Rijk­schroeff (Eds.), Societal Deve­lopment, Social Policy and Helping Profes­sions. Procee­dings. Amsterdam: Social Policy and Context Publicati­ons, 1986, 287-304.
 210. Miedema, S., Precisie en relevantie. Over de relatie tussen kwali­ta­tieve en kwantificeren­de methoden van empi­risch-pedago­gisch onderzoek. Pedagogi­sche Ver­handelin­gen, 1986, 9, 3-29.
 211. Veer, R. van der, M.H. van IJzendoorn, S. Miedema & C.R.M. Souverein (Red.), Pedagogische impressies I, II, III. Bijdragen aan de Tweede Congres­dag THP te Leiden op 18 mei 1985. Pedagogische Verhandelingen, 1985, 8(1/2/3), pp.1-343.
 212. Miedema, S., Idee en werkelijkheid van een kritisch-con­structief handelingson­derzoek: een reconstru­ctie. Pedagogi­sch Tijd­schri­ft, 1985, 10, 514-530.
 213. Miedema, S., Pedagogiek door de knieën? Notities bij een proef­schrift. Info, 1985, 16, 154-156.
 214. Miedema, S., Pedagogiek: op de naad tussen systeem en leefwereld. Neder­lands Tijd­schrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 1985, 1, 186-194.
 215. Miedema, S., Is een kritisch-constructieve opvoedingswe­ten­schap mogelijk? Een pleidooi voor piecemeal eman­cipatie. Pedagogi­sche Verhandelingen, 1985, 8(3), 258-268.
 216. Miedema, S., Gesprek als onderzoek. De moeizame praktijk van een pedagogisch handelingsonderzoek. Pedagogisch Tijdschrift, 1985, 10, 10-19.
 217. Miedema, S., Hermeneutiek reconsidered. Kanttekeningen bij een congres. Pedagogisch Tijdschrift, 1985, 10, 271-275.
 218. Jacobs, A.E.M., S. Miedema & F. Beugelsdijk, Wat is een mens, wat is een mensenle­ven? Bij M.J. Langevelds 80ste verjaardag. Peda­go­gisch Tijd­schrift, 1985, 10, 458-464.
 219. Miedema, S. & E. Heimans, Handelingsonderzoek retrospek­tief en prospektief. Een interview met W. Klafki. Pedagogi­sche Ver­han­de­lingen, 1984, 7, (1), 28-46.
 220. Miedema, S. & E. Heimans, Wolfgang Klafki over het Mar­burger Grund­schulp­ro­jekt. Pedagogische Studiën, 1984, 61, 318-321.
 221. Miedema, S., De professionele verantwoordelijkheid van de onder­zoe­ker. Ant­woord aan W.Th.J.G. Hoeben. Pedago­gische Studiën, 1984, 61, 399-401.
 222. Miedema, S., Praktijktheorieën in hypothetisch-deductief en retro­ductief perspec­tief. De relatie tussen theo­rie, methode en praktijk in de pe­dagogiek, met name de onderwijs­kunde. Peda­gogi­sche Studiën, 1984, 61, 381-394.
 223. Miedema, S., Kritische pedagogiek. In: F. Beugelsdijk & S. Miedema (red.), Pedagogiek in meervoud. Wegen in het denken over opvoe­ding en onderwijs. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1984, 105-152.
 224. Miedema, S., De invloed van de kritische pedagogiek in Nederland: een over­zicht. Pedagogisch Tijdschrift, 1984, 9, 185-194.
 225. Miedema, S., Legitiem handelen. Rechtvaardiging als pro­blematische kwes­tie bij hande­lingsonderzoek.Info, 1983, 14, 315-320.
 226. Zande, I. van der & S. Miedema, Twee feministiese aktie­onderzoeken tegen het licht. In: L. Nicolai & E. Weber (red.), Themamap Weten­schap Winteruni­ver­siteit Vrou­wen­studies, Nijmegen: Winter­universiteit Vrou­wenstu­dies. 1983, 68-71.
 227. Zande, I. van der & S. Miedema, De ficties en feiten van feminis­tisch actie-onderzoek. In: J. Hoogers et al. (red.), Kongresbun­del Winteruniversiteit Vrouwenstu­dies. Nijmegen: Winteruni­versi­teit Vrouwen­studies, 1983, 346-352.
 228. Veer, R. van der, S. Miedema & M.H. van IJzendoorn, Si­mons inducti­vistische benade­ring van de ontdekking. Kennis en Methode, 1983, 7, 35-46.
 229. Miedema, S. & M.H. van IJzendoorn, De hand op vandaag: een mis­greep? Kanttekenin­gen bij Vroons evaluatie van de Nederlandse pedago­giek. Pedago­gisch Tijd­schrift, 1983, 8, 267-271.
 230. Miedema, S. & E. Heimans, Een handelingsonderzoek ter discussie. Kind en Adolescent, 1983, 4, 185-191.
 231. Miedema, S. Handelingsonderzoek als uitkomst? Convergen­tie als zoeklicht en een pleidooi voor de toepassing van (mini-)theo­rieën. Pedagogische Verhan­delingen, 1983, 6(2/3), 166-175.
 232. Miedema, S., Zoeken naar eenheid. Taken en methoden bin­nen de theoretische en historische pedagogiek. Peda­gogisch Tijd­schrift, 1983, 8, 200-206.
 233. Miedema, S., De paradox van de theoretische hulpverle­ning. Kant­teke­ningen bij J. Rispens’ oratie. Tijd­schrift voor Orthopeda­gogiek, 1983, 22, 688-694.
 234. Miedema, S., Metatheorie, theorie en methodologie van een kriti­sche pedago­giek. In: J.D. Imelman (red.), Filo­sofie van opvoeding en onder­wijs. Recente ontwik­kelingen in de wijsgerige pedago­giek. Groningen: Wolters Noordhoff, 1983 (tweede verbeterde en uitge­breide druk), 253-280.
 235. Beugelsdijk, F. & S. Miedema, Geisteswissenschaftliche und kriti­sche Pädag­ogik. Über Kontinuität und Dis­kon­tinuität im Werk Erich Wenigers. Paedag­ogica Histori­ca. International Journal of the History of Education, 1983, 23(2), 283-289. [German]
 236. Beugelsdijk, F. & S. Miedema, Erich Weniger: einde en nieuw begin? Over het emanci­patorisch potentieel van de geestesweten­schappe­lijke traditie in de pedago­giek. Pedagogische Verhan­de­lingen, 1983, 6, (4), 3-53.
 237. Veer, R. van der, S. Miedema & M.H. van IJzendoorn, Dis­coverabilia in de ontdekkings­kontekst. Utrechtse Pedagogische Verhande­lingen, 1982, 5(2/3), 163-190.
 238. Miedema, S. & I. van der Zande, Empirie en ervaring. Notities in de marge van een discussie. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 1982, 3, 398-408.
 239. Miedema, S., Kritische pedagogiek vanuit wetenschapsthe­oretisch perspectief. In: J.D. Imelman (red.), Filo­so­fie van opvoeding en onderwijs. Recente ontwik­ke­lingen binnen de wijsgerige peda­go­giek. Groningen: Wolters Noordhoff, 1979, 249-263.
 240. Laverman, B. & S. Miedema, Planwetenschap in discussie, Pedago­gisch Tijd­schrift/Fo­rum voor Op­voed­kunde. 1976, 1, 90-102.
 241. Laverman,B. & S. Miedema, Kanttekeningen bij J.D. Imel­mans ‘Peda­go­gische kategorieën van de onderwijsleer­si­tua­tie’.Pedago­gisch Forum. 1975, 9, 374-381.

 

 

C: S A M E N V A T T I N G E N [A B S T R A C T S]

 

 1. Miedema, S. & I. ter Avest, Nederlanders-medelanders: een LAT-relatie. In: J. Beishuizen et al(Red.). Samen kennis ontwikkelen. Proceedings Onderwijs Research Dagen 2006(pp. 318-319). Amsterdam: Onderwijscentrum VU, 2006.
 2. Wardekker, W.L. & S. Miedema, Critical pedagogy: an eva­luation. In: J. Morley (ed.), Proceedings of the 13th International Human Science Research Confe­ren­ce. Hartford: Saint Joseph College, 1994, pp. 22-23.
 3. Miedema, S., Depillarization, pedagogization and parti­cularizati­on: historical and recent trends in the relation of state and school in the Netherlands. In: J. Viegas Fernandes et al. (Eds.), Il conferência international de sociologia da educaçao. Escola e demo­craçia: cidadania e desenvolvimenta, 8-10 setem­bro 1993 Faro. Universidado do Algarve/Escola Supe­rior de Educaçao: Faro, 1993. pp. 23-25.
 4. Miedema, S., Action research as intended convergence. In: M. Briod et al. (Eds.), Proceedings of the 11th In­ternational Human Scien­ce Research Conference. Ro­ches­ter/ Michigan: Oakland Univer­sity, 1992, 21.
 5. Jacobs, G. & S. Miedema, Research Ethics. With examples of pedago­gical and hospital inquiry. In: C.M. Allwood et al. (Eds.), Procee­dings of the Tenth In­ternational Human Science Re­search Conference. Uni­ver­sity of Göteburg: Götebu­rg, 1991, 34-35.
 6. Miedema, S. & J. Berding, Democracy and pedagogy. The relevancy of Dewey­an pragmatism now. In: Ch. Kru­chov, L. Rahbek-Schou & B. Skou (Eds.), Nordic So­ciety for Educational Research, 19th Conference Copenhagen Denmark, 7-9 March, 1991. The Royal Da­nish School of Educational Studies: Copenhagen, 1991, p. 63.
 7. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Pedagogy of Science. The Contributions of Pedago­gy to the Philosophy of Science. In: Th. Laferriere & J. Leahey (Eds.), Proceedings of the Ninth International Human Science Research Conference. Quebec: Université Laval, 1990, 40-41.
 8. Miedema, S., The end of pedagogy? An assessment of the implicati­ons of postmo­dern philosophies for upbrin­ging and the science of education. In: M. Hedeg­aard, L. Hem & S. Kvale (Eds.) Procee­dings of the 8th Human Science Research Conference. Aarhus: Center for Quali­tative Re­search, 1989, 78.
 9. Miedema, S. & M.H. van IJzendoorn, Qualitative and quan­titative empirical-pedagogical research: concerning some quality criteria. In: B. Mook et al. (Eds.), Proceedings of the Sixth International Human Science Research Conference. Ottawa: University of Ottawa, 1987, 95.
 10. Miedema, S., Knowing and acting. Contributions to the theory-practice debate in pedago­gy. Dissertation Abstracts Interna­tional-C, 1987, 48, 237.
 11. Miedema, S., Selbstanzeige “Erkennen und Handeln”. Pädag­ogische Rundschau, 1987, 41, 625-626. [German]
 12. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, John Dewey: Case Closed? In: B. Mook et al. (Eds.), Proceedings of the Sixth International Human Science Research Conference. Ottawa: University of Ottawa, 1987, 51.
 13. Miedema, S., Theory and Practice of Critical Pedagogy. In: M. van Manen & R. Evans, (Eds.), Proceedings of the IVth International Human Science Research Confe­ren­ce. Edmonton: University of Alberta, 1985, p. 36.

 

D: V A K P U B L I C A T I E S/ B E S P R E K I N G E N

[P R O F E S S I O N A L P U B L I C A T I O N S/ R E V I E W S]

 

 1. Miedema, S. (2020). “Liberal Neutrality and State Support for Religion”. New York: Springer, 2016. International Journal of Christianity & Education, 24, nr. 2, 239-240. https://doi.org/10.1177/2056997119888146.
 2. Miedema, S. (2019). Bespreking van Jan Masschelein (Red.) (2019). Dat is pedagogiek. Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20steeeuw. Leuven: Universitaire Pers Leuven. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 39, nr. 3, 381-385.
 3. Miedema, S. (2017). Voedsel voor de ziel van leerkrachten. CW. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland,65,nr. 23, 10 november, 18.
 4. Miedema, S. (2017). Meester P. van der Laan. In: B. Levering e.a. (Red.). Met terugwerkende kracht. Een waaier van pedagogische ervaringen. Amsterdam: SWP.
 5. Miedema, S. (2017). Elke school uniek en toegankelijk. De Linker Wang, oktober 2017, nummer 4, 18-19.
 6. Miedema, S. (2017). Foreword. In: J. Valk, H. Albayrak & M. SelçukAnIslamic Worldview from Turkey: Religion in a Modern, Secular and Democratic State(pp. v-vi). London: Palgrave Macmillan.
 7. Miedema, S. (2017). Multiculti en reformatorisch onderwijs. CW. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland,65,nr. 4, 17 februari, 26.
 8. Miedema, S. (2016). Hoopvolle vorming is de crux van goed onderwijs. Mijn verhaal. Verus Magazine voor katholiek en christelijk onderwijs, nummer 2, november 2016, 14-15.
 9. Miedema, S. (2016). Leerkrachten als hoopdragers. CW. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 64, nummer 18, 2 september 2016, 12.
 10. Miedema, S. (2016). Om pedagogische en persoonlijke spiritualiteit. In: J. Exalto & D. de Ruyter (Red.). De toekomst van de historische pedagogiek. Een verrassende agenda voor de pensioenjaren van Marjoke Rietveld-van Wingerden(pp. 26-28). Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.
 11. Miedema, S. (2016). Persoonsvorming is cruciaal in het onderwijs. CW. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 64, no 4, 19 februari, 24.
 12. Miedema, S. (2016). Het beslissende boek: John Dewey, Democracy and Education. An Introduction to the Philosophy of Education. Macmillan Company: New York, 1916. Pedagogiek in Praktijk, februari, nummer 89, 32-34.
 13. Miedema, S. (2016). In memoriam: Prof. Dr. John M. Hull (April 22, 1935-July 28, 2015). Religious Education, 111, no 1, 7-8,
 14. Miedema, S. (2016). Obituary. Professor John Hull: theologian, educationist, mentor and friend. British Journal of Religious Education, 38, no 1, 9-10.
 15. Miedema, S. (2016). “Signposts – policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education”. Strasbourg. FR: Council of Europe, 2014. International Journal of Christianity & Education, 20, no. 2, pp. 177-178, DOI: 10.1177/20569971.
 16. Miedema, S. (2015). Hoe 500 jaar reformatie scholen inspireert. hetgoedeleven.com, 28 oktober, 1-3.
 17. Miedema, S. (2015). Reformatie en christelijk onderwijs. CW. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 63,nr. 23, 13 november, 12.
 18. Miedema, S. & B. Roebben (2015). European Doctoral Programs. eREACH, 5, no 3, July 2015, 4-5.
 19. Bertram-Troost, G.D., I. Versteegt, J. van der Kooij, I. van Nes & S. Miedema (2015). Docent zijn in het christelijk vo anno 2015. Over inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten.Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 15, no 4, 73-79.
 20. Miedema, S. (2014). Zinzoekende en pedagogisch verantwoorde natuur- en milieueducatie. In: Stoutenburg Academie, De klimaatcrisis en een pedagogiek vande hoop. Afscheidssymposium Kees Both(pp. 12-18). Stoutenburg: Fransciscaans Milieuproject.
 21. Miedema, S. (2014). Het vuur brandende houden. In: R. Rottier & D. den Bakker (Red.). Van deze tijd.Maatschappelijke veranderingen en christelijk onderwijs (pp. 50-53). Woerden: Stichting Steunfonds Christelijk Onderwijs.
 22. Miedema, S. (2013). Alle onderwijs bijzonder! NVO Bulletin, 14, nr 5, 10-12.
 23. Miedema, S. (2013). Bespreking van Dick den Bakker (2013). Scholen met lef. Tien notities bij christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd. Woerden: Besturenraad. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 13, no 3, 93-94.
 24. Ter Avest, I. & S. Miedema (2013). Levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen. Pedagogische legitimering van levensbeschouwelijke vorming in openbaar onderwijs. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 13, no 3, 50-56.
 25. Miedema, S. (2013). Voorwoord. In: B. Jansen, God was nog niet uitgepraat. Begrip en onbegrip voor Joanne Klinks leven als zoektocht(pp. 19-21). Gorichem: Narratio.
 26. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2013). Godsdienstles blijft belangrijk op protestants-christelijke scholen. Hang naar meetbare resultaten dwingt scholen tot nadenken over eigen identiteit. Het Goede Leven, 22 februari.
 27. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema (2013). Godsdienstles blijft belangrijk op protestants-christelijke scholen. Hang naar meetbare resultaten dwingt scholen tot nadenken over eigen identiteit. Christelijk Weekblad. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 61, nr. 8, 8-9.
 28. Miedema, S. (2013). Gezag, persoonsvorming en de pedagogische relatie. Mensenkinderen. Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs,28, no 135, 21-23.
 29. Bertram-Troost, G.D., I. ter Avest, C. Kom & S. Miedema (2012). Protestants-christelijk basisonderwijs in een seculiere samenleving. Schoolleiders aan het woord over de identiteit van hun school. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 12, nr. 1, 43-48.
 30. Miedema, S. (2011). Voorwoord. In: B. Jansen, Bij de kinderen beginnen. De betekenis van Dr. Joanne Klink voor de godsdienstige vorming van kinderen(pp. 15-16). Gorichem: Narratio.
 31. Miedema, S. (2011). Column ‘Geachte heer Rog, beste Michel’. Schooljournaal, 15, no 18, 19 november, p. 9.
 32. Miedema, S. (2011). Voorwoord. In: J. van Remundt & S. Deen,Verhalen die ertoe doen. Een blauwdruk voor levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs(p. 4). Delft: Eburon/Echelon.
 33. Miedema, S., L. Groenendijk & A. Rosendaal (2011). Pedagogiek Professor Van Hulst 100 jaar. Lessen. Periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum, 6, no 1, 16.
 34. Miedema, S., L. Groenendijk & A. Rosendaal (2011). Een onderwijsman en pedagoog in hart en nieren. Christelijk Weekblad. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 95, no 5, 9.
 35. Ter Avest, I., S. Miedema & C. Bakker (2010). Opvoeden: waarom en waartoe? Over de onmogelijkheid van niet-normatief opvoeden. In: N. Dullemans, S. van Iersel, W. van der Geest, F. Pardoel & T. Roumen (Red.). Katholieke scholen: onderwijs kan niet zonder filosofie(pp. 8-11). Woerden: KBVO.
 36. Miedema, S. (2010). Kunnen we van Frankrijk leren? Ook de laïstische school biedt leerlingen ruimte tot zelfreflectie. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 10, nr. 6, 20-24.
 37. Miedema, S. (2010). Stopt de neoliberale onderwijswals? NVO Bulletin, 11, no 4, 5.
 38. Miedema, S. (2010). Religieuze beleving op school. Een ontwikkelingsperspectief. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 10, nr. 1-2, 63-68.
 39. Ter Avest, I., S. Miedema & C. Bakker (2009). Opvoeden: waarom en waartoe? Over de onmogelijkheid van niet-normatief opvoeden. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 9, nr. 5, 5-10.
 40. Miedema, S. (2009). Leerlingen en docenten over omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Ter introductie. In: I. ter Avest & G.D. Bertram-Troost (Red.). Geloven in samen leven(pp. 12-20). Amsterdam: Science Guide.
 41. Miedema, S. (2008). De persoonlijke godsvraag terug in de godsdienstpedagogiek. In de Marge. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Weten­schap, 17, no 2, 35-42.
 42. Miedema, S. (2007). Miedema, S., Kinderen toerusten voor ‘shalom’. Wolterstorff biedt christelijke en kritisch-geëngageerde visie op onderwijs. Het goede leven. Weekkrant voor doen, denken, geloven, genieten, 6, nr 43, 26 oktober-2 november, p. 6.
 43. Miedema, S. (2006). Christelijk onderwijs: de kracht zit in het bieden van geborgenheid.Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 6, no 3, 46-52.
 44. Miedema, S. & P. Vellinga (2006). De relatie van de identiteit van de VUA en die van de Vereniging VU-Windesheim: de noodzaak tot nadere afstemming vanuit de doelstelling. In: B. Voorsluis (Red.) Beweegredenen. VU-wetenschappers en levensbeschouwing(pp. 58-61). Amsterdam: VU Uitgeverij.
 45. Miedema, S. (2006). Naar de Vrije Universiteit Amsterdam als een daadwerkelijk interlevensbeschouwelijke universiteit. In: B. Voorsluis (Red.) Beweegredenen. VU-wetenschappers en levensbeschouwing(pp. 18-25). Amsterdam: VU Uitgeverij.

119      Miedema, S. (2006). Vorming op leven en dood. Het ontwikkelen van godsdienstige sensitiviteit. In: R. de Graaf (Red.). BIJZONDER onderWIJS. Christelijke geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs(pp. 118-123). Zoetermeer: Boekencentrum.

 1. Miedema, S. (2005). Laudatio prof.dr. John Hull. In: Dies Natalis 2005 Samenspel. Programma van de openbare zitting van het College van Decanen ter gelegenheid van de herdenking van de 125ste stichtingsdag van de Vrije Universiteit 20 oktober 2005 (pp. 37-41). Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 2. Miedema, S. (2005). Levensbeschouwelijk leren samenleven. VU-eredoctoraat voor de godsdienstpedagoog John Hull. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 5, no 6, 51-55.
 3. Berding, J.W.A. & S. Miedema (2005). Het utopisch pragmatisme van John Dewey. Mensenkinderen. Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs, 21, no 1, 12-15.
 4. Miedema, S. (2005). Onderwijs: van verzuild naar multireligieus. Woord & Dienst(Themanummer: Christen zijn in de Nederlandse samenleving. 50 jaar later), 54, no 7, 23.
 5. Miedema, S. (2005). Kees Boeke. In: G. Harinck, W. Berkelaar, A. de Vos & L. Winkeler (Red.). Christelijke Encyclopedie I(p. 218). Kampen: Kok.
 6. Miedema, S. (2005). Ons Middelbaar Onderwijs. In: G. Harinck, W. Berkelaar, A. de Vos & L. Winker (Red.). Christelijke Encyclopedie II(p. 1341). Kampen: Kok.
 7. Miedema, S. (2005). Reformatorisch onderwijs. In: G. Harinck, W. Berkelaar, A. de Vos & L. Winker (Red.). Christelijke Encyclopedie III(pp. 1514-1515). Kampen: Kok.

111      Miedema, S. (2005). Gereformeerd onderwijs. In: G. Harinck, W. Berkelaar, A. de Vos &, L. Winker (Red.). Christelijke Encyclopedie I(p. 633) Kampen: Kok.

 1. Miedema, S. (2005). Christelijk onderwijs. In: G. Harinck, W. Berkelaar, A. de Vos & L.Winker (Red.). Christelijke Encyclopedie I(p. 304-305). Kampen: Kok.
 2. Miedema, S. (2004). Reflectief onderwijs: professioneel- en persoonsvormend onderwijs ineen. In: H. Muijen, G. Appel & Tj. de Cock Buning (Red.). Hoe word je wijzer als je ruim denkt? Reflectief onderwijs aan de Vrije Universiteit(pp. 47-53). Amsterdam: VU Uitgeverij/VU University Press.
 3. Miedema, S. (2003). Gezond competitief. FBWeetjes. Periodiek van de Faculteit Bewegingswetenschappen, 8, no. 40, december, 21.
 4. Miedema, S. (2003), Levensbeschouwelijke vorming als ‘onmogelijke mogelijkheid’. Laat scholen in de leer gaan bij Taizé. Horizon. Samen-op-Wegblad voor Amsterdam en Amstelveen, 11, 8 augustus, 13.
 5. Miedema, S. (2003), Christelijke opvoeding een onmogelijke mogelijkheid. Het goede leven. Weekkrant voor doen, denken, geloven, genieten, 2, nr 26, 28 juni t/m 5 juli, 15.
 6. Miedema, S. (2003), Levensbeschouwelijke opvoeding als ‘onmogelijke mogelijkheid’.Laat scholen in de leer gaan bij Taizé. Centraal Weekblad. Kerkelijk Opinieblad,51, nr 26, 28 juni, 8.
 7. Miedema, S. (2003), Een nieuwe hoogleraar Heilige Geest. Kees van der Kooi bezet de leerstoel voor de theologie van de charismatische vernieuwing. Nieuw Vuur, 2, no 7, 6-7.
 8. Miedema, S. & S.A. de Roos (2002), Zinzorg. Over levensbeschouwelijke opvoeding in de pleegzorg. Mobiel. Tijdschrift voor Pleegzorg, 29, no. 6, 11-13.
 9. Miedema, S. (2002), Partners in geloofsopvoeding. Ouderlingenblad. Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw, 80, nr 921, november, 22-25.
 10. Miedema, S. (2002), Bespreking van Chris A.M. Hermans, “Participerend leren. Grondslagen van religieuze vorming in een globaliserende samenleving”. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 2, no 5, 54-57.
 11. Miedema, S. (2002), Ontmoeting van kind en cultuur. In: De dans rond het kind. Wanneer nemen de leerlingen het onderwijs serieus? St.-Aegtenberaad 2002(pp. 16-18). Amersfoort: UCO.
 12. Rietveld-van Wingerden, M. & S. Miedema (2002), Jan Wate­rink. Pedagoog tussen dogma en spiritualiteit. In de Marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en weten­schap, 11, no 2, 27-35.
 13. Rietveld-van Wingerden, M. & S. Miedema (2002), De spiri­tualiteit van de gereformeerde pedagoog Waterink. Herademing.Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mys­tiek, 10, no 2, 27-32.
 14. Miedema, S. (2001), Het roer kan om bij identiteitsbe­raad. Leerkracht. Personeelsmagazine van de SCO Lucas, 3, nr. 4, de­cember (identiteits­special), 11.
 15. Miedema, S. (2000), Gewoon…levensbeschouwing. In: Toe­komende tijd. Over de toekomst van het onderwijs. Bulletin. Het Tijdschrift voor Chris­telijk Onder­wijs, 29, no 4/5 (special), 32-33.
 16. Miedema, S. (2000), Verleden, heden & toekomst van het christelijk onderwijs. Bulletin. Het Tijdschrift voor Christelijk Onderwijs, 28, no 9, 21-23.
 17. Miedema, S. (2000), Moet opvoeding doelgericht zijn? Over verhaal en opvoeding. In de Marge. Tijdschrift voor levens­beschou­wing en wetenschap, 9, no 1, 27-29.
 18. Miedema, S. (1999), Geloofsontwikkeling bij jongeren. Bij de Tijd. Gereformeerd Magazine voor Opinievorming, 8, no 3, 19-22.
 19. Miedema, S. (1999), Identiteit in drievoud en ontwikke­lingsge­richt onderwijs. Nieuwsbrief Academie voor Ontwikkelings­gericht Onderwijs, no 4 (special), 21-31.

91        Miedema, S. (1999), Ontvankelijkheid. Bulletin. Het tijd­schrift voor Christelijk Onderwijs, 28, no 2, 24-25.

 1. Miedema, S. (1999), Vorming van leerling staat voorop. Naar een nationaal stelsel van bijzondere scholen. Centraal Weekblad,47, no 12, 8.
 2. Miedema, S. (1999), Wat leeft er bij jongeren? Ouderlin­genblad. Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw, 76, no. 880 (Themanummer: Breukvlak twaalf plus) fe­bruari, 3-6.
 3. Miedema, S. (1999), Voorwoord. In: A. Borst, G. Prenger & J. Sturm, Scholen en mensen in protestants Pijnac­ker. Een onderwijsgeschiedenis van de twin­tigste eeuw (pp. 9-11). Zoetermeer: Boekencen­trum.
 4. Miedema, S.& S.W. Frouws et al. (1998), Verkenning van de aard van de richtinggevende uitspraken over identi­teit en toekomst van het christelijk onderwijs (pp. 1-15). Advies aan de NPCS, Voorburg.
 5. Miedema, S., Eigentijdse wegen. SBMagazine. Maandblad voor schoolbestuur en management, 1998, 2, no 7, 13.
 6. Miedema, S., Opvoeden in Nederland. In: Pedagogiek VU Jaarboek 1997(pp. 111-112). Vrije Universiteit Amsterdam: 1997.
 7. Miedema, S., Interconfessioneel, of: what’s in a name? CIO-Nieuwsbrief, 1997, 16, 6-7.
 8. De Ruyter, D.J. & S. Miedema, Vier typen ba­sisscholen. Bul­le­tin. Tijdschrift voor Chris­telijk Onderwijs, 1997, 25, no 5, 8-9.
 9. Miedema, S., De leerkracht. PCO Magazine, 22, no 37, 1996, 9.
 10. Miedema, S., Pluraliteit. PCO Magazine, 22, no 34, 1996, 9.
 11. Miedema, S., Utopisch besef. PCO Magazine, 22, no 32, 1996, 8.
 12. Miedema, S., Alledaagse en wetenschappelijke kennis hoe­ven elkaars vijanden niet te zijn. SBMagazine,1996, 1, no 2, 16-17.
 13. Miedema, S., Van hart tot hart. Over opvoeding, pedagogiek en christelijk geloof. Traject. Christelijk Pedago­gisch Tijdschrift, 1996, 5, no 3, 4-8.
 14. Miedema, S., Het religieuze rugzakje. PCO Magazine,22, no 28, 1996, 9.
 15. Miedema, S., Het buitenland. PCO Magazine, 22, no 25, 1996, 9.
 16. Miedema, S., Op­voe­den in Ne­der­land. PCO Maga­zine,22, no 21, 1996, 9.
 17. Miedema, S. & D.J. de Ruyter, Kritiek op onderwijsvrij­heid blijft in de lucht hangen. Bulletin. Tijd­schrift voor Christelijk Onder­wijs. 1996, 24, no 5, 59-61.
 18. Miedema, S., Kennis! So what? PCO Magazine, 22, no 18, 1996, 9.
 19. Miedema, S., Over bekwaamheden van leraren in het chris­telijk secundair onderwijs. NGL-Blad, 28, no 17, 1996, 22-23.
 20. Miedema, S., Schoolbezoek. PCO Magazine, 22, no 15, 1996, 8.
 21. Miedema, S., Bespreking van D. Bakker ‘Humanistisch le­vensbeschouwelijk opvoeden: praktijken, principes, proble­men’. Comenius, 1996, 16, 334-337.
 22. Miedema, S., Bespreking van J-J. Suurmond ‘Geestesgaven zijn gewone mensen’. Bulletin voor Charismatische Theologie, 1996, 19, no 37, 45-47.
 23. Miedema, S., Partnerschap tussen school en leerlingen/ou­ders. PCO Magazine, 22, no 12, 1996, 9.
 24. Miedema, S., Spiritualiteit. PCO Magazine, 22, no 9, 1996, 9.
 25. Miedema, S., Geloofsopvoeding. PCO Magazine, 22, no 6, 1996, 9.
 26. Miedema, S., Onderwijsvrijheid. PCO Magazine, 22, no 2, 1996, 9.
 27. Miedema, S., De opdracht van de school ten aanzien van waar­den­communi­catie. Een visie vanuit de pedagogiek. Voorwerk. Tijd­schrift voor Godsdienstige Vorming in School en Kerk, 12, no 1, 1996, 58-64.
 28. Miedema, S., Bespreking van Dieuwertje Bakker “Humanis­tisch levensbeschouwe­lijk opvoeden: praktijken, principes, proble­men”. Jeugd en samenleving, 1996, 26, 52-54.
 29. Brinkhoff, H.H., S. Miedema et al., Wat beweegt je? Werk­docu­ment van de Projectgroep Onderwijs van de Stich­ting Doorwer­king Christelijk Sociaal Congres (pp. 1-17). Stichting Doorwerking Christelijk Sociaal Con­gres: Doorn, 1995.
 30. Miedema, S., Scholen als kweekvijvers van de samenleving. Bulletin. Tijdschrift voor Christelijk Onderwijs, 1995, 24, no 1, 30-33.
 31. Miedema, S., Voegt het christelijk geloof een dimensie toe aan het Hoger Onder­wijs? In: H. Vijver (Red.), Wat is Christelijk Hoger Onderwijs?(Katern 3). Ont­moetings­cen­trum CHNN: Leeu­warden, 1995, 4-8.
 32. Miedema, S., Levensbeschouwing en pedagogiek. Tout Court. Nieuwsbulletin Faculteit Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Leiden, 2, no 1, september 1994, 3.
 33. Miedema, S., Naar een intersubjectieve legitimering van christe­lijk onderwijs. Traject. Christelijk Pedago­gisch Tijdschrift, 1994, 3, no 2, 8-13.
 34. Miedema, S., Een perspectief op vorming. Bespreking van Chris Hermans “Vorming in perspectief. Grondslagen­studie over identiteit van katholiek onderwijs”. Voorwerk. Tijdschrift voor Godsdienstige Vorming in School en Kerk, 1994, 10, no 4, 76-78.
 35. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming en voortgezet onder­wijs. Bespreking van Bruno Vreeburg “Identiteit & het ver­schil”. Inkom. Maandblad voor School en Bestuur, 1994, 18, nr. 4, 25.
 36. Miedema, S., Christelijk onderwijs: mag het ook iets anders zijn? Bulletin. Tijdschrift voor Christelijk Onder­wijs, 1994, 22, no 5, 16-19.
 37. Miedema, S., Boekje over professor Jan Waterink. Jeugd en samen­leving, 1992, 22, 780-781.
 38. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Theoretische pedagogiek (De AERA Annual Meeting: Chicago 1991). Pedagogische Studiën, 1991, 68, 475-476.
 39. Berding, J.W.A. & S. Miedema, Democratisering van opvoe­ding en onderwijs. Verslag van de 19e conferentie van de Nordic Socie­ty for Educational Research te Kopenha­gen van 7-9 maart 1991. Tijdschrift voor Onderwijswe­tenschappen, 1991, 22, 46-51.
 40. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Balans voor de toekomst. Impressies van het 12e congres van de DGfE te Biele­feld, 19-21 maart 1990. Pedagogisch Tijd­schrift, 1990, 15, 233-239.
 41. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Ontwikkelingen in het Ameri­kaanse theoretisch-pedagogi­sche debat. (De AERA Annual Meeting: Boston 1990). Pedagogi­sche Studiën, 1990, 67, 451-453.
 42. Miedema, S., In memoriam Martinus Jan Langeveld (30 okto­ber 1905-15 decem­ber 1989). Comenius, 1990, 10, 3-6.
 43. Miedema, S., Bespreking van J. Sturm “Een goed gerefor­meerde opvoe­ding”. Jeugd en samenleving, 1990, 20, 436-438.
 44. Miedema, S., Bespreking van Van Beugen “De theorie-prak­tijk verhou­ding in de sociale wetenschappen”. Jeugd en samenleving, 1990, 20, 515-517.
 45. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Vygotsky in Harlem: de Bar­bara Taylor School. Jeugd en samenleving, 1989, 19, 547-562.
 46. Miedema, S., Onderwijs en politiek. Om de kwaliteit van het onder­wijs. Ver­nieu­wing, 1989, 48(7), 4-5.
 47. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, History and historiography. Verslag van het AERA-congres 1989 te San Francisco. Pedagogische Studiën, 1989, 66, 449-451.
 48. Miedema, S., Klein jeugdwoordenboek: opvoeding – opvoed­kunde/pe­dago­giek/op­voe­dingswetenschap.Tijdschrift Jeugdonderzoek, 1989, 2(2), 24-27.
 49. Miedema, S. & I. van der Zande, Bespreking van R.E. Bos­man “Hande­lingsthe­o­rie en pedagogiek”. Jeugd en samenle­ving, 1988, 18, 291-292.
 50. Miedema, S., Bespreking van G.F. Heyting “Autonomie en socialiteit in de opvoeding”. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vor­ming en Onderwijs, 1988, 4, 49-50.
 51. Miedema, S., Over publiceren en het pedagogisch debat. Vernieu­wing. Tijd­schrift voor Onderwijs en Opvoe­ding, 1988, 47(1), 3-4.
 52. Miedema, S., Bespreking van R.E. Bosman “Handelingstheo­rie en pedagogiek”. Comeni­us, 1988, 8, 368-371.
 53. Miedema, S., Bespreking van R. Lubbers “Opvoeden tussen gisteren en morgen. Terrein­verkenning”.Pedagogische Studiën, 1988, 65, 46-47.
 54. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1987, 38, 312.
 55. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1987, 38, 222.
 56. Miedema, S., Interpretatie en variantie. Ontmoeting van kwalita­tieve en kwantita­tieve onderzoekers. Pedago­gisch Tijdschrift, 1987, 12, 117-120.
 57. Miedema, S., Opvoedingspraktijk en opvoedingswetenschap. Jeugd en samenle­ving, 1987, 17, 715-716.
 58. Miedema, S., Grondslagen van ontwikkeling en opvoeding. Jeugd en samenle­ving, 1987, 17, 123-124.
 59. Miedema, S., Bespreking van A.W. van Haaften c.s. “Ont­wikkelingsfi­losofie”. Pedago­gisch Tijdschrift, 1987, 12, 195-197.
 60. Miedema, S., Bespreking van B. Levering en J. van Weelden (red.), “Over het bijzondere van de orthopedago­giek”. Pedagogische Verhandelingen, 1987, 10(1), 62-70.
 61. Miedema, S., Bespreking van J.A. van der Ven “Vorming in waarden en normen”. Kind en Adolescent, 1987, 8, 42-44.
 62. Miedema, S., Bespreking van F. Daalder “Opvoedingsweten­schap en opvoedings­praktijk. Een verkenning van de situatie”. Pedagogi­sche Verhandelingen, 1987, 10(3), 61-64.
 63. Miedema, S., Bespreking van G.F. Heyting “Autonomie en socialiteit in de opvoeding”. Informatiebulletin voor Ontwikkelingspsycho­lo­gie, 1987, 14(2), 95-97.
 64. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1986, 38, 88.
 65. Miedema, S., Bespreking van J.D. Imelman, W.A.J. Meijer “Kleine wijsgerige pedago­giek I”. Comenius, 1986, 6, 248-251.
 66. Miedema, S., Bespreking van W. Wielemans “Opvoeding en onderwijs onder maatschap­pelijke druk”. Jeugd en samenleving, 1986, 16, 318-320.
 67. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1986, 38, 22.
 68. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1986, 37, 288-289.
 69. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1986, 37, 184.
 70. Miedema, S., Bespreking van C. Wigmans “Onderwijs en bevrijding. Ontwikke­lingstheo­rie vanuit een messi­aans vooroordeel”. Pedago­gisch Tijdschrift, 1986, 11, 66-67.
 71. Berckelaer-Onnes, I.A. & S. Miedema, IVth International Human Science Re­search Conferentie. Pedagogische Studiën, 1986, 63, 81-84.
 72. Miedema, S., Essay. Onderwijs en Opvoeding, 1985, 37, 162.
 73. Miedema, S., Bespreking van I. Maso, “Verklaren in het dagelijks leven. Een inleiding in etnomethodologisch onderzoek”. Gedrag, 1985, 13(6), 61-63.
 74. Miedema, S., Bespreking van A. Chalmers, “Wat heet weten­schap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden”. Pedagogische Studiën, 1985, 62, 152-153.
 75. Miedema, S. & E. Heimans, Wetenschap en praktijk gelijk­waardig rond de tafel. Over een wens die nog niet in vervulling ging. Onder­wijs en Opvoeding, 1985, 36, 249-252.
 76. Baerwaldt, K. & S. Miedema, Jenaplan: herwaardering zon­der voor­geno­menheid. Een interview met drie voorman­nen. Onderwijs en Opvoe­ding, 1985, 37, 153-161.
 77. Miedema, S., Bespreking van: G. de Vries, “Ontwikkeling van weten­schap. Een inleiding in de wetenschapsfilo­sofie”. Pedagogische Verhandelingen, l984, 7(1), 59-63.
 78. Miedema, S., Bespreking van: W.A.J. Meijer, “Leren in op­voed­ing en commu­ni­catie; analytisch filosofische opmaat tot een pedago­gische leer­plantheorie”. Peda­gogische Studiën, l984, 61, 473-476.
 79. Miedema, S., Bespreking van: H. Fonck & R. van Deun, “Arbeidersjon­geren, een onderzoek naar religiositeit en maatschappelijke opvattingen. Jeugd en samenle­ving, l984, 14, 524-526.
 80. Miedema, S. & M. Santema, Pedagogiek in Kiel. Impressies van het 9e congres van DGfE.Pedagogisch Tijd­schrift, l984, 9, 304-308.
 81. Miedema, S. & F. Beugelsdijk, Dienstbaar meedoen. Kriti­sche peda­go­giek en onderwijs­praxis. I, II & III. Jeugd in School en Wereld, l983, 68(1), 14-17; l983, 68(2), 12-17; l983, 68(3), 18-22.
 82. Miedema, S., Bespreking van C. van Dijkum e.a. “Aktieon­der­zoek. Een discus­sie- en werkboek”. Comenius, l983, 3, 457-461.
 83. Miedema, S., Bespreking van; C. Doets, “Praktijk en On­der­zoek”. Pedagogische Studiën, l983, 60, 426-427.
 84. Miedema, S., Onderwijsveranderingen: tussen dilettantisme en machte­loosheid. Jeugd in School en Wereld, l983, 67, 586-588.
 85. Miedema, S., W.A.J. Meijer, A.J. Buisman & J.D. Imelman, De PABO komt er, en waar blijft de pedagogiek? On­derwijs en Opvoeding, l982/1983, 34(no 5/6),182-187.
 86. Miedema, S., Brezinka-receptie 1971 en 1978. Instituuts­blad Alge­mene Pedago­giek(Groningen), (2), 1979, 4, 49-63.
 87. Miedema, S., Kritische pedagogiek: een omgevingsverken­ning. Insti­tuuts­blad Algemene Pedagogiek (Gronin­gen), (1) l979, 4, 2-87.
 88. Miedema, S., Het unieke van elk kind. Onderwijs en Opvoe­ding, 1980, 31, 282.
 89. Miedema, S., Inleidende opmerkingen bij een themanummer. Insti­tuuts­blad Algemene Pedagogiek(Groningen), (2) l977, 2, 1-2.
 90. Miedema, S., Paulo Freire: of het verhaal van een bewust­maker. Instituutsblad Algemene Pedagogiek (Gronin­gen)(2)1977, 2, 56-68.

 

*  From 1 september 1993 till 1 september 2006 in toto34 articles were published in theNieuwsbrief. Hendrik Piersonleerstoel voor Christelijk Onderwijs[Newsletter of the Hendrik Pierson Chair for Christian Education].

 

*  9 columns under the heading ‘Decaan Bestaan’ [A Dean’s Existence] addressing particular topics were published in Transparant. Faculteitsblad van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit[Transparant. Journal of the Faculty of Psychology and Education VU University Amsterdam] in the period of my Deanship between 1 September 2003 till 1 September 2006.

 

 

E: REGIONALE EN NATIONALE  DAGBLADEN

[REGIONAL & NATIONAL N E W S P A P E R S]

 

 1. Miedema, S., Waar moet het heen met religie in het onderwijs? Friesch Dagblad, 14 december, 2018, 24-25.
 2. Miedema, S., Opvoeden tot weerbaarheid en zo de stilte breken.Friesch Dagblad, 3 november, 2018, 24-25.
 3. Miedema, S., In het studieadvies moeten kwaliteit, doel en diversiteit voorop staan. Friesch Dagblad, 22 september, 2018, 24-25.
 4. Miedema, S., Samenwerken om het seculiere tij te keren. Friesch Dagblad, 11 augustus, 2018, 22-23.
 5. Miedema, S., Tijd voor een volgende stap in het ontwikkelen van burgerschap. Friesch Dagblad, 30 juni, 2018, 24-25.
 6. Miedema, S., Weg met die term ‘lageropgeleid’ in het onderwijs!Friesch Dagblad, 12 mei, 2018, 24-25.
 7. Miedema, S. Hoger onderwijs is voor statushouder een schandelijk moeizame weg. Friesch Dagblad, 31 maart, 2018, 24-25.
 8. Miedema, S. Universiteiten in beroering. Friesch Dagblad, 10 januari, 2018, 24-25.
 9. Miedema, S., Zorg voor de ziel van leerkrachten. Friesch Dagblad, 16 december, 2017, 24-25.
 10. Miedema, S., Seksuele vorming op school en de #MeToo-discussie. Friesch Dagblad, 18 november, 2017, 22-23.
 11. Miedema, S., De noodklok luidt nog steeds in het basisonderwijs. Friesch Dagblad, 14 oktober, 2017, 24-25.
 12. Miedema, S., Beweging en muziek zijn op school onmisbaar. Friesch Dagblad, 23 september, 2017, 24-25.
 13. Miedema, S., Over de identiteit van scholen gesproken. Friesch Dagblad, 19 augustus, 2017, 24-25.
 14. Miedema, S., De leerling is geen begin- of eindpunt in het onderwijs. Friesch Dagblad, 15 juli, 2017, 24-25.
 15. Miedema, S., De pedagogiek van de hoop is uiterst actueel.Friesch Dagblad, 17 juni, 2017, 24-25.
 16. Miedema, S., Een pleidooi voor geloofsopvoeding. Friesch Dagblad, 20 mei, 2017, 24-25.
 17. Miedema, S., De herontdekking van de leerkracht. Friesch Dagblad, 29 april, 2017, 24-25.
 18. Miedema, S., Wetenschap moet terug naar kwaliteit en relevantie. Friesch Dagblad, 25 maart, 2017, 24-25.
 19. Miedema, S., Pedagogiek versus Populisme. Friesch Dagblad, 25 februari, 2017, 24-25.
 20. Miedema, S., Bezonnen omgaan met de vrijheid van onderwijs. Friesch Dagblad, 21 januari, 2017, 24-25.
 21. Miedema, S., Leerkrachten als hoopdragers. Friesch Dagblad,5 augustus 2016.
 22. Miedema, S., Onderwijs is hoopvolle vorming. Nederrlands Dagblad, 1 augustus 2016.

61 .      Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. IJmuider Courant, 27 februari 2016.

 1. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. DagbladZaanstreek, 27 februari 2016.
 2. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Dagblad Waterland, 27 februari 2016.
 3. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. DagbladKennermerland27 februari 2016.
 4. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Alkmaarsche Courant, 27 februari 2016.
 5. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Enkhuizer Courant, 27 februari 2016.
 6. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Dagblad voor West-Friesland, 27 februari 2016.
 7. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Helderse Courant, 27 februari 2016.
 8. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Schager Courant, 27 februari 2016.
 9. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. De Gooi- en Eemlander, 27 februari 2016.
 10. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Leidsch Dagblad, 27 49.
 11. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Haarlems Dagblad, 27 februari 2016.
 12. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming broodnodig. Noordhollands Dagblad, 27 februari 2016.
 13. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming is een must. Friesch Dagblad, 23 februari 2016.
 14. Miedema, S., Professional nodig op basisschool. Reformatorisch Dagblad, 9 februari 2016.
 15. Miedema, S., De persoonsvorming is cruciaal in het onderwijs. Friesch Dagblad, 8 februari 2016.
 16. Miedema, S., Voortgaande reformatie van scholen wereldwijd. Reformatorisch Dagblad, 26 oktober 2015.
 17. Miedema, S., Hoe 500 jaar reformatie scholen inspireert. Friesch Dagblad, 24 oktober 2015.
 18. Miedema, S., Krimpende school moet leren samenwerken. Reformatorisch Dagblad, 19 maart 2014.
 19. Miedema, S., Krampvrij omgaan met de krimp. Krimpende leerlingaantallen bieden christelijke en openbare scholen de kans om samen na te denken over de ideale inrichting van het basisonderwijs. Friesch Dagblad, 17 maart 2014.
 20. Ter Avest, I. & S. Miedema, Levensbeschouwelijk onderwijs van groot belang. Reformatorisch Dagblad, 6 juni 2013.
 21. Ter Avest, I. & S. Miedema, Levensbeschouwelijke vorming op álle scholen. FrieschDagblad, 6 juni 2013.
 22. Ter Avest, I. & S. Miedema, Lessen tegen onwetendheid. Nederlands Dagblad, 4 juni 2013.
 23. Miedema, S., “Het pedagogisch ideaal“ op de ledenvergadering GroenLinks/Noordwijkerhout-De Zilk. Noordwijkerhouts Weekblad, 4 januari 2011.
 24. Miedema, S., L.F. Groenendijk & A.C. Rosendaal, Een onderwijsman en pedagoog in hart en nieren. Bij de honderdjarige verjaardag van prof.J.W. van Hulst. Friesch Dagblad, 28 januari 2011.
 25. Vreeburg, M. & S. Miedema, Jij bent te slim om juf te worden. Leeuwarder Courant, 11 juni 2010.
 26. Vreeburg, M. & S. Miedema, De juf van de toekomst is in aantocht. Universitaire pabo biedt studenten juiste bagage voor basisonderwijs. Friesch Dagblad, 03 juni 2010.
 27. Vreeburg, M. & S. Miedema, Erkomenslimme onderwijzers aan. Nederlands Dagblad, 01 juni 2010.
 28. Vreeburg, M. & S. Miedema, Nieuwe leerkracht niet ‘te slim om juf te worden‘. Reformatorisch Dagblad, 29 mei 2010.
 29. Westerman, W. & S. Miedema, Een hele of een halve Thijssen? Theo Thijssen was óók een onderwijsvernieuwer. Friesch Dagblad, 12 februari 2008.
 30. Westerman, W. & S. Miedema, Plasterk loopt weg met de halve Theo Thijssen. Trouw, 8 februari 2008.
 31. Miedema, S., Opvoeden tot verantwoordelijke handelen. Christelijk onderwijs moet dankbaarheid, shalom en rechtvaardigheid (re)presenteren. Reformatorisch Dagblad, 20 oktober 2007.

29        Miedema, S., Opvoeden tot dankbaarheid en shalom. Nederlands Dagblad,19 oktober 2007.

 1. Miedema, S., Kinderen toerusten voor ‘shalom’. Wolterstorff biedt christelijke, open en kritisch-geëngageerde visie op onderwijs. Friesch Dagblad, 19 oktober 2007.
 2. Miedema, S., Islamschool hoort thuis in vrije Westen. Trouw, 23 september 2006.
 3. Van der Kooij, J.C. & S. Miedema, Eindexamen godsdienst doen, kan dat eigenlijk wel? Trouw, 22 juni 2006.
 4. Miedema, S., Levensbeschouwelijk leren samenleven. Eredoctoraat voor de godsdienstpedagoog John Hull. Friesch Dagblad, 20 oktober 2005.
 5. Miedema, S. & H.M. Vroom, Alle kinderen hebben kennis van religie nodig. Trouw, 10 februari 2005.
 6. Miedema, S., De liefde kan niet alleen van de docent komen. Ad Valvas. Weekblad van de Vrije Universiteit, 4 november 2004.
 7. Miedema, S., Nieuwe kansen voor bijzondere scholen. Overheid is verantwoordelijk voor levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van leerlingen. Reformatorisch Dagblad, 12 oktober 2004.
 8. Miedema, S., Christelijke opvoeding: een onmogelijke mogelijkheid. Friesch Dagblad, 25 juni 2003.
 9. Miedema, S., Stoppen met vooroordelen uit verzuild schoolverleden. Drentse Courant, 23 februari 2001.
 10. Miedema, S., Stoppen met vooroordelen uit verzuild schoolverleden. Noord­hol­lands Dag­blad, 13 februari 2001.
 11. Miedema, S., Niet bij kennis alleen. Friesch Dagblad, 3 februari 2001.
 12. Miedema, S., Breedzuils lezen, maar bijbels waarderen. Trouw, 20 november 1996.
 13. Miedema, S., Pedagogische opdracht voor scholen zelf. Trouw, 19 juni 1996.
 14. Miedema, S., Beperking als aanname. Vrijheid van onder­wijs houdt gemoe­deren bezig. Friesch Dagblad, 21 november 1995.
 15. Miedema, S., Onderwijsvrijheid niet inperken. Friesch Dagblad, 31 oktober 1995.
 16. Miedema, S., Angst voor open school niet nodig. Neder­lands Dag­blad, 15 februari 1994.
 17. Miedema, S. ‚Christelijk onderwijs‘. Ad Valvas, 3 maart 1994.
 18. Miedema, S., Christelijke school: geïntegreerde en kriti­sche vorming. Reforma­torisch Dagblad, 14 oktober 1993.
 19. Miedema, S., Christelijke school moet relatief autonoom zijn. Reforma­to­risch Dagblad, 23 september 1993.
 20. Miedema, S., TV-geweld. Trouw, 10 oktober l984.
 21. Miedema, S., Speciaal onderwijs schreeuwt om beleid. Trouw, 5 september, l984.
 22. Miedema, S., Kastijding alleen met bijbelse vermaning. Trouw, 9 mei, l984.
 23. Miedema, S., De smalle marges van Rudolf Steiner. Trouw, 1 februari l984.
 24. Miedema, S., Werk en moederliefde. Trouw, 4 januari l984.
 25. Miedema, S., Universiteit. Leidsch Dagblad, 12 januari 1984.
 26. Miedema, S., Andragologie vanuit een christelijke levens­vis­ie. Trouw, 6 decem­ber l983.
 27. Miedema, S. Gogen en logen klem tussen theorie en prak­tijk. Leid­sch Dagblad, 9 juni l983.
 28. Miedema, S., Dallas zonder kinderen. Trouw, 27 september 1982.

 

 

F: L E Z I N G E N

[P R E S E N T A T I O N S/ L E C T U R E S]

 

 1. Miedema, S., Co-speaker with Prof. dr. John Valk in the Webinar “Plagues and Pandemics of our Time: Responses from our Educational Worldview Values”, organized by Prof.dr. Mualla Selçuk, Ankara University, Faculty of Divinity, Department of Religious Education, June 17, 2020.
 2. Miedema, S., Protestant Schools and Social Justice – A Theological and Educational Foundation. Invited keynote presentation in the International Symposium on “Protestant Schooling in a global perspective – contribution to equity or social distinction?”, Bamber, Germany, December 12-14, 2019.
 3. Miedema, S., The project in the light of my own research. Questions and Discussion. Invited presentation in the Symposium on “The Child and Curriculum”, Umeå, Sweden, December 4-6, 2019
 4. Miedema, S., Linkages between Lifeworld, Academic and Political Practices: National & International Aspects. Invited presentation in the 2ndConsultation on International Knowledge Transfer in Religious Education, Berlin, Germany, November 21-22, 2019.
 5. Valk, J., M. Selçuk & S. Miedema. Worldview Literacy in the Academy and Beyond: Advancing Mutual Understanding in Diverse Societies. Paper presented in the 2019 Religious Education Association Annual Meeting, Toronto, Canada, November 1-13, 2019.
 6. Miedema, S., Kohnstamm en religie in het onderwijs. Geïnviteerde lezing bij de Expertmeeting Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951): Kohnstamm in Context: Cultuur, Pedagogiek en Levensbeschouwing in de jaren 1920-1940, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 10 juli 2019.
 7. Miedema, S., Do we definitively need to bring in a (normative) pedagogical perspective to really understand what has happened in the past and to be able to formulate desiderata for the future? Invited discussant presentation in the symposium on “A comparative exploration of the role of religious history in forming educational systems of Europe and beyond: possible implications for RE today”, Nordic conference of Religious Education (NCRE 2019), Trondheim, Norway, June 10-14, 2019.
 8. Miedema, S., Combinable & Transferable or/and Particular & Contextual. On relevant knowledge and valorization. Invited presentation in the Consultation on International Knowledge Transfer in Religious Education, Berlin, Germany, October 11-12, 2018.
 9. Miedema, S., The Reality of Acting as a Public Intellectual in RE. Paper presented in the International Seminar on Religious Education and Values, Session XXI, Nuremberg, Germany, July 29-August 3, 2018.
 10. Miedema, S., Does Europe need Religious Education? Living and learning an ethnically, culturally and religiously diverse Europe. Invited keynote presentation in the International Multiplier Event, Religious Education & Diversity (Erasmus+ project READY), Vienna, April 11-12, 2018.
 11. Miedema, S., De kern van ons werk op school. Geïnviteerde lezing gehouden op de CSG Anna Maria van Schurman, Franeker, 29 maart 2018.
 12. Miedema, S., Hoopvolle toekomst, uitdaging voor jong en oud. Geïnviteerde lezing gehouden voor de Rotery Club Pijnacker/Nootdorp, Pijnacker, 4 december 2017.
 13. Miedema, S., De kern van ons werk op school. Geïnviteerde lezing gehouden op het Lauwers College, Buitenpost, 4 september 2017.
 14. Miedema, S., Een mogelijk Islamitisch Instituut voor Hoger/Wetenschappelijk Onderwijs in Amsterdam: Context en Onderwijsprogramma. Geïnviteerde lezing gehouden op de Visiebijeenkomst met een selecte groep bestuurders van Milli Gőrüs Nederland, Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet, 1 juli 2017.
 15. Miedema, S., Onderwijsvrijheid is een groot goed: naar een monistisch stelsel. Geïnviteerde lezing gehouden op bijeenkomst georganiseerd door De Linker Wang en de GroenLinks Onderwijswerkgroep over Onderwijsvrijheid, Partijbureau GroenLinks, Utrecht, 20 mei, 2017.
 16. Miedema, S., Is there a real clash now between secular and religious paradigms in RE? Presentation in the ENRECA (The European Network for Religious Education through Contextual Approaches) Symposium, Loccum, Germany, April 24-26, 2017.
 17. Miedema, S., Over onderwijsvrijheid en een monistisch stelsel. Geïnviteerde lezing gehouden op de expertmeeting over het toekomstconcept SCHOOL!GIDS georganiseerd door VOS/ABB, Woerden, 21 maart, 2017.
 18. Miedema, S., The double ellipse as a heuristic tool in formulating a Global Charter for Protestant/Christian schools. Invited presentation as critical friend in the International Symposium “Gaining Common Ground for Protestant Schools Worldwide”, Soesterberg, the Netherlands, December 15-17, 2016.
 19. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming: een (h)echt koppel. Geïnviteerde lezing gehouden op de themamiddag “Interreligieuze/-levensbeschouwelijke educatie als burgerschapseducatie” van de United Religions Initiative Nederland (IRI-NL), Den Haag, 18 november, 2016.
 20. Miedema, S., Pedagogy is coming back! Some hopeful signs for (worldview) education. Paper presented at the Religious Education Association Conference “Generating Hope: the Future of the Teaching Profession in a Globalized world”, Pittsburgh, PA, USA, November 4-6, 2016.
 21. Miedema, S., Inclusive Pedagogy, Personal worldview, and Existential Questions. Invited keynote paper presentation in the International Conference on Existential Questions in Research and Education, Sigtuna, Sweden, 27-29 October 2016.
 22. Miedema, S., The Quest and Relevance of Religious Experience in Education. Plenum paper presented in the EARLI-SIG 19 Conference “Religious Experience and Experiencing Religion in Religious Education”, Siegen, Germany, 21-23 September 2016.
 23. Miedema, S., We Need Religious Educators as Public Intellectuals. Paper presented in the International Seminar on Religious Education and Values, Session XX, Chicago, USA, July 31-August 5, 2016.
 24. Miedema, S., Hoopvolle vorming is de crux! Geïnviteerde lezing gehouden bij de Pabo van de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa bij de diploma-uitreiking in de kerk van het Dominicanenklooster te Zwolle, 30 juni, 2016.
 25. Miedema, S., De spanningsvolle en potentieel complementaire relatie van pedagogiek en theologie. Geïnviteerd referaat gepresenteerd voor het Netwerk Pedagogiek, Theologie en Onderwijs, Gouda, 11 mei, 2016.
 26. Miedema, S., Theoretische concepten, doelen, en methoden van onderzoek naar samenwerkingsscholen. Geïnviteerde respons op de NOSTER Spring Conference, Soesterberg, 18 april, 2016.
 27. Miedema, S., Religie doet ertoe! Geïnviteerde presentatie in de Fringe Meeting “De rol van religie in de hedendaagse samenleving” op het Landelijk Congres van D66, Papendal, Arnhem, 16 april 2016.
 28. Miedema, S., Waardengeladen levensbeschouwelijke vorming: pedagogisch een must! Geïnviteerde keynote gepresenteerd op het VU-Symposium “Religie doet ertoe: Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032”, Amsterdam, 16 maart 2016.
 29. Miedema, S., Op jullie wachten we! Geïnviteerde lezing gehouden bij de Afdeling Educatie (Pabo) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bij de afstudeerceremonie in de Oude Kerk te Ede, 3 februari, 2016.
 30. Miedema, S., Bildung in Zeiten des Wandels. Konturen und Herausforderungen. Festvortrag auf Einladung gelegentlich der Einfűhrung von Dr. Peter Scheiner als Direktor des Comenius Instituts, Műnster, 8. Januar, 2016.
 31. Miedema, S., School’s Role in Worldview Education. The Pedagogical Perspective of Social Sustainability. Paper presented in the International Conference “Bridging Education and Science for Sustainable Development”, organized by the Latvian National Commission for UNESCO, UNESCO Chair on Interplay of Tradition and Innovation in ESD Daugavpils University Latvia, and the National Centre for Education Republic of Latvia, Daugavpils, Latvia, December 2-3, 2015.
 32. Miedema, S., The Value of Citizenship Education: Encompassing Personhood Formation. Invited keynote in the National Centre for Education of the Ministry of Education and Science Republic of Latvia, in respect to the National Curiculum Reform Project, Riga, Latvia, December 1, 2015.
 33. Miedema, S., Position, Commitment, and Worldview from a Pedagogical Perspective. Invited keynote address presented at “Position und Konfession im schulischen Religionsunterricht. Eine internationale Konsultation, Goethe Universitȁt Frankfurt am Main, Fachbereich Evangelische Theologie, Frankfurt am Main, Germany, November 20-21, 2015.
 34. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost, Imagine global citizenship for worldview Education. Paper presented at the Religious Education Association Conference “Connecting, Disrupting, Transforming: Imagination’s Power as the Heart of Religion Education”, Atlanta, GA, USA, November 6-8, 2015.
 35. Miedema, S., Rooting in reformation: What is Protestant in Protestant Schools? Invited keynote address presented in the Second International Conference of schools500reformation, October 15-17, 2015, Wittenberg, Germany.
 36. Miedema, S. & R. Bal, Organizational Models of Islamic Religious Education at Schools in Europe. Invited keynote presenation in the international conference “Transnationalizing the History of Religious Education in the 19thand 20thCentury/Transnationale Dimensionen Religiöser Bildung in der Moderne”, Goethe –Universität, Frankfurt am Main, September 30-October 2, 2015.
 37. Miedema, S., De algemeen-pedagogische grondlijnen van een inclusieve godsdienstpedagogiek. Geïnviteerde lezing gehouden op het symposium “Levensbeschouwelijke vorming op school”. Wilrijk, Belgiȅ, 16 september 2015.
 38. Miedema, S., Levensbeschouwelijk leren samenleven: een opdracht voor scholen? Geïnviteerde lezing gehouden op de bijeenkomst van de Universal Peace Federation (UPF), NGO in Special Consultative Status with the UN, Utrecht, 27 augustus, 2015.
 39. Miedema, S., Worldview Education in Relatively Autonomous Schools. Paper presented in the NoFa5 Conference on Subject Education, Helsinki, Finland, May 27-29, 2015.
 40. Miedemas, S., The Challenges of Global Citizenship for Worldview Education. Paper presented in the 13thInternational JTEFS/BBCC Conference ‘Sustainable Development. Culture. Education’, Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development, Riga, Latvia, May 5-8, 2015.
 41. Betram-Troost, G.D., I. Versteegt, J.C. van der Kooij, I. van Nes & S. Miedema, Om eigenheid en openheid. Inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten in het christelijk voortgezet onderwijs.Lezing gehouden op het Verus Paascongres, Amersfoort, 26 maart 2015.
 42. Miedema, S., How to prevent the danger of double violence: religion in education? Paper presented at the Religious Education Association Conference “Religion and Education in the (Un)making of violence”, Chicago, Il, MI, USA, November 7-9, 2014.
 43. Miedema, S., Het eigen verhaal van je school, van onze scholen. Geïnviteerde lezing voor de leden van het Centraal Directieoverleg Plus, het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van het Protestants Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek (PCPO D&B), Lisse, 29 september, 2014.
 44. Miedema, S., The value of worldview education: In need of learning to live with difference. Invited keynote presentation in the International Symposium on Reconstruction of Human Values, Erzurum, Turkey, June 19-21, 2014.
 45. Miedema, S., Proactief omgaan met wetenschappelijke integriteit: methodologie & beleid. Geïnviteerde presentatie in het PARIS Research Colloquium van de Afdeling Sociologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 10 juni, 2014.
 46. Miedema, S., Religion/Worldview Identity Formation, the Public Square and Worldview Citizenship Education. Invited presentation in the Faculty of Divinity, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, April 29, 2014.
 47. Miedema, S., Het pedagogische en levensbeschouwelijke vuur brandende houden. Geïnviteerde lezing gehouden of de conferentie “Van deze tijd, maatschappelijke veranderingen en christelijk onderwijs” georganiseerd door Stichting steunfonds Christelijk Onderwijs, Gouda, 11 april, 2014.
 48. Miedema, S., Learning to live with different religions and worldviews in the Netherlands. Invited presentation given in the international conference on “Religious and moral education in perspective”, Brussels, Belgium, March 20-21, 2014.
 49. Miedema, S. Zinzoekende en pedagogisch verantwoorde natuur- en milieueducatie. Geïnviteerde lezing gehouden op het symposium “De klimaatcrisis en een pedagogiek vande hoop” georganiseerd door de Stoutenburg Academie ter gelegenheid van het afscheid van Kees Both, Stoutenburg, 29 november, 2013.
 50. Miedema, S., Religious/Worldview Identity Formation, the Public Square & Citizenship Education. Invited presentation given in the REA slot “Religious Education and Twenty-first Century Intersections: Religious Identity Formation, Social Activism, and Public Imagination” at the conference of the American Academy of Religion (AAR), Baltimore, MD, US, November 22-26, 2013.
 51. Miedema, S., The Pedagogical and Political Need for Worldview Education in Schools. Invited presentation in the ‘Researchers Conference’ organized by the Besturenraad, Soesterberg, the Netherlands, 20 November, 2013.
 52. Miedema, S. , Maatschappelijke context en levensbeschouwelijke vorming op scholen. Zijn bijdragen van onderzoek relevant? Geïnviteerde lezing gehouden op de DCBO-Conferentie, Gouda, 15 november, 2013.
 53. Miedema, S., Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation. Presidential Address presented at the Religious Education Association Conference ‘Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity, Boston, MI, USA, November 8-10, 2013.
 54. Ter Avest, I., G.D. Bertram-Troost & S. Miedema, Parents coming our religiously. Secular and religious reasons for their choice of a primary school. Paper presented at the Religious Education Association Conference ‘Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation, Boston, MI, USA, November 8-10, 2013.
 55. Miedema, S., Opening presentation given at the Religious Education Association Conference ‘Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation, Boston, MI, USA, November 8-10, 2013.
 56. Miedema, S., Learning to live with different worldviews. Invited paper presented in the conference on ‘Citizenship Education and Islam/Shtëtësi, Edukatë dhe Islami’, University of Tirana & Bedër University, Tirana, Albania, 1-3 November 2013.
 57. Miedema, S., Context, Neo-Liberalism, and the Relationship of the Micro, Meso and Macro Political Level in Respect to Citizenship Education. Invited keynote response to JørgenNielsen’s “Citizenship education in Multicultural Societies” presented in the conference on ‘Citizenship Education and Islam/Shtëtësi, Edukatë dhe Islami’, University of Tirana & Bedër University, Tirana, Albania, 1-3 November 2013.
 58. Miedema, S., Religion, the Public Sphere, and Worldview Identity Formation. Paper presented in the conference on ‘RE21 – Religious Education in a Global-Local World’, University College Cork, Ireland, 29-30 August, 2013.
 59. Miedema, S., Die Beschränkungen überwinden. Von der Faktizität der religiősen und lebensanschaulichen Bildung.Invitierte Respondenz in das Internationales Symposium „Irritierter Blick – orientierende Wahrnehmung. Empirische Methode und theologische Wahrheit“, anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Hans-Günter Heimbrock, Johann Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 27.-28. Juni, 2013.
 60. Bertram-Troost, G.D., S. Miedema, I. ter Avest, C. Kom & A. de Wolff, De impact van ontkerkelijking op open protestants-christelijk basisonderwijs. Lezing gehouden op het Religie & Samenleving Symposium “Ontkerkelijking, nou en…? Oorzaken en gevolgen van secularisatie in Nederland”, Radboud Universiteit, Nijmegen, 31 mei, 2013.
 61. Miedema, S, The Value of Worldview Education: Learning to live with differences. Invited keynote presented in the International Antalya Values Education Symposium (Uluslararasi Antalya Degerler Egitimi Sempozyumu), Antalya, Turkey, 28-29 May, 2013.
 62. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost, Reconciling the Just, the Civic, and the Sacred in Critical-Pragmatic Education.Paper presented in the ENRECA Symposium on “Location, space and place of religion in relation to religious education”, Gothenburg, Sweden, May 21-23, 2013.
 63. Miedema, S., Geïnviteerde deelname aan de 26steDialoogdag “Onderwijs en zingeving” van het Dialoogcentrum in Reflectie op Opvoeding en Onderwijs (DIROO), n.a.v. de hoofdstukbijdrage van Gerdien Bertram-Troost en Siebren Miedema aan het gelijknamige boek, Sint-Niklaas, België, 15 mei, 2013.
 64. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema, REDCo-II: Findings from the Netherlands. Presentation in the REDCo-Network Seminar, Klingenthal, France, March 20, 2013.
 65. Miedema, S., Invited Faculty Consultation on the topic of the nature and position of religious education in public and private (Christian) education within western liberal-democratic societies, Department of Education, Calvin College, Grand Rapids, MI, USA, March 12, 2013
 66. Miedema, S., Religious identity formation in schools from an interreligious perspective. Invited public lecture given in the Department of Education, Calvin College, Grand Rapids, MI, USA, March 11, 2013.
 67. Ter Avest, I., C. Kom, A. de Wolff, G. Bertram-Troost & S. Miedema, ‘Als het goed voelt…’. Schoolkeuzemotieven van ouders in het pc-basisonderwijs. Ingeïnviteerde presentatie op het Besturenraadssymposium over onderzoek naar schoolkeuzemotieven, Amerstfoort, 8 februari, 2013.
 68. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming in een (post-)seculiere tijd. Afscheidsrede als hoogleraar Godsdienstpedagogiek en hoogleraar Algemene Pedagogiek gehouden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 14 december, 2012.
 69. Miedema, S., Pedagogiek en theologie in het christelijk onderwijs. Verleden, heden en toekomst. Geïnviteerde lezing gehouden op de Presentatiebijeenkomst “Wordt een heer! Kweekschool De Driestar en de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden”, Gouda, 27 november, 2012.
 70. Miedema, S., De theoretische pedagogiek als normatieve handelingswetenschap is dringender nodig dan ooit! Geïnviteerde lezing gepresenteerd op het Afscheidssymposium “De toekomst van de theoretische pedagogiek” voor dr. Bas Levering, Utrecht 22 november, 2012.
 71. Miedema, S., Over de identiteit van de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. Geïnviteerde lezing gehouden op de Identiteitsdag van PCBO Tytsjerksteradiel, Garijp, 12 november 2012.
 72. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost, Reconciling the Just, the Civic, and the Sacred in Critical-Pragmatic Education.Paper presented at the Religious Education Association Conference “Let Freedom Ring! Religious Education at the Intersection of Social Justice, Liberation, and Civil/Human Rights”, Atlanta, USA, November 2-4, 2012.
 73. Miedema, S., Over de rol van de identiteit op de islamitische SIMON-scholen. Geïnviteerde lezing gehouden op de Studie- en Inspiratiedag van de Stichting SIMON islamitische scholen, Arnhem, 8 oktober, 2012.
 74. Miedema, S., Who is taking care of the heart and soul of the Life Orientation teachers? Invited lecture presented in the Faculty of Education, North-West University, Potchefstroom, August 24, 2012.
 75. Van der Kooij, J.C., D.J. de Ruyter & S. Miedema, The relevance of using the concepts personal and organized worldview in RE. Paper presented in the Third EARLI SIG 19 Conference “What is religious and spiritual education good for?”, Nijmegen, the Netherlands, August 23-25, 2012.
 76. Miedema, S., The Need to Return to Pedagogy. Invited PUK Forum Keynote Lecture delivered for the North-West University remembering the anno natalis, Potchefstroom, August 23, 2012.
 77. Miedema, S., The de-privatization of religion and its implications for the teaching of religion in schools. Invited lecture presented in the Symposium of the Faculty of Arts, Department of Philosophy, North-West University, Potchefstroom, August 22, 2012.
 78. Miedema, S., The Theory-Practice Relation in Pedagogy. Invited lecture presented in the Faculty of Education, North-West University, Potchefstroom, August 21, 2012.
 79. Miedema, S., Godsdienstpedagogische reflecties bij een transcendentietypologie.Geïnviteerde lezing gehouden op het simposium „Transendensie en Kultuur“, Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, 17 augustus, 2012.
 80. Bertram-Troost, G.D., C. Kom, I. ter Avest & S. Miedema, The positioning of Protestant primary schools in the 21st century. Results of an empirical research project in the Netherlands. Paper presented at the the International Seminar on Religious Education and Values (ISREV), Session XVIII, Turku, Finland July 29-August 3, 2012.
 81. Speelman, J. & S. Miedema, Personalized worldviews in practice and theory. Current worldviews of different generations of teachers of Protestant, Catholic, Islamic and State elementary schools. Paper presented at the the International Seminar on Religious Education and Values (ISREV), Session XVIII, Turku, Finland, July 29-August 3, 2012.
 82. Miedema, S., Godsdienstpedagogische reflecties bij een transcendentietypologie. Geïnviteerde lezing gehouden op het symposium „Transcendence and Culture“, Amsterdam, 19 juni, 2012.
 83. Miedema, S., The de-privatization of religion and its implications for the teaching of religion in schools. Invited lecture presented at the Faculty of Theoloy,
 84. Miedema, S., Christelijk basisonderwijs anno 2012. Geïnviteerde presentatie op de Algemene Ledenvergadering van de Besturenraad, Soesterberg, 1 juni, 2012.
 85. Miedema, S., A Transformative Pedagogy for Classrooms with Pluralistic Worldviews. Invited response paper presented at the 2012 Annual Meeting of the Philosophy of Education Society (PES/US), Pittsburgh, PA US, March 24, 2012.
 86. Miedema, S., Protestants-christelijk basisonderwijs tussen context, traditie, seculariteit en postmoderniteit. Geïnviteerde presentatie op het Besturenraadssymposium „Christelijk onderwijs anno nu“, Amersfoort, 21 maart, 2012.
 87. Bertram-Troost, G.D., C. Kom, I. ter Avest & S. Miedema, Typen van protestants-christelijk basisonderwijs in een seculier tijd. Schoolleiders aan het woord over de eigenheid van hun school. Presentatie op het Besturenraadssymposium “Christelijk onderwijs anno nu“, Amersfoort, 21 maart, 2012.
 88. Miedema, S., Scholen maken mensen. Kijk op kinderen in de spanning tussen vorming en scholing. Presentatie in de Leergang “Visie als competentie“ voor schoolleiders en bestuurders in het christelijk geïnspireerd voortgezet onderwijs, Amersfoort, 8 maart, 2012.
 89. Miedema, S. & I. ter Avest, Between Neutrality, Subjectivity and Intersubjectivity: Religious and Worldview Education in State Funded Schools. Keynote paper presented in  the Conference on “Islam (Instruction) in State Funded Schools. Religion and the Public Law Framework” organised by the European Association for Education Law and Policy (ELA), Antwerp, Belgium, February 9-11, 2012.
 90. Kom, C., I. ter Avest, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema, Typen van protestants-christelijk basisonderwijs in een seculiere tijd. Schoolleiders aan het woord over de eigenheid van hun school. Presentatie op het VELON/VELOV Congres, Antwerpen, 6-7 februari, 2012.
 91. Miedema, S., “Verhalen die ertoe doen in mijn werk als docent”, presentatie in de geleide workshop op de Studiedag Verhalen die ertoe doen, georganiseerd door de Stichting Echelon, Amsterdam, 9 november, 2011.
 92. Miedema, S., Forumbijdrage onder de titel “Wat is de betekenis van een verhaal voor jou?” op de Studiedag Verhalen die ertoe doen, georganiseerd door de Stichting Echelon, Amsterdam, 9 november, 2011.
 93. Bertram-Troost, G.D. C. Kom, I. ter Avest & S. Miedema, A Catalogue of Protestant Primary Schools in the Secular Age. Results of an Empirical Project in the Netherlands. Paper presented at the Religious Education Association Conference “Brain matters: neuroscience, creativity and diversity”, Toronto, Canada, November 4-6, 2011.
 94. Ter Avest, I, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema, Provocative Pedagogy: Or Youngsters Need the Brain to challenge Worldview Formation. Paper presented at the Religious Education Association Conference “Brain matters: neuroscience, creativity and diversity”, Toronto, Canada, November 4-6, 2011.
 95. Miedema, S. & W. E. Westerman, Chinese Moral Education: ‘Hsiao’ in Chinese Confucianism, Political Changes, and the Influence of John Dewey on Education and ‘Hsiao’ Today. Paper presented at the International Conference “Cultivating Morality: Human Beings, Nature and the World” of the Association of Moral Education (AME), Nanjing, China, October 24-28, 2011.
 96. Miedema, S., Van inclusiviteit naar pluraliteit. Kanttekeningen bij Gerben Heitinks Golfslag van de tijd. Europa’s niet te stillen verlangen naar God. Geïnviteerde lezing gehouden in het openbaar college van de Sectie Praxis, Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam en Uitgeverij Kok te Utrecht, Amsterdam, 28 september, 2011.
 97. De Jong, W., B. van Oers & S. Miedema, Worldview as Integral Part of the Cultural Historical Activity Theory? Poster presented at the conference of the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), Rome, Italy, September 5-10, 2011.
 98. Ter Avest, I. & S. Miedema, The plural of togetherness is future. The school as place of desire and practice for a future of peaceful coexistence. Paper presented at 10thConference of the International Academy of Practical Theology, Amsterdam, the Netherlands, July 21-25, 2011.
 99. Miedema, S., Worldview as integral part of edifying education. Invited keynote address delivered at the International Koers Conference on Worldview and Education, Potchefstroom, South Africa, May 30- June 2, 2011.
 100. Miedema, S., Geloofsopvoeding tussen zaaien en oogsten. Geïnviteerde lezing voor de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk (PCOK), Katwijk, 24 mei, 2011.
 101. Miedema, S., De moeizame geschiedenis van de samenwerkingsschool. Lezing gehouden op de 15eLandelijke Pedagogendag, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 21 mei, 2011.
 102. Ter Avest, I. & S. Miedema, School as space: place of attachment. School as a place to be – attachment in between mobility and encounter. Paper presented at the ENRECA Conference on “Religion, Locality and Education”, London, UK, May 12-15, 2011.
 103. Miedema, S., On the need of an integrated theory of spirituality. The aims of spiritual formation, and tensions between cultural and religious homogeneity versus heterogeneity. Invited presentation given in the International Seminar “How inspiring is training for student teachers? Inspiration, religion and teacher training”, Gouda, the Netherlands, May 11, 2011.
 104. Miedema, S., On the intertwinement of human rights education, democratic citizenship education, and worldview education. Invited presentation in the international conference on “Human rights education in diversity: challenges and proposals”, Potchefstroom, South Africa, 18-20 April, 2011.
 105. Miedema, S., Religious Identity Formation in Public and Denominational Schools for a Secular Age. Invited presentation at the University of South Africa (UNISA), Faculty of Theology, Pretoria, South Africa, April 15, 2011.
 106. Miedema, S., Identiteitsbegeleider 2.0. Professional en persoon in meervoudige ontmoetingen. Geïnviteerde lezing gehouden bij Arcade-Cilon, Schoorl, 22 maart, 2011.
 107. Genç, F. M., I. ter Avest & S. Miedema, Religious Education in Two Secular Multicultural Societies. The Turkish and the Dutch Case Compared. Paper presented at the 3rdWorld Conference on Educational Sciences, Istanbul, Turkey, February 3-6, 2011.
 108. Miedema, S., Het Pedagogische Ideaal. Een visie voor GroenLinks. Geïnviteerde lezing gehouden op de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling GroenLinks Noordwijkerhout/De Zilk, De Zilk, 15 december 2010.
 109. Miedema, S., Religious Education in a Plural Society: The Netherlands. Invited paper presentation in the Reedemer University Nigeria-VU University Amsterdam Workshop “The Role of Christian Universities in a Plural Society, organized by the Faculty of Philosophy, VU University Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands, November 25-26, 2010.
 110. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema, Christian Education in the Netherlands. Paper presented at the conference on “Religion and Life: A Christian-Islamic Dialogue. Religious Education and Medical Ethics”, Amsterdam, the Netherlands, November 22-24, 2010.
 111. Miedema, S. Maximal Interreligious Citizenship Education. Paper presented at the Religious Education Association (REA) Conference on ‘In the Flow: Learning religion and religiously learning amidst global cultural flow’, Denver, Colorado, USA, November 7-9, 2010.
 112. Bertram-Troost, G.D. & S. Miedema, Religionsempirische Forschung in der Erziehungswissenschaft. Invited keynote Beitrag auf das Symposium ‘Die Empirie in der Praktischen Theologie’ von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Kronberg, Deutschland, 22-24 Oktober, 2010.
 113. Miedema, S., Levensbeschouwelijke persoonsvorming voor alle leerlingen op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Geïnviteerde lezing gehouden voor de Vereniging voor Gereformeerde Studenten Utrecht (VGSU), Utrecht, 14 oktober 2010.
 114. Miedema, S., Het pedagogische ideaal. Geïnviteerde lezing gehouden op de bijeenkomst van de Landelijke Werkgroep Onderwijs van GroenLinks, Utrecht, 18 september 2010.
 115. Miedema, S., Pre-conditions for a spiritual pedagogy: interreligious citizenship education. Paper presented at the Conference in Memory of Dr. Pille Valk: “Spirituality and the Encounter with the ‘Other”, Tartu, Estonia, September 10-12, 2010.
 116. Miedema, S., The Strengths and Weaknesses of Comparative Empirical Research in Religious Education. Invited Response in the Symposium on “Comparative Empirical Research in Christian and Religious Education” at the International Seminar on Religious Education and Values (ISREV), Session XVII, Ottawa, Canada, July 26, 2010.
 117. Miedema, S., Liberal Democratic Societies and the Need for Religious Citizenship Education. Collegial Paper presented at the International Seminar on Religious Education and Values (ISREV), Session XVII, Ottawa, Canada, July 29, 2010.
 118. Miedema, S., Religious Education as encounter: ter inleiding. Voordracht gehouden bij Het Nieuwe Boek Symposium n.a.v. S. Miedema (Ed.) (2009). Religious Education as Encounter. A Tribute to John M. Hull. Waxmann: Münster/New York/München/Berlin, Faculteit der Godgeleerdheid, Amsterdam, 28 mei 2010.
 119. Miedema, S., Religie en onderwijs: een prima koppel! Geïnviteerde lezing gehouden op de eerste Politieke Debatavond georganiseerd door D66 Maastricht/Heuvelland, Maastricht, 21 april, 2010.
 120. Miedema, S., Geloof en opvoeding thuis in een grootstedelijke context. Geïnviteerde respons tijdens de Algemene Opleidingsdagen van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER), Zeist, 12 april 2010.
 121. Miedema, S., Over het stimuleren van varianten van religieuze beleving op school. Een ontwikkelingsperspectief. Geïnviteerde lezing gehouden op de Studiedag “Weg van God. Religieus beleven“ van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG), Woerden, 21 januari 2010.
 122. Miedema, S., Eigenheid van identiteit bij levensbeschouwelijke verscheidenheid. Over identiteitsvormgeving door de schoolleiders als dragers van christelijk geïnspireerd onderwijs. Geïnviteerde lezing gehouden op het Jaarcongres van de Kring Van Schoolleiders in het Christelijk geïnspireerd onderwijs (KVSC), Nieuwegein, 14 januari 2010.
 123. Avest, I. ter & S. Miedema, Identität durch Abgrenzung oder im Dialog? Europäische Forschungsergebnisse. Invited keynote Beitrag auf das Symposium ‘Interreligiöser Dialog in Schule und Gesellschaft’, Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland, den 26 November, 2009.
 124. Roebben, B.H.M. & S. Miedema, The wind blows where it wishes…Towards a Pneumatological Religious Education. Paper presented at the Religious Education Association (REA) Conference on ‘Theology and religious education: relational, practical and interfaith dimensions’, Dallas, Texas, USA, November 22-24, 2009.
 125. Miedema, S., Een nieuwe inleiding in de godsdienstpedagogiek. Openingslezing op het symposium “Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden”, georganiseerd door het Nederlands Godsdienst Pedagogisch Genootschap (NGPG), Amsterdam, 9 oktober, 2009.
 126. Miedema, S. & I. ter Avest, Religious Citizenship Education. Towards a new approach in the post-pillarized era for all students in all schools in the Netherlands. Paper presented at the conference on “Democracy, Culture, and Religion”, Amsterdam, the Netherlands, August 24-25, 2009.
 127. Miedema, S., J.C. van der Kooij & G.D. Bertram-Troost. Conceptual and theoretical problems regarding the concepts ‘religious education’ and ‘worldview education’. Invited paper presented in the Symposium “Future & Vision Session: Trends in religious and spiritual education”, at the 13thBiennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, August 25-29, 2009.
 128. Miedema, S., Strengths and Weaknesses of the dual Dutch Educational System. Invited contribution to the panel session on Morality and Religion in Dutch Schools held at the 35thConference of the Association for Moral Education (AME), Utrecht, the Netherlands, July 2-4, 2009.
 129. Avest, I. ter & S. Miedema, Cultivating Religious Tolerance: Multicultural and interreligious learning in Dutch Kindergarten. Paper presented at the 35thConference of the Association for Moral Education (AME), Utrecht, the Netherlands, July 2-4, 2009.
 130. Miedema, S., The (non-)normativity of the researchers in the field of religious education. Paper presented in the ENRECA Conference ‘Accounting for Context in Religious Education’, University of Stavanger, Stavanger, Norway, May 15-18, 2009.
 131. Miedema, S., Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch-maatschappelijke bijdrage aan het publieke en sociale domein. Paper gepresenteerd op de 14deLandelijke (Belgisch-Nederlandse) Pedagogendag, Leuven, 15 mei, 2009.
 132. Miedema, S., The three paradigms on social engagement and VU University Amsterdam in 2009. Invoted keynote response in the conference “Bridging the Gap” of the International Association for the Promotion of Christian Higher Education, Biezenmotel, the Netherlands, April 22, 2009.
 133. Miedema, S., Levensbeschouwelijk leren samenleven: jong geleerd, oud gedaan. Geïnviteerde voordracht gehouden in de serie “Korenbeurslezingen, Arnhem, zondag 05 april, 2009.
 134. Miedema, S., Rethinking the role of culture and tradition in religious education. Invited paper presented at the PES/GB/Scottish Branch, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland UK, November 22, 2008.
 135. Miedema, S., Levensbeschouwelijk burgerschap helpen ontwikkelen. Geïnviteerde lezing gehouden op de Identiteitsdag georganiseerd door Arkade-Cilon voor de directeuren van de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), Amsterdam, 12 november, 2008.
 136. Miedema, S., Heart and Reason. A comparison of John Dewey’s A Common Faithand his ‘religious’ poems. Paper presented at the Religious Education Association (REA) Conference on ‘Fiction as Truth: Seeking Religious Depth in Short Stories, Poetry, and Film’, Chicago, Ill., USA, November 7-9, 2008.
 137. Miedema, S., Brief History of VU University Amsterdam. Invited lecture presented to a delegation of the Chinese State Administration for Religious Affairs, Amsterdam, October 9, 2008.
 138. Miedema, S., Religie en/in het onderwijs: Learning apart together!Ter inleiding. Openingsreferaat op het symposium ‘Religie en/in het onderwijs: Learning apart together! Door de bril van leerlingen en docenten’, Amsterdam, Oktober 3, 2008.
 139. Miedema, S., The Warwick Interpretive Approach under Discussion.A Response to Jean-Paul Willaime’s Critique. Presentation at the French REDCo Conference, Paris, September 27, 2008.
 140. Miedema, S., Godsdienstpedagogiek: levensbeschouwelijke opvoeding. Pluralisme, lezing gehouden op de VISOR-bijeenkomst “Geloven in het publieke domein”, Amsterdam, 17 juni, 2008.
 141. Miedema, S., Invited Festvortrag “Subjekt und – oder – statt Institutionen? H.-G. Heimbrocks Lebenswelt-Konzeption und religiöse Erziehung”, Fachbereich Evangelische Theologie, Johann Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main, May 15, 2008.
 142. Miedema, S., ‘Religion in Education’, of hoe in te tunen op contextuele mogelijkheden vanuit een eigen identiteitsvormgeving. Geïnviteerde reactie op het syntheserapport ‘Religion and Education’ van Edukans, ICCO, KerkinActie en Prisma, op het seminar Bijzonder onderwijs? De rol van christelijke organisaties in het basisonderwijs in ontwikkelingslanden, Utrecht, 11 maart, 2008.
 143. Miedema, S., REDCo meets the Netherlands, the Netherlands meet REDCo. Opening lecture in the public event of the conference of the REDCo research group, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, the Netherlands, March 7, 2008.
 144. Miedema, S., Geïnviteerde presentatie over “Bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet” bij de Jonge Socialisten in de PvdA, Hulshorst, 12 januari 2008.
 145. Miedema, S., Levensbeschouwelijk leren samenleven: jong geleerd, oud gedaan. Geïnviteerde voordracht gehouden in de serie “Begijnenhofgesprekken. Platform voor bezinning buiten de kerk”, Eindhoven, zondag 9 december, 2007.
 146. Miedema, S. & B.H.M. Roebben, Culture and tradition: two contested concepts in religious education. Paper presented at the Religious Education Association (REA) Conference on ‘Culture that matters: intercultural explorations in religious educations’, Boston, MA, USA, November 2-4, 2007.
 147. Miedema, S., Nicholas Wolterstorffs opvoedingsfilosofische visie: christelijk, open en kritisch-geëngageerd. Geïnviteerde voordracht gehouden op het Dies Natalis 2007 Symposium “Veelheid en eenheid in het werk van prof.dr. Nicholas P. Wolterstorff”, Faculteit der Wijsbegeerte/College van Decanen, Vrije Universiteit Amsterdam, 19 oktober, 2007.
 148. Miedema, S., Educating for Europe? Shared Differences and Common Goals. Invited keynote address given in the International Symposium ‘Theology’s Contribution to Europe’ of the Academic Society of Theology, Tartu, Estonia, September 27-29, 2007.
 149. Miedema, S., The need for religious citizenship education. Invited presentation in the Symposium “Citizenship and pluralism at school” at the 29thInternational Society of the Study of Religion Conference on “Secularity and Religious Vitality”, Leipzig, Germany, July 23-27, 2007.
 150. Miedema, S., Religious and intercultural education in the Netherlands: Personal, social and citizenship aspects. Invited address at the Intercultural Summer University organized by the Centre of Religious Education at Wolfenbüttel, Goslar, Germany, July 11-13, 2007.
 151. Avest, I. ter & S. Miedema, Religiös zusammenleben im Kindergarten. Invited keynote address at the symposium on ‘Interkulturelle und interreligiöse Erziehung im Kindergarten’, organized by the Ravensburger Verlag Foundation, Köln, Germany, May 21, 2007.
 152. Miedema, S., Over de zogenoemde verloedering van het onderwijs en de stem van pedagogen in het publieke debat. Lezing gehouden op de 13eLandelijke Pedagogendag, Universiteit van Groningen, 11 mei, 2007.
 153. Miedema, S., De persoonlijke godsvraag als vernieuwende focus van een eigentijdse godsdienstpedagogiek. Geïnviteerde lezing ter gelegenheid van het afscheid van de prof. dr. Bert Roebben, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 10 mei, 2007.
 154. Miedema, S., ‘Down to earth’ vorm geven aan de identiteit binnen VU-VUMC-WH. Lezing gehouden op de Strategiedag van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van VU-VUMC-WH, Amsterdam, 19 april, 2007.

212      Miedema, S., Good Teaching, Good Teachers and Good Schools. Today’s Pedagogical Debate in the Netherlands. Invited keynote address given at the International Association for Christian Education Conference on ‘Good teaching – good teachers – good schools’, Donaueschingen, Germany, April 11, 2007.

 1. Miedema, S., The Relationship of Religious Commitment and Academic Practice. Invited presentation for the students of the international MA “Christian Studies of Science and Society”, Faculty of Philosophy, VU University, Amsterdam, March 21, 2007.
 2. Miedema, S. & G.D. Bertram-Troost, Researching the religious education researchers’ own normativity. Paper presented at the ENRECA conference “Accounting for Context in Religious Education: Implications for Research Methods and Theory”, Faculty of Theology, Utrecht University, Soesterberg, March 17-20, 2007.
 3. Miedema, S., Levensbeschouwelijke leren samenleven: jong geleerd, oud gedaan. Geïnviteerde lezing op de Christelijke Scholengemeenschap Liudger, Drachten, 14 maart 2007.
 4. Miedema, S., A maximal interpretation of citizenship education and inter-religious education in common schools. Invited address at the Conference “Commitment, Character, and Citizenship: Religious Schooling in Liberal Democracy. A Conference in Memoir of Terence H. McLaughlin”, St. Edmund’s College, Cambridge, UK, February 9-11, 2007.
 5. Miedema, S., Introductielezing op en voorzitterschap van het “Symposium Rijkdom en uitdaging. De culturele diversiteit op de Vrije Universiteit”, georganiseerd door VU Podium in opdracht van de Vereniging VU-Windesheim en onder auspiciën van de Regiegroep Diversiteit VU i.o., Amsterdam, 25 november 2006.
 6. Miedema, S., Geen zonde van mijn tijd. Geïnviteerde lezing naar aanleiding van het verschijnen van E.A. Godot (2006). Zonde van de tijd. Zeven opstellen over opvoeding. Amsterdam: SWP, op de Studiemiddag georganiseerd door het Netwerk Wijsgerige en Historische Pedagogiek/Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen (NVO), Utrecht, 24 november, 2006.
 7. Miedema, S., Religious Education in the Netherlands: the state of the art. Forum presentation and discussion at Emory University, Atlanta, USA, November 6, 2006.
 8. Ter Avest, K.H., C. Bakker & S. Miedema, Different schools as narrative communities: combining identity narratives in threefold. Paper presented at the Religious Education Association (REA) conference on ‘Reconsidering the Power of Story in Religious Education’, Atlanta, USA, November 3-5, 2006.
 9. Miedema, S., Religion, Citizenship and Education: Challenges and Perspectives. Invited concluding presentation given at the ICCS /COGREE Colloquy ‘Religion, Citizenship and Education’, Klingenthal, France, October 16-20, 2006.
 10. Miedema, S., Lid van het forum over “Alle onderwijs bijzonder”, in het Politiek Café van GroenLinks Afdeling Amsterdam, Amsterdam, 12 oktober, 2006.
 11. Miedema, S., Lid van het forum over “Godsdienstonderwijs voor alle brugklassers op alle middelbare scholen in Nederland”, Wiardi Beckman Stichting Werkplaats/PvdA, Amsterdam, 20 september, 2006.
 12. Miedema, S., The Need for Learning to live Together. Presentation at the Public Forum on ‘Religion in Education’, in the White Hall of the Museum of the University of Tartu, Estonia, October 2, 2006.
 13. Miedema, S., Religion and Education in the pillarized and post-pillarized Dutch Society: Harmony and Conflicts. Paper presented at the REDCO Seminar on ‘Conflicts in Society’, Tartu, Estonia, September 30-October 3, 2006.
 14. Miedema, S., De VUA: christelijke of interlevensbeschouwelijke identiteit? Lezing gehouden op het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam, 31 augustus, 2006.
 15. Ter Avest, K.H. & S. Miedema, Human solidarity. An unmanageable Concept in an unruly Educational Context. Paper presented at the XVth ISREV (International Seminar on Religious Education and Values) Conference ‘Religious Education in a World of Religious Diversity’, Driebergen NL, July 30-August 2, 2006.
 16. Miedema, S., Religious Education between Certainty and Uncertainty. Towards a Pedagogy of Diversity. Invited keynote address at the XVth ISREV (International Seminar on Religious Education and Values) Conference ‘Religious Education in a World of Religious Diversity’, Driebergen, the Netherlands, July 30-August 2, 2006.
 17. Miedema, S., Democratic Citizenship and Religious Education: Challenges and Perspectives for Schools. Invited keynote address at the Inter-European Commission on Church and School (ICCS) Conference ‘Europe, democratic citizenship and education. Potential contributions of church and school’, Otepää, Estonia, July 8, 2006.
 18. Miedema, S., Omzien en vooruitzien in verwondering. Lezing gehouden op het Overdrachtssymposium van de Hendrik Piersonleerstoel voor Christelijk Onderwijs ‘Levensbeschouwelijke vorming voor allen’, Amsterdam, 9 juni, 2006.
 19. Miedema, S. & I. ter Avest, Antropologische sociale cohesie in een multiculturele samenleving: een pedagogische onmogelijkheid? Poster/Roundtable presentatie op de 33steOnderwijs Researchdagen ‘Samen kennis ontwikkelen’, Amsterdam, 10-12 mei 2006.
 20. Miedema, S., Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van pubers en jongvolwassenen. Geïnviteerde lezing op het CHN/VU Podium publieksseminar over ‘Reflectief opvoeden en onderwijzen’, Leeuwarden, 14 maart 2006.
 21. Miedema, S., Kracht in het bieden van geborgenheid. Geïnviteerde lezing op de Jaarlijkse Ledenbijeenkomst van de Besturenraad PCO, Apeldoorn, 14 maart, 2006.
 22. Miedema, S., Onderwijs en identiteit: Christelijke scholen aan het begin van de 21ste eeuw. Geïnviteerde lezing voor de Vereniging Christelijk Onderwijs Noord- en Oost-Drenthe CONOD, Borger, 8 februari, 2006.
 23. Miedema, S., De uitdagingen voor christelijk voortgezet onderwijs in 2006. Geïnviteerde lezing gehouden op de Identiteitsdag van het Penta College CSG Angelus Merula & Godfried Richter te Spijkenisse, Leiden, 9 januari 2006.
 24. Miedema, S., Naar de VUA als een daadwerkelijk interlevensbeschouwelijke universiteit. Geïnviteerde lezing gehouden op de Ledenraadsconferentie van de Vereniging VU- Windesheim, Amsterdam, 17 december, 2005.
 25. Miedema, S., Religies op school – Weg met het duale onderwijsstelsel. Geïnviteerde lezing gehouden voor de Sectie Empirische Theologie/Onderzoekschool NOSTER, Soesterberg, 16 december, 2005.
 26. Miedema, S., The Role of Tradition in Religious Education. Invited paper presented in the Institute for Christian Studies (ICS), Toronto, Canada, November 7, 2005.
 27. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema, Religious Identity Development of Adolescents. Invited paper presented in the Institute for Christian Studies (ICS), Toronto, Canada, November 7, 2005.
 28. Miedema, S., Religious Education as Encounter. Paper presented as the honorary supervisor in the Symposium “Religious Education as Encounter” in respect with the honorary doctorate for prof.dr. John Martin Hull, Amsterdam, October 21, 2005.
 29. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema, Religious Identity development of adolescents in Christian secondary schools: Effects of school and religious backgrounds of adolescents and their parents. Paper presented at the Annual Meeting of the Religious Education Association (REA), Toronto, Canada, November 4-6, 2005.
 30. Miedema, S., Terugkeer en verdwijning van het sacrale in onderwijs en opvoeding. Geïnviteerde slotlezing Vliebergh-Sencieleergangen, Sectie Catechese, Faculteit der Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 24 Augustus, 2005.
 31. Miedema, S. & G. Bertram-Troost, Pedagoog tussen verering en verguizing: John Dewey. Lezing gehouden op de 11de Landelijke Pedagogendag, Amsterdam, 21 mei, 2005.
 32. Miedema, S., Religious identity formation for all students and in all schools. A private or/and public role for religion and the positioning of the school. Invited paper presentation at the Annual Meeting of the European Association for World Religions (EAWRE), Amsterdam, April 12, 2005.
 33. Bakker, C. & S. Miedema, Dimensions of School Identity. Research among Dutch principals of elementary schools. Paper presented at the ENRECA conference “Researching RE Teachers. RE Teachers as Researchers”, Faculty of Theology, University of Tartu, Estonia, March 12-15, 2005.
 34. Miedema, S., Religie in het onderwijs: noodzaak of noodlottig? Lezing gehouden op het VU-Podium Symposium “Religie in het onderwijs”, Utrecht, 11 februari 2005.
 35. Miedema, S., De autonome school: identiteit, doelstelling, leerstof en leerkracht. Geïnviteerde lezing bij de start van de Centraal Nederland Academie van Centraal Nederland, de Landelijke Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdienst, Nunspeet, 28 januari, 2005.
 36. Bertram-Troost, G.D., S.A. de Roos & S. Miedema, Religion, identity, development and adolescents in school: a theoretical reconstruction. Paper presented at the Ethos and Education Conference “Matters of Difference”, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, January 20-22, 2005.
 37. Miedema, S., Kennis in opvoeding en onderwijs. Tussen idealistisch constructivisme en reductionistisch empiricisme. Geïnviteerde lezing gehouden op het Wartburg College voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag, Rotterdam, 12 januari, 2005.
 38. Miedema, S., Justice and Equal Opportunities in Educaton [Gerechtigkeit und Gleichheit in der Bildung]. Invited keynote response at the conference “Jede/r anders – alle gleich? Europäische Impulse für Chancengerechtigkeit im Bildungswesen” von das Comenius Institut und die Evangelische Akademie zu Berlin anlässlich des 50-järigen Bestehens des Comenius Institus, Französische Friedrichstadtkirche, Berlin, Oktober 22-23, 2004.
 39. Miedema, S., Is er nog christelijk voortgezet onderwijs in 2014 in Friesland? Geïnviteerde lezing voor de besturen en centrale directies van de scholen voor voortgezet onderwijs verenigd in Fricoloreverband, Kortehemmen, 12 oktober, 2004.
 40. Miedema, S. Vitaal en verantwoordelijk christelijk onderwijs. Overwegingen bij de zestigjarige De Driestar. Geïnviteerde hoofdlezing op de Themadag ter ere van het 60-jarig bestaan van de Christelijke Hogeschool De Driestar, Gouda, 6 oktober, 2004.
 41. Miedema, S., Religious Education Today: Between James and Durkheim and in dialogue with Charles Taylor. Paper presented at the Annual Meeting of the Association of Professors and Researchers in Religious Education (APRRE), Denver, Colorado, November 5-7, 2004.
 42. Miedema, S., A Public, Social, and Individual Perspective on Religious Education. Religious Voices from the Past and the Present. Paper presented at the Ninth Biennial International Network of Philosophers of Education Conference, Madrid, Spain, August 4-7, 2004.
 43. Miedema, S., Schoolethos, de school als waardengemeenschap en omgaan met geweld op school. Geïnviteerde openingslezing als voorzitter van de workshop ‘Geweld op school’ binnen de Geweldscaroussel “Omgaan met geweld”, Amsterdam, 29 april, 2004.
 44. Miedema, S., Learning in the 21st Century. Invited keynote lecture at the Studienkonferenz “Das Neue Lernen in den Niederlanden” of the ‘Internationaler Verband Evangelischer Erzieher’, Utrecht, April 15, 2004.
 45. Miedema, S., Vormende lerarenopleidingen en pedagogisch opleiden, of welke stap voorwaarts hebben we gezet? Lezing gehouden in het symposium “Pedagogisch opleiden”, VELON-congres 2004 ‘Leer-kracht ontwikkelen’, Arnhem, 23 maart, 2004.
 46. Miedema, S., Beyond Foundationalism. A Plea for a New Normativity in the Philosophy of Religious Education. Invited paper presentation in the RE Research in Europe Seminar, Faculty of Theology – Centre for Theology and Religious Studies, University of Lund, Sweden, March 11-14, 2004.
 47. Miedema, S., Op zoek naar een pedagogisch-didactisch Azusa-concept. Lezing gehouden op de Azusa Theologische Hogeschool, Vrije Universiteit, Amsterdam, 4 maart, 2004.
 48. Miedema, S., Een perspectief op leren: Ph.A. Kohnstamm (1875-1951). Geïnviteerde lezing over normatieve pedagogiek gehouden in de reeks “Leren in perspectief. Richtingwijzers uit de Bijbel en de christelijke traditie”, Christelijke Hogeschool De Driestar, 13 januari, 2004.
 49. Miedema, S., De identiteit van een christelijke school in een veranderende en veranderde context. Lezing gehouden op de Identiteitsdag van het Melanchton College, Christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo te Rotterdam en Bleiswijk, Rotterdam, 5 januari, 2004.
 50. Miedema, S., Religious Education from the Perspective of the Public, the Social and the Private Domain. Invited lecture given at the Johann Wolfgang-Goethe-Universität, Fachbereich Evangelische Theologie/Praktische Theologie/Religionspädagogik, Frankfurt am Main, December 2, 2003.
 51. Miedema, S., Reflectief onderwijs: professioneel- en persoonsvormend onderwijs ineen. Lezing gehouden op de Interfacultaire Studiemiddag over Academische Vorming aan de VU, “Je wordt wijzer als je ruim denkt…”: Reflectief Onderwijs en Academische Vorming, Vrije Universiteit, Amsterdam, 25 november, 2003.
 52. Miedema, S., Over maatschappelijke integratie, sociale cohesie en religie. Macht en onmacht bij levensbeschouwelijke opvoeding en ontwikkeling. Lezing op het Lustrumcongres 100 jaar O en A “Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening”, De Reehorst te Ede, 15 november, 2003.
 53. Miedema, S., Tussen organisatorische eenheid en individuele verscheidenheid. Over de relatief autonome school en haar levensbeschouwing. Lezing voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van ROC A-12, Arnhem, 30 oktober, 2003.
 54. Miedema, S., Out of the Piagetian Niche: In Need of a Paradigm Shift. Invited keynote response to H. Streib’s “Variety and Complexity of Religious Development: Perspectives for 21st Century”, at the Conference ‘One Hundred Years of Psychology of Religion’, Amsterdam, May 27, 2003.
 55. Bakker, C. & S. Miedema, Empirical research on the religious dimensions in schools. Invited paper presented at the 3rd conference “The Relevance of empirical research methods for RE practice” of the European Network for Religious Education in Contextuel Approaches (ENRECA), Kronberg, Germany, March 22-25, 2003.
 56. Miedema, S., De brede school: ideaal en werkelijkheid. Lezing gehouden op de Themadag ‘De Brede school’, Vrije Universiteit Amsterdam, 19 maart, 2003.
 57. Miedema, S., Een beeld van de pedagogiek. Lezing gehouden op de Studiebijeenkomst van het NVO Werkverband WHP naar aanleiding van het boek “Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening” (Red. M.H. van IJzendoorn & H. de Frankrijker, Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem, 2002), Utrecht, 21 februari, 2003.
 58. Miedema, S., Enkele interpretaties en observaties. Lezing gehouden op de conferentie “Bijzonder gemotiveerd. De ideale school volgens dragers en vragers van christelijk basisonderwijs”, Vrije Universiteit, Amsterdam, 14 februari, 2003.
 59. Miedema, S., Vormgeven aan identiteitsberaad. Lezing gehouden op de Studiedag van de Stichting Christelijke Scholen Haaglanden (SCOH), Den Haag, 12 februari, 2003.
 60. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Instruction or Educating for Life? On the Aims of Religiously Affiliated and other Schools. Invited keynote paper presented at the 3rd Conference “Teachers matter. The role of teachers in religiously affiliated schools” of the Education and Ethos Network, Catholic University of Nijmegen, Nijmegen, the Netherlands, January 9-11, 2003.
 61. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Jacques Derrida’s Religion With/Out Religion and the Im/Possibility of Religious Education. Invited lecture given in the Department of Religious Education, University of Glasgow, Glasgow, November 28, 2002.
 62. Miedema, S., Identiteit is echt alles. Lezing gehouden voor de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) te Den Haag, De Bijhorst, Wassenaar, 1 oktober, 2002.
 63. Miedema, S., James’s Metaphysics of Experience and Religious Education. Symposium paper presented at the 28th Annual Conference of the Association for Moral Education (AME), Chicago, November 7-9, 2002.
 64. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Jacques Derrida’s Religion With/Out Religion and the Im/Possibility of Religious Education. Paper presented at the Annual Meeting of the Professors and Researchers in Religious Education (APRRE), Philadelphia, Pennsylvania, November 1-3, 2002.
 65. Miedema, S., The impact of anthropological underpinnings for different religiously oriented elementary schools. Collegial paper presentation at the XIIIth ISREV (International Seminar on Religious Education and Values) Conference, Kristiansand, 28 July-2 August 2002.
 66. Miedema, S., Deelname aan de paneldiscussie op de studie­dag “Geen gelijke monniken, wel gelijke kappen! Hoe gaat u als leerkracht om met de verschillende le­vensbeschouwingen in de multi-religieuze klas?”, Mevlana moskee, Rotterdam, 21 maart, 2002.
 67. Miedema, S., Harry Potter, vriend of vijand? Lezing op de VU-Podiumbijeenkomst te Zuidbroek, 18 maart, 2002.
 68. Miedema, S., De ontmoeting van kind en cultuur. Forumbij­drage op het St.-Aegtenberaad 2002 “De dans rond het kind. Wanneer nemen leerlingen het onderwijs serieus?”, Amersfoort, 7 maart, 2002.
 69. Miedema, S., Over subjectkringen en normatieve professio­naliteit. Waar zou u rekening mee kunnen houden als u uw methoden wilt herzien? Lezing gehouden voor de rectoren en stafmedewerkers van het Theologisch Seminarium Hydepark van de SoW-kerken, Doorn, 17 december, 2001.
 70. Miedema, S., Normatieve professionaliteit: reflexief ten aanzien van het eigen professionele handelen. Lezing gehouden voor de leden van het Platform Identiteit en van het Directeuren Beraad, ROC Landstede, Steen­wijk, 13 november, 2001.
 71. Miedema, S., Identity of Protestant Schools: Perspectives from the Netherlands. Invited lecture presented in the Evangelische Theologische Fakultät/Abteilung Religionspädagogik der Westfälischen Wilhelms-Uni­versität Münster, 12 November, 2001.
 72. Miedema, S., Overdracht of toe-eigening? Over wat je kinderen wilt meegeven. Lezing gehouden op de Stu­diedag “Alle basisonderwijs is bijzonder. Levensbe­schouwelijke waarden in het onderwijs”, Amsterdam, 31 oktober, 2001.
 73. Miedema, S., The Impact of Worldview Foundations for Different Religiously Oriented Elementary Schools. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Association for Moral Education (AME), Vancouver, October 25-28, 2001.
 74. Miedema, S., De volle breedte van DCBO in de PABO’s van CHN en Ise­linge. Lezing gehouden op de DCBO-confe­rentie ‘DCBO in de volle breedte’, Doetinchem, 12 oktober, 2001.
 75. Miedema, S., Doel van christelijk onderwijs: toen en nu. Lezing gehouden op het Symposium ‘Wat nemen we mee naar de toekomst…’ ter ere van het 125-jarig jubi­leum van de Stichting Protestants Christelijk Onder­wijs Dordrecht, Dordrecht, 9 oktober 2001.
 76. Miedema, S., De identiteit van de leerkracht als profes­sional en als mens. Twee workshops gehouden op de Studiedag “Bijzonder onderwijs en identiteit” geor­gani­seerd door het Bestuur van de Ver­eni­ging voor PC/RK Basisonderwijs Vlissingen, Vlis­sin­gen, 17 september 2001.
 77. Miedema, S., Identiteitsberaad: waarom en hoe? Lezing gehouden op de Studiedag “Bijzonder onderwijs en identiteit” georganiseerd door het Bestuur van de Vereniging voor PC/RK Basisonderwijs Vlissingen, Vlissingen, 17 september 2001.
 78. Miedema, S., Grenzen aan de gastvrijheid ten opzichte van niet-eigen religies en levensbeschouwingen. Geïnvi­teerde lezing op het symposium “Het intercultureel onderwijs in de samenleving”, Interconfessionele Scholengroep Amsterdam, Amsterdam, 13 september 2001.
 79. Miedema, S. & A.J.C. de Wolff, Overheidsbemoeienis met brede levensbeschouwelijke vorming. Noodzaak of een brug te ver? Lezing gehouden op de 10e Landelijke Pedagogendag over “Opvoeding, Onderwijs & Overheid”, Nijmegen, 12 mei 2001.
 80. Miedema, S., The Need for Interreligious Education. Invi­ted paper presented in the International Symposium on New Methodological Approaches in Religious Educa­tion organized by the General Directorate of Reli­gious Education of the Ministry of Education, Istan­bul, Turkey, March 28-30, 2001.
 81. Lanser-van der Velde, A.M., S. Miedema & G. Heitink, Action Research on ‘Reciprocity in Learning to Be­lieve’. The Intertwinement of Theory, Method and Praxis. Paper presented in the Colloque Internatio­nal “Actualité de la recherche-action”, l’ École Supé­rieure de Commerce de Paris, Paris, March 8-10, 2001.
 82. Miedema, S., Verzuiling en ontzuiling in de Nederland­se samenleving. Met speciale aandacht voor het onder­wijssysteem in de 19e en 20ste eeuw en de positie van protestants-christelijke scholen. Geïnviteerde lezing gehou­den op het Institute of Nederlandistics, Faculty of Humanities, Károli Gáspár University, Budapest, February 15, 2001.
 83. Miedema, S., The Need for Religious Citizens. Invited paper pre­sented in the Faculty of Theology of the Károli Gás­pár University, Budapest, February 15, 2001.
 84. Wardekker, W.L. & S. Miedema, Plurality, Participa­ti­on, Distantiation and Religious Identity Formation in Scho­ols. Paper presented at the Conference of the Education and Ethos Network “Identity: a contested concept”, Nijmegen, February 1-3, 2001.
 85. Miedema, S., De reconstructie van een hernieuwde leeser­varing. Geïnviteerd co-referaat bij A. Lansers “Over de relatie tussen John Deweys kentheorie en het exem­plarisch handelingsonderzoek”. Lezing gehouden op de Studie­dag Netwerk Handelingsonderzoek, Groningen, 19 janu­ari 2001.
 86. Miedema, S., De gekozen richting in de nota “Richtingge­vende uitspraken”. Lezing gehouden voor het Netwerk Chris­telijk Onderwijs, Zoetermeer, 15 november 2000.
 87. Wardekker, W.L. & S. Miedema, Plurality, Participa­ti­on, Distantiation and Religious Identity Formation in Scho­ols. Paper presented at the Annual Meeting of Professors and Re­searchers in Religious Education (APRRE)/Biennia­l Confe­rence of the Religious Educa­tion Association (REA), Atlanta, GA, November 3-5, 2000.
 88. Wardekker, W.L. & S. Miedema, Plurality, Participation, Distantiation and Religious Identity Formation in Schools. Paper presented at the JCT Conference on Curriculum Theory and Classroom Practice, The Berga­mo Center, Dayton, Ohio, October 25-28, 2000.
 89. Miedema, S., Op zoek naar participatie: het benutten van ervaring. Lezing gehouden op het symposium “Leren participeren: tussen uitstoting en reïntegratie” ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van Hoeve Bo­schoord, Steenwijk, 15 september, 2000.
 90. Miedema, S., Multi-Religious Schools as Vehicles of Edu­cation for Shalom. Paper presented at the Interna­tional Seminar on Religious Education and Values, Jerusalem, Israel, July 23-28, 2000.
 91. Miedema, S., The Making of Religious Citizens! Paper presented at the 26th Annual International Confe­rence of the Association for Moral Education (AME), Glasgow, Scotland, July 7-11, 2000.
 92. De Roos, S.A. & S. Miedema, A Different or Similar God? God Concepts of Kindergartners, Parents, and Tea­chers. Paper presented at the First Internati­onal Conference on Children’s Spirituality, Chices­ter, United Kingdom, 9-12 July 2000.
 93. Miedema, S., Algemeen-Christelijk College op weg naar een gezamen­lijke pedagogische intentie. Lezing gehou­den op De Factoor, Algemeen Christelijk College voor Middelbaar Beroeps­onder­wijs, Afdeling Agrarisch Onderwijs-Dienstver­le­ning en Gezondheidszorg-Admini­stratie, Handel en Commerciële Dienstverlening, Raal­te, 14 april 2000.
 94. Miedema, S., Scholen in gemeenschap. Lezing gehouden voor het SBK-Verband Christelijk Basisonderwijs Stadska­naal, Musselkanaal, 7 maart 2000.
 95. Miedema, S., Toeschouwersperspectief of deelnemersper­spectief? Over de kennistheoretische onderbouwing van interpretatief onderzoek. Lezing op uitnodiging gehouden op de Studiemiddag van het Werkverband Wijsgerige en His­torische Pedagogiek van de Neder­landse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundi­gen, Utrecht, 25 februari 2000.
 96. Miedema, S., Algemeen-Christelijk College op weg naar een gezamen­lijke pedagogische intentie. Lezing gehouden op De Factoor, Algemeen Christelijk College voor Beroeps­onder­wijs, Afdeling Gezondheid-Dienstverle­ning-Welzijn, Zwolle, 2 februa­ri 2000.
 97. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming voor alle leer­lingen. Geïnviteerde lezing gehouden voor de Academie voor Theo­logie en Levensbeschouwing van de Educatieve Facul­teit Amsterdam, Amsterdam, 25 januari 2000.
 98. Miedema, S., De comeback van God in de pedagogiek. De Waterinklezing 2000 voor de Faculteit der Psycholo­gie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit te Am­ster­dam, 6 januari 2000.
 99. De Roos, S.A. & S. Miedema, Attachment, Self-concept, and God-concept in Early Childhood. Poster panel presen­tation at the 25th Annual In­ternational Conference of the Association for Moral Education (AME), Minne­apolis, November 18-21, 1999.
 100. Miedema, S., Levensbeschouwelijke vorming voor alle leer­lingen op alle scholen. Lezing gehouden op de stu­diebijeenkomst “Zin op school. Zingeving in het voortgezet onder­wijs” georganiseerd door de Katho­lieke Stichting Geeste­lijke Volksgezondheid (KSGV), Utrecht, 16 november 1999.
 101. Miedema, S., Christelijk school op weg naar een geza­men­lijke pedagogische intentie. Lezing gehouden op De Factoor, Algemeen Christelijk College voor Be­roeps­onderwijs, Afdeling Economie, te Zwolle, 15 november 1999.
 102. Miedema, S., De rol van het bijzonder-christelijk onder­wijs in onze geseculariseerde samenleving. Geïnviteerde lezing gehouden bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Protestants-Christelijk Onderwijs te Hille­gom, Hillegom, 13 november 1999.
 103. Miedema, S., The Future of Christian Education in a Secu­lar Society. Invited presentation at the Institute for Christian Studies (ICS), Toronto, 19 October 1999.
 104. Miedema, S., Social Theory, Education and Religion. Invited pre­sentation in de Faculty of Education, York Uni­versi­ty, North York, 18 October 1999.
 105. Miedema, S., The Need for Multi-Religious Schools. Paper pre­sented at the Annual Meeting of the Associ­ation of Profes­sors and Researchers in Religi­ous Education (APPRE), Toronto, Canada, Octo­ber 15-17. 1999.
 106. Wardekker, W.L. & S. Miedema, Identity, Cultural Change, and Religious Education. Paper presented at the International and Interdisciplinary Consultation “The Concrete, the Particular and the General. The Relevance of Lifeworld, Subject and Contextual Orientation for Reforming Religious Education in Europe”, Frankfurt am Main, September 1-3, 1999.
 107. Miedema, S. & W.L. Wardekker, Formation of personal iden­tity of pupils: The main task for edifying school communities. Paper presented at the 6th Internatio­nal Annual Conference on “Education, Spirituality and the Whole Child”, Theme “Belief, Values and Communi­ty”, Roehampton Institute London, University of Surrey, London, 17-19 June 1999.
 108. Miedema, S., Konzeptionen ökumenischer Schulen. Beitrag als Berater am Seminar “Erfahrungen ökumenischer Schulen in Europa”, organisiert vom Comenius Insti­tut, Evangelische Arbeitsstätte für Erziehungswis­senschaft, Münster, 3-6 Juni 1999.
 109. Miedema, S., Identiteit in drievoud en ontwikkelingsge­richt onderwijs. Schoolidentititeit, identiteitsont­wikkeling van de leerling, en de identiteit van de leraar. Geïnviteerde key-note lezing op de Landelij­ke Conferen­tiedag van de Academie voor Ontwikke­lings­gericht Onderwijs, Zeist, 29 mei 1999.
 110. De Wolff, A.C.J., D.J. de Ruyter & S. Miedema, Denomina­tional schools: the gap between theory and practice. Paper presented at the Annual Conference of the Philosophy of Education So­ciety of Great Britain, Oxford, April 9-11, 1999.
 111. De Roos, S.A. & S. Miedema, Gehechtheid en Godsbeeld bij kleuters. Lezing gehouden op de 9e Landelijke Peda­go­gendag, Universiteit Leiden, 27 maart 1999.
 112. De Wolff, A.C.J., D.J. de Ruyter & S. Miedema, De identi­teit van denominationele scholen: een kloof tussen theorie en praktijk. Lezing gehouden op de 9e Lande­lijke Pedagogendag, Universiteit Leiden, 27 maart 1999.
 113. Miedema, S., Op weg naar een gezamenlijke pedagogische intentie. Lezing gehouden voor ROC Onderwijsgroep De Landstede in Zwolle op 11 maart 1999 te Delden.
 114. Miedema, S., Religiously committed schools as vehi­cles for dialogue, solidarity and personal identity for­mation. Invited keynote response in the internatio­nal symposium “Religiously affiliated schools in a multicultural society: challenges and objectives”, Catholic University of Nijmegen, January 28-30, 1999.
 115. Miedema, S., De school als gemeenschap. Lezing gehouden op de Identiteitsdag van het Sint Stanislas College & het Chris­telijk Lyceum Delft, Delft, 4 janua­ri 1999.
 116. Miedema, S., De identiteit van de leerkracht. Workshop gehouden op de studiebijeenkomst van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Centraal Twente Afdeling Hengelo, Hengelo, 18 november 1998.
 117. Miedema, S., De school als gemeenschap. Lezing gehouden op de studiebijeenkomst van de Vereniging voor Chri­stelijk Primair Onderwijs Centraal Twente Afdeling Hengelo, Hengelo, 18 november 1998.
 118. Miedema, S., Tussen nabijheid en distantie – de interac­tie van leerling en leerkracht. Voordracht gehouden op het eerste lustrumcongres van de Hendrik Pierson­leerstoel voor Christelijk Onderwijs, Vrije Univer­siteit Amsterdam, Amsterdam, 13 november 1998.
 119. Berding, J.W.A. & S. Miedema, John Dewey, Democracy and Education and what we may expect from schools. Paper presented in the symposium on Raymond D. Boivert’s “John Dewey. Rethinking our time” at the Midwestern Philosphy of Edu­cation So­cie­ty, Chicago, Illinois, November, 6-7, 1998.
 120. Sturm, J. & S. Miedema, Education in a Pluralist Society. Paper presented at the conference on “Christianity and Culture. The Heritage of Abraham Kuyper on dif­ferent Continents”, VU University Amsterdam, Am­sterdam June 9-11, 1998.
 121. Miedema, S. & W.L. Wardekker, The relationship between denominational school identity and the formation of personal identity. A pluralist and constructivist view. Paper presented at AERA 1998, San Diego, CA, for the SIG Religion and Education, April 13-17, 1998.
 122. Miedema, S., De identiteit van de leerkracht. Twee works­hops gehouden op de identiteitsbijeenkomst van de PCBO Wymbritseradiel, Sint Nicolaasga, 12 februa­ri 1998.
 123. Miedema, S., School laat je smoel eens zien. Lezing ge­houden op de identiteitsbijeenkomst van de Vereni­ging voor PCBO Wymbritseradiel, Sint Nicolaasga, 12 februari 1998.
 124. Miedema, S., Does the School have a Pedagogical Task? Invited lecture given in the Faculty of Philosophy, Medicine Hat College, Medicine Hat, Alberta, Canada, November 26, 1997.
 125. Miedema, S., The Dutch Dual System in Education. Invited lecture given in the Faculty of Education, Medicine Hat College, Medicine Hat, Alberta, Canada, November 26, 1997.
 126. Miedema, S., Does the School have a Pedagogical Task? Invited lecture given in the Faculty of Education, Universi­ty of Alberta, Edmonton, Canada, november 24, 1997.
 127. Miedema, S. & S.A. de Roos, An attachment theoretical approach of faith development and religious careta­king in early childhood. The transition from family to kindergarten. Paper presented in the symposium “Morality and Religion during Childhood, Adolescen­ce, and Adulthood”, at the 23rd Annual Conference of the Association for Moral Education, November 20-22, 1997, Emory University, Atlanta, Georgia, USA.
 128. Miedema, S., Willen wij een lerende gemeente zijn voor jong en oud? Lezing gehouden op de Gemeenteberaadsa­vond over “Jongeren en Kerk” van de Gereformeerde Kerk te Bodegraven, 4 februari 1997.
 129. Miedema, S., Over pedagogische verantwoordelijkheid en de identiteit van een christelijke scholengemeenschap. Lezing gehouden op het Develsteincollege op de stu­diedag over “Verantwoordelijkheid”, Zwijndrecht, 6 januari 1997.
 130. Miedema, S., Het kennisdebat en de pedagogische opdracht. Lezing gehouden op de ledenraadsvergadering van de BesturenraadPCO, Nijkerk, 28 november 1996.
 131. Miedema, S., Een school om te vieren. Christelijke school als spirituele vormingsgemeenschap. Lezing gehouden op het Christiaan Huygenscollege, Eindhoven, 4 no­vember 1996.
 132. Miedema, S., Education and Politics. Invited paper presented in the Department of Philosophy of Education of UNI­SA, Pretoria, South Africa, September 26 1996.
 133. Miedema, S., Religious Education as rela­tively auto­no­mous self-determination. A pragmatist perspective. Invited paper presented in the Department of Philosophy of Educa­tion of UNISA, Preto­ria, South Africa, Septem­ber 25 1996.
 134. Miedema, S., Postmodern challenges for education. Invited paper presen­ted in the Seminar on ‘Postmodernism and Edu­ca­tion’, Potchef­stroom, South Africa, September 19 1996.
 135. Miedema, S., Visie op een multi-christelijke hogeschool. Lezing gehouden bij de opening van het hogeschool­jaar 1996-97 van de Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland, Den Haag, 4 september 1996.
 136. Miedema, S., Religious Education as relatively autonomous self-determination. A pragmatist perspective. Paper presented at the 6th Scholarly conference “Shaping the Christian Mind”, Kurrajong, NSW, Australia, 17-20 July, 1996.
 137. Miedema, S. & D.J. de Ruyter, Christian Schools in a secular Socie­ty. The Dutch Case. Keynote paper pre­sented at the Internati­onal Christian Education Conference “Reclai­ming the Future”, Sydney, Austra­lia, 22-25 July, 1996.
 138. De Ruyter, D.J. & S. Miedema, Protestants Schools for the 21th Century. Results of a recent Delphi-research in the Nether­lands. Paper presented at the Internatio­nal Symposium on Church School Studies, North of England Institute for Christi­an Education, Durham University, Durham, England, 2-4 July, 1996.
 139. Miedema, S., Visie op kerkelijke identiteit, levensbe­schouwelijke pluraliteit en onderwijs. Lezing gehou­den op de bezinnnigscon­ferentie ‘Mission’ van de Christelijke Hoge­school De Vijver­berg-Felua, Lunte­ren, 18 maart 1996.
 140. Miedema, S., Identiteit van het christelijk onderwijs. Gastcollege Vakgroep Sociolo­gie/RU Groningen, 6 maart 1996.
 141. Miedema, S., De christelijke school als cultuurdrager. Lezing gehouden ter gelegenheid van het vierde lus­trum van het Griftland College te Soest op 29 febru­ari 1996.
 142. Miedema, S., Een visie op venster en vorming. Lezing gehouden op de studiedagen van “De Driestar”, de Beukenhof te Biezenmor­tel, 25 januari 1996.
 143. Miedema, S., Political Values: An Introduction. Paper presented at the Research Commit­tee on Political Socialization and Educati­on (RCPSE) Round Table Confe­rence, Taormina, Sicily, November 20-26, 1995.
 144. Miedema, S., Identiteitskeuze: welk concept? Lezing ge­houden op het congres “Visie als venster”, CHN Leeu­warden, 10 november 1995.
 145. Miedema, S., Heeft het christelijk onderwijs nog toekomst? Lezing gehouden voor de Vereniging voor het P.C. Basisonderwijs te Bols­ward, 2 november 1995.
 146. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Dewey in Europe. Paper pre­sented at the Seminar “Schule, Wissenschaft und Politik in der Reformpädagogik”, Ascona, Switser­land, September 3-8, 1995.
 147. De Ruyter, D.J. & S. Miedema, Religious and Moral Educa­tion in Dutch Schools. Paper presented at the confe­rence “In Search of Moral Educa­tion in the 21th Century. 2nd International Confe­ren­ce on Moral Edu­cation”, Kashi­wa, Japan, August 27-September 1, 1995.
 148. Miedema, S., Pedagogiek en identiteit. Lezing gehouden voor de Societas Sine Nomine, Leeuwarden, 29 mei 1995.
 149. Miedema, S., John Dewey and William James on Religious Experience. Paper presented at the International Society for Theoretical Psychology Conference, May 21-26 1995, Carleton University, Ottawa, Canada.
 150. Miedema, S., Utopia, Pedagogy, and the Postmodern Condi­tion. Paper presented at the 1995 AERA Annual Mee­ting, San Francis­co, CA., SIG Religion and Educati­on, April 18-20, 1995.
 151. Miedema, S., Teaching from Commitment: A Developmental Perspecti­ve. Invited response presented at the 1995 51th PES Annual Meeting, San Francis­co, CA, March 30-April 3 1995.
 152. Miedema, S., Utopia, Pedagogy, and the Postmodern Condi­tion. Invited paper presentati­on in the Graduate School of Educati­on, University of California, Los Angeles (UCLA), April 13, 1995.
 153. Miedema, S., De identiteit in onze school. Lezing gehou­den op uitnodiging van de Besturen van de Verenigin­gen voor Christe­lijk Basisonderwijs te Oegstgeest, Oegstgeest, 6 februari 1995.
 154. Miedema, S., Welke richting voor de identiteit van alle­dag? Lezing gehouden voor het Protestants Christe­lijk Directeurenoverleg Lek en IJssel, Krimpen aan den IJssel, 16 februari 1995.
 155. Miedema, S., De identiteit van het christelijk onderwijs in de jaren negentig. Lezing gehouden voor het Pro­testants Christelijk Directeurenoverleg Lek en IJs­sel, Krimpen aan den IJssel, 16 februari 1995.
 156. Miedema, S., The quest for religious experience in educa­tion. Collegial paper presented in the IXth Interna­tional Seminar on Religious Education and Values (ISREV), Gos­lar/Germany, August 21-26 1994.
 157. Miedema, S., Een hoopvolle toekomst voor onze kinderen? Lezing gehouden op de PGO-Jenaplanconferentie, Bur­gum, 16 november 1994.
 158. Miedema, S., Smal of breed, eenvormig of meervormig? Welke rich­ting voor de identiteit van alledag? Le­zing gehouden voor de Vereniging voor Voortgezet Christelijk Onderwijs te Walcheren, Middelburg, 21 november 1994.
 159. Miedema, S. & D.J. de Ruyter, On determining the limits of deno­mi­national school communities. Paper presen­ted at the 20th Annual Conference of the Asso­ciation for Moral Education, Banff, November 10-12 1994.
 160. Miedema, S., Smal of breed, eenvormig of meervormig: welke identi­teit voor uw christelijk school? Lezing gehouden op het PENTA College BLAISE PAS­CAL, Spijke­nisse 27 oktober 1994.
 161. Miedema, S., Voegt het christelijk geloof een dimensie toe aan het hoger onder­wijs? Lezing gehouden op de Christelijke Hoge­school Noord-Nederland, Leeuwarden, 19 oktober 1994.
 162. Miedema, S. & Wardekker, W.L., Critical pedagogy: an eva­lua­tion. Invited lecture presented in the Department of Education, York University, North York, June 10 1994.
 163. De Ruyter, D.J. & S. Miedema, Schools, identity and the conception of the good. The denominational traditi­ons as an example. Paper presented at the INPE Con­ference “Identity, Culture, and Education”, Leuven, Belgium, August 17-20, 1994.
 164. Miedema, S., Indicaties voor christelijk onderwijs voor­bij de verlegenheid. Geïnviteerde lezing op het congres “De verlegen­heid voorbij”, Hendrik Kraemer­huis, Oegstgeest, mei 1994.
 165. Miedema, S., Relationele gedachten bij “De weg van doen en horen in de school”. Geïnviteerde toespraak ge­houden op het congres over identiteit van NGL/CV­HO, De Cantharel te Apeldoorn, 26 maart 1994.
 166. Miedema, S., Christelijk onderwijs: mag het ook iets anders zijn? Geïnvi­teerde lezing gehouden op de Algemene Vergadering van de PCO, Lunteren, 17 decem­ber 1993.
 167. Miedema, S., De autonomie van het subject. Een moderne illusie? Geïnvi­teerd paper gepresenteerd op de con­ferentie “De leer­ling als deelnemer aan de cultuur”, VUA, Amsterdam, 10 december 1993.
 168. Miedema, S., & G.J.J. Biesta, The influence of Dewey in the Nether­lands: the revelation as a stumbling block for acceptance and reception in pedagogy. Paper presented at FEICOPP, Oegstgeest the Netherlands, November 28-December 1, 1993.
 169. Miedema, S., Om de kwaliteit van een geïntegreerd vor­mingsaanbod van christe­lijke scholen. Lezing gehou­den bij het 25 jarig jubileum van de Besturen­raadPCO, Slot-Zeist, 25 november, 1993.
 170. Miedema, S., De noodzaak en mogelijkheid van geïntegreer­de le­vensbeschouwe­lijke vorming in het beroepsonder­wijs. Lezing gehouden op de najaarsbijeen­komst van het Convent van Chris­telijke-Sociale organisaties in Noord- en Zuid-Holland, Bode­graven, 2 november 1993.
 171. Miedema, S., Waarden en normen in de opleiding en op school: een specifiek onderdeel in het leerplan. Lezing gehouden op de IDO/VU, 1 oktober 1993, te Amsterdam.
 172. Miedema, S., Gemeenschap, vorming en oecumene: enkele kernwoor­den. Bijdrage aan de forumdiscussie op de Startdag Christelijk Onderwijs, Apel­doorn, 11 sep­tember 1993.
 173. Miedema, S., On the interpretation of the relation be­tween peda­gogy and politics. Comments on Max van Manen’s “Pedagogical Politics? Political Pedagogy?”. Paper presented at the 12th International Human Science Research Conferen­ce, August, 10-14 1993, Groningen.
 174. Miedema, S., The intersubjective notion of citizenship: between nationalism and cosmo­politanism. Paper pre­sented at the IPSA/RCSPE International Round Table Conferen­ce, Balaton­bold­far, Hungary, May 23-28, 1993.
 175. Miedema, S., Temporeel-ethnocentrisme, opvoeding en peda­gogiek. Politiek-culturele consequenties. Lezing gehouden op de 6e Pedagogendag, Leuven, België, 8 mei 1993.
 176. Miedema, S., Pedagogische doelstellingen van mondiale vorming. Lezing gehou­den op de discussieavond “Met het oog op de we­reld, discussies over onder­wijs en mondiale vorming” georgani­seerd door de Friese Pro­vinciale Stuur­groep Conciliair Pro­ces, Leeuwarden, 3 maart 1993.
 177. Miedema, S., Macht in pedagogische situaties en -rela­ties. Lezing voor het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO), Groningen, 24 februari 1993.
 178. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Feiten en waarden in de ontwikkeling van de Nederlandse academische pedago­giek. Een opmaat voor pedagogisch weten­schapsonder­zoek. Lezing gepresenteerd voor de Interfacultaire Werkgroep Wetenschapsonderzoek RUG, 24 september 1992, Groningen.
 179. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, Langeveld and Dewey on Peda­gogy: A Recon­struction and Mediatory Attempt. Paper presented at the Third Invitational International Pedagogy Conference, Victoria B.C., May 31-June 4, 1992.
 180. Miedema, S., Jeugd in de kerk. Lezing gehouden op de studieavond “Jeugd in de kerk” georganiseerd door de Vereniging van Gere­formeerde Studenten te Leiden ‘Francis­cus Gomarus’, 7 mei 1992, Leiden.
 181. Miedema, S., The future of HSR Conferences from a Pedago­gical Perspective. Invited panel contribution to the 11th HSRC, Rochester, Michigan, June 11, 1992.
 182. Miedema, S., Handelingsonderzoek als bedoelde convergen­tie. Paper gepresen­teerd op de 2e Conferentie Hande­lingsonderzoek, georganiseerd door het Dutch Network Participatory Action Research, Tilburg, 21 mei 1992.
 183. Miedema, S. & J.W.A. Berding, New Politics in Peace Edu­cation? A European Perspecti­ve. Paper presented to the International Round Table Conference, Research Commit­tee on Political Education, “Reconceptualizing Political Education and Political Socialization for the 21th Century”, Boca Raton, Florida, January 7-11, 1992.
 184. Miedema, S., Plurality, Pedagogy, and Democratic Citi­zenship. Paper presented at the Second Invitational International Pedagogy Conference, August 13-15, 1991, Utrecht.
 185. Miedema, S., Postmoderne, Systemtheorie und die Möglich­keiten für den Frieden: Bemerkungen zum Beitrag von Huschke-Rhein, Geïnviteerd co-referaat gepre­senteerd op het symposium “Naar een humane toekomst? Cultuur, vrede en opvoeding in een postmoderne wereld”, 7-8 november 1991, Utrecht.
 186. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, The European Situation in Education and Pedago­gical Science from a Critical Perspective. Needs, Tasks, and Responsibilities. Invited paper presented in the Department of Educa­tional Leadership, Miami University, Oxford Ohio, April 15, 1991.
 187. Miedema, S., The repudiation of criteriology: in pursuit of commu­nities of democracy and hope. Invited paper presented at the conference “Reproducti­on, social inequality and resistance: new directions in the theory of educati­on”, Bielefeld, October 2-4, 1991.
 188. Berding, J. & S. Miedema, Individualiteit, socialiteit en democra­tie. Een pragma­tistische doordenking. Paper gepresenteerd op de 5e Landelijke Pedagogendag te Amsterdam, 25 mei 1991.
 189. Poel, Y. te & S. Miedema, Opkomst en verandering van het volwas­senheidsconcept. Paper gepresenteerd op het congres “Het afscheid van de jeugd” van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs, Maas­tricht, 13-15 november 1991.
 190. Miedema, S., Varieties of critical pedagogy: some reflec­tions. Paper presented at AERA SIG Philosophical Studies of Educati­on, Chica­go, April 3-7, 1991.
 191. Miedema, S., The Idea of Critical Pedagogy: Some Reflec­tions. Invited lecture presented at The Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, July 25, 1990.
 192. Miedema, S., What does it mean to be child-centered? New school movements now and in the past. Invited lectu­re given in the Faculty of Education, Simon Fraser Universi­ty, Burnaby/Van­couver, June 19, 1990.
 193. Miedema, S. Democratically and Community Based Methodolo­gy. Some Outlines Along Critical-Pragmatic Lines. Invited paper presen­ted at Castillo Cultural Center, New York, June 4, 1990.
 194. Miedema, S., The Danger of Still Being Under-Refelective. Invited reply on the Terry Carson Paper “Some Reflections on ‘Reflective Practice’ in Teacher Educati­on”. Paper presented at the Invi­tational International Pedagogy Conference, Banff, May 30-June 2, 1990.
 195. Miedema, S., Outlines for A Critical-Pragmatic Methodolo­gy. Invited paper presented at the Invi­tational Internatio­nal Pedagogy Confe­rence, Banff, May 30-June 2, 1990.
 196. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, The Opportunities for a Critical-Pragmatic Pedago­gy. Paper presented at the AERA/John Dewey Society Conference, Boston, April 16-20, 1990.
 197. Miedema, S., Langeveld en Dewey: can the twain ever meet? Lezing gehouden op de 4e Landelijke Pedagogendag te Amsterdam/VU, 27 mei 1989.
 198. Biesta, G.J.J., S. Miedema & M.H. van IJzendoorn, John Dewey’s reconstructi­on of the reflex-arc concept and its relevance for Bowlby’s attachment theory. Paper presented at the third conference of the Internatio­nal Society for Theoretical Psychology, Arnhem, April 17, 1989.
 199. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Assessing Dewey’s influence abroad. Paper presen­ted at the AERA Conference/The John Dewey Society, San Francisco, March 28, 1989.
 200. Miedema, S., Enkele lijnen in het debat over kwalitatieve en kwan­titatieve methoden van pedagogisch onderzoek. Geïnviteerde lezing gehouden op de studiedag van de sectie WHP van de NVO te Utrecht, 18 februari 1988.
 201. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, Kentheorie, wetenschapsfilo­sofie en ‘logic’: aspec­ten van de filosofie van John Dewey (1859-1952) in de negentiende eeuw. Lezing gehouden op de 10e Filosofiedag te Antwerpen, 10 september 1988.
 202. Biesta, G.J.J. & S. Miedema, De invloed van John Dewey op de Neder­landse pedagogiek. Lezing gehouden op de 3e Landelijke Pedago­gendag, Nijmegen, 16 mei 1987
 203. Miedema, S. & G.J.J. Biesta, De betekenis van John Deweys ken- en weten­schapstheorie voor de (theoretische) pedagogiek. Lezing gehouden op de 3e Landelijke Pedagogen­dag, Nijmegen, 16 mei 1987.
 204. Miedema, S., Enkele kanttekeningen vanuit welwillend perspectief bij Van Striens methodologie van het sociaalwetenschappelijk handelen. Geïnviteerde le­zing gehou­den voor de Werkgroep Methodologie & Be­stuurskunde op 12 maart 1987 te Utrecht.
 205. Miedema, S., Pedagogiek: op de naad tussen systeem en leefwereld. Geïnviteerde lezing gehouden op de con­ferentie “Habermas en de pedagogiek”, in de Interna­tionale School voor Wijsbegeerte te Leusden, 29 mei 1985.
 206. Miedema, S., Is vredespedagogiek kritische pedagogiek? Geïnvi­teerde lezing gepresen­teerd voor de werkge­meenschap Pedago­gen voor de vrede. Utrecht, 13 de­cember 1985.
 207. Miedema, S., Is een kritisch-constructieve opvoedingswe­tenschap mogelijk? Lezing gehouden op de 2e Lande­lijke Pedagogendag, Leiden, 18 mei 1985.
 208. Miedema, S., The problematical position of theories in the method called ‘Action Research’. Some epistemo­logical remarks. Paper gepresenteerd at the confe­rentie `Societal Development, Social Policy and Helping Professions’, Amster­dam, 18-20 december l984.
 209. Miedema, S., Handelingsonderzoek als uitkomst? Lezing gehou­den op de 1e Landelijke Pedagogendag “Werk in Uitvoering”, Utrecht, l9 maart 1983.
 210. Miedema, S., Theorie, methode en praktijk in de onder­wijsweten­schap: een zaak van prioritering? Geïnvi­teerde lezing gehouden op de conferentie “Onderwijs­kunde en onderwijspraktijk, vice versa”, in de In­ternationale School voor Wijsbegeerte te Leusden, 28-29 juni l983.
 211. Miedema, S., Handelingsonderzoek en de rechtvaardings­vraag. Geïnvi­teerde lezing gehouden bij de vakgroep Theoretische Psychologie, Leiden, 13 oktober l982.